Adoptivbørn

Visse adoptivbørn bliver automatisk danske statsborgere ved adoptionen.

Læs mere om automatisk erhvervelse af dansk statsborgerskab

Et adoptivbarn, der adopteres af danske statsborgere, og som ikke automatisk er blevet dansk statsborger ved adoptionen, kan blive dansk statsborger ved optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse som hovedperson. Det gælder også ved stedbarnsadoption.

Det er tilstrækkeligt, at én af adoptanterne er dansk statsborger.

Det er en forudsætning, at adoptionen har gyldighed efter dansk ret.

Hvis adoptionen er gennemført efter udenlandsk ret, skal Familieretshusets udtalelse vedlægges ansøgningen om dansk statsborgerskab.

Læs mere om forelæggelse for Familieretshuset

Betingelser

Adoptivbarnet skal som udgangspunkt opfylde følgende betingelser:

Mindreårig: Barnet skal være under 18 år frem til vedtagelsen af det lovforslag, som barnet måtte blive optaget på. Dette gælder, uanset at ansøgningen indgives, inden barnet er fyldt 18 år.

Ophold og bopæl i Danmark: Børn, der adopteres af en dansk statsborger før det fyldte 12. år, skal ikke opfylde opholdskravet eller kravet om bopæl i Danmark. Hvis barnet har bopæl i Danmark stilles der krav om en gyldig opholdstilladelse/registreringsbevis frem til tidspunktet for lovens vedtagelse.

For børn, der adopteres af en dansk statsborger mellem det fyldte 12. og 18. år, stilles der krav om bopæl i Danmark, minimum 2 års uafbrudt ophold, samt gyldig opholdstilladelse/registreringsbevis frem til tidspunktet for lovens vedtagelse.

Bemærk, at processuelt ophold ikke er tilstrækkeligt.

Læs mere om kravet til ophold

Læs mere om kravet til bopæl i Danmark

Kriminalitet: For et barn på 15 år og derover er det en betingelse, at barnet ikke har begået visse typer af kriminalitet. Hvis barnet i øvrigt er straffet eller har modtaget en strafferetlig sanktion, kan barnet først blive dansk statsborger efter udløbet af en vis karenstid.

Læs mere om betingelserne vedrørende kriminalitet

Gæld til det offentlige: Barnet må som udgangspunkt ikke have forfalden gæld til det offentlige.

Læs mere om betingelserne vedrørende gæld til det offentlige

Selvforsørgelse: Barnet skal som udgangspunkt opfylde det almindelige selvforsørgelseskrav. Det betyder, at barnet ikke må have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de seneste 2 år, og at barnet i de seneste 5 år ikke må have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven i en periode på sammenlagt mere end 4 måneder.

Læs mere om kravet til selvforsørgelse

Danskkundskaber og Indfødsretsprøven af 2015: For børn under 12 år stilles ikke krav vedrørende dokumentation for barnets danskkundskaber samt dokumentation for barnets kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

For børn over 12 år, der endnu ikke har aflagt Folkeskolens afgangsprøve (9. eller 10. klasse), og som ikke forventes at aflægge denne inden tidspunktet for vedtagelsen af det lovforslag, barnet optages på, anses en udtalelse fra ansøgerens skole om, at ansøgerens danskkundskaber og kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie er på et niveau svarende til det, der kan forventes af et barn på den pågældendes alderstrin, som tilstrækkelig dokumentation for barnets danskkundskaber og kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Børn over 12 år, der har aflagt Folkeskolens afgangsprøve (9. eller 10. klasse), eller som forventes at aflægge denne inden tidspunktet for vedtagelsen af det lovforslag, barnet optages på, skal bestå de afsluttende prøver i danskdisciplinerne bortset fra orden med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 2 (efter 7-trins-skalaen). Barnet skal desuden dokumentere at have bestået Indfødsretsprøven af 2015.

Læs mere om kravet til danskkundskaber

Læs mere om Indfødsretsprøven af 2015