Strafbare forhold

Det er en betingelse for at blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at du ikke har begået visse typer af strafbare forhold, eller at en evt. karensperiode i forbindelse med et strafbart forhold er udløbet. Ikke alle sanktioner udløser karens. Mindre bøder på under 3.000 kr. udløser som udgangspunkt ikke karens.

Det er både forhold i Danmark og forhold i udlandet, der kan have betydning for din mulighed for at blive dansk statsborger. Du skal derfor i din ansøgning både oplyse om strafbare forhold begået i Danmark og strafbare forhold begået i udlandet. Hvis det strafbare forhold er begået i udlandet, vurderer Udlændinge- og Integrationsministeriet, om forholdet efter danske forhold udløser karens, og om karenstiden ville være udløbet. Udlændinge- og Integrationsministeriet indhenter i disse sager nogle gange en udtalelse fra Rigsadvokaten om, hvilken straf det pågældende forhold ville have udløst, hvis forholdet var begået i Danmark.

Hvis du er sigtet for en lovovertrædelse, kan du ikke få statsborgerskab, så længe sigtelsen opretholdes.

I forbindelse med, at du ansøger om dansk statsborgerskab, skal du på tro og love oplyse om eventuelle strafbare forhold, du har begået. Desuden foretager Udlændinge- og Integrationsministeriet opslag i Det Centrale Kriminalregister i hver eneste sag i forbindelse med sagsbehandlingen. Derudover foretager ministeriet to år efter vedtagelsen af en lov om indfødsrets meddelelse opslag i Det Centrale Kriminalregister for at undersøge, om de personer, der var optaget på loven, i forbindelse med ansøgningen har fortiet oplysninger om strafbare forhold, og om de eventuelt uretmæssigt har opnået dansk statsborgerskab. Hvis dette er tilfældet, vil personen i visse tilfælde kunne få frakendt sit danske statsborgerskab.

Udelukkelse

Du kan efter retningslinjerne ikke blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, hvis du er

 • idømt betinget eller ubetinget fængsel
 • idømt foranstaltninger efter straffelovens kapitel 9
 • dømt for overtrædelse af straffelovens kapitel 12 og 13 (om bl.a. terrorisme)
 • idømt udvisning af Danmark for bestandig
 • dømt for overtrædelse af straffelovens § 136, stk. 2 eller 3
 • dømt for bandekriminalitet (straffelovens § 81 a)
 • dømt for vold mod børn under 18 år eller for seksualforbrydelser (der gælder dog særlige regler for gerningsmænd, der var under 18 år på gerningstidspunktet)

Karenstid

Hvis du på anden måde er straffet, fx fordi du har fået en bøde for overtrædelse af færdselsloven, kan det også have betydning for din mulighed for at blive dansk statsborger. I hvert fald for en periode. Karensreglerne fremgår af bilag 2 til cirkulæreskrivelsen.

For eksempel udløser en bøde på 3.000 kr. eller derover en karensperiode på 4 år og 6 måneder fra afgørelsesdatoen i kriminalregisteret. Det vil sige, at du først kan blive dansk statsborger 4 år og 6 måneder efter afgørelsesdatoen. Reglerne omfatter alle former for bøder, fx også bøder for overtrædelse af færdselslovens regler om hastighedsbegrænsning. Karenstid skal være opfyldt ved udgangen af den måned, hvor det næste lovforslag om indfødsrets meddelelse forventes vedtaget.

Hvis du har været straffet flere gange forlænges karenstiden, så den samlede karenstid forlænges svarende til karenstiden for hvert enkelt gentagelsestilfælde. Det gælder, uanset om der er tale om ligeartet kriminalitet eller ej.

Hvis du har fået flere bøder for hastighedsovertrædelser, forlænges karenstiden med 3 år for hver gang.

Det er kun sanktioner, der udløser karens, som har gentagelsesvirkning. Den samlede karenstid beregnes med udgangspunkt i den straf, der isoleret betragtet medfører den karenstid, der udløber senest.

Mulighed for dispensation

Det er alene Folketingets Indfødsretsudvalg, der kan dispensere fra vandelskravet. Udlændinge- og Integrationsministeriet har således ikke mulighed for at give dispensation. Dispensation forudsætter derfor, at din sag bliver forelagt for udvalget.

Det bemærkes, at dispensation fra vandelskravet i alle tilfælde forudsætter, at et flertal i udvalget er indstillet på at meddele dispensation. Om det er tilfældet vil bero på en konkret og individuel vurdering af den enkelte ansøger.

Din sag kan blive forelagt for Folketingets Indfødsretsudvalg i følgende tilfælde:

Forelæggelse i medfør af cirkulæreskrivelsen

Det fremgår af cirkulæreskrivelsen om naturalisation, at din sag vil blive forelagt for Folketingets Indfødsretsudvalg, hvis:

 • Du er blevet straffet med en bøde i niveauet fra 3.000 kr. til og med 10.000 kr. for overtrædelse af anden lovgivning end straffeloven, færdselsloven, lov om euforiserende stoffer, knivloven og våbenloven, og bøden indebærer, at du ikke opfylder betingelserne for at få dansk statsborgerskab, fordi karenstiden endnu ikke er udløbet.
 • Du er blevet straffet med en færdselsbøde for andet end spirituskørsel i niveauet fra 3.000 kr. til under 3.500 kr., eller hvis du er blevet straffet med en samlet bøde i niveauet fra 3.500 kr. til og med 5.000 kr. for flere overtrædelser af færdselsloven til samtidig bedømmelse, som ikke hver især har udløst en bøde på 3.500 eller derover.
 • Du afgiver oplysninger om strafbare forhold, der ikke fremgår af Det Centrale Kriminalregister, herunder forhold begået i udlandet, og Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke umiddelbart vurderer, at karenstiden for det strafbare forhold er udløbet.

Forelæggelse efter anmodning fra Folketingets Indfødsretsudvalg

Du har mulighed for at få behandlet din sag i Folketingets Indfødsretsudvalg, hvis udvalget eller et medlem af udvalget anmoder om at få din sag forelagt. Du kan derfor tage kontakt til ét eller flere medlemmer af Folketingets Indfødsretsudvalg og anmode om at få din sag forelagt for udvalget. Der er ingen krav til, hvordan din anmodning skal se ud. Du har dog ikke krav på, at få din sag forelagt i udvalget.

Særligt om forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg, hvis du er idømt betinget eller ubetinget fængsel eller foranstaltninger efter straffelovens kapitel 9

Det følger af indfødsretsaftalen af 20. april 2021, at aftalekredsens tilgang i udvalget til, at eventuel dispensation for vandelskravet, hvis du er blevet idømt betinget eller ubetinget fængsel, eller foranstaltninger efter straffelovens kapitel 9 (forvaring, behandlingsdomme mv.), vil være, at dispensation først kan komme på tale efter udløbet af den karensperiode, der gjaldt efter den tidligere aftale om indfødsret fra 2018. Dispensation fra vandelskravet forudsætter i alle tilfælde, at et flertal i udvalget er indstillet på at meddele dispensation. Om det er tilfældet vil bero på en konkret og individuel vurdering af den enkelte ansøger.

For at du kan meddeles dispensation, er det derfor som udgangspunkt en betingelse, at:

 • Den karensperiode, som gjaldt efter den tidligere aftale om indfødsret fra 2018, skal være udløbet.
 • Du har fået afslag efter enten en tidligere eller den gældende cirkulæreskrivelse på grund af det strafbare forhold.

Du kan finde cirkulæreskrivelsen fra 2018 her

Hvis du har spørgsmål til din beregningen af karensperioden, kan du kontakte ministeriets Indfødsretskontor.