Selvforsørgelse

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man kan forsørge sig selv

Det betyder, at man ikke må have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de seneste 2 år.

Det betyder også, at man i de seneste 5 år ikke må have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven i en periode på sammenlagt mere end 4 måneder.

De ydelser, som man ikke må have modtaget i de omtalte perioder, er bl.a. kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalideringsydelse, ressourceforløbsydelse, ledighedsydelse og integrationsydelse.

Man må dog godt have modtaget hjælp i form af enkeltstående ydelser af mindre beløbsmæssig størrelse, der ikke er direkte relateret til forsørgelse, eller ydelser, der må sidestilles med eller træder i stedet for løn eller pension.

Hvis man modtager førtidspension eller folkepension, er dette ikke en hindring for at få dansk statsborgerskab. 

Herudover vil perioder på dagpenge (arbejdsløshedsdagpenge, sygedagpenge og barselsdagpenge) på mere end sammenlagt 4 måneder blive 'lagt til' den periode, som man skal have været selvforsørgende.

Perioder på dagpenge vil derfor ikke i sig selv være til hinder for at få dansk statsborgerskab. En ansøger må gerne modtage eller have modtaget dagpenge på det tidspunkt, hvor ansøgningen behandles.

Mulighed for dispensation

I visse tilfælde kan en ansøgning blive forelagt for Folketingets Indfødsretsudvalg, så Indfødsretsudvalget kan afgøre, om der skal gives dispensation fra reglerne om selvforsørgelse.

Forelæggelse for Indfødsretsudvalget kan fx ske, hvis ansøgningen samtidig forelægges vedrørende muligheden for dispensation fra kravet om danskkundskaber og kravet om bestået Indfødsretsprøve af 2021 som følge af sygdom. Det vil sige, at hvis man kan dokumentere sygdom (en langvarig funktionsnedsættelse) og ikke opfylder betingelserne vedrørende kravet om danskkundskaber og kravet om at have bestået Indfødsretsprøven af 2021 og ikke opfylder kravet om selvforsørgelse, så vil Indfødsretsudvalget desuden tage stilling til, om man kan få dispensation fra kravet om selvforsørgelse.

Hvis man opfylder kravet om danskkundskaber og kravet om at have bestået Indfødsretsprøven af 2021, men som følge af dokumenteret sygdom (en langvarig funktionsnedsættelse) ikke opfylder selvforsørgelseskravet, vil sagen også kunne forelægges for Indfødsretsudvalget med henblik på, at man kan få dispensation fra kravet om selvforsørgelse.

Desuden vil ens ansøgning eventuelt kunne blive forelagt Indfødsretsudvalget med henblik på dispensation i følgende situationer:

  • Hvis man har modtaget revalideringsydelse i stedet for SU, og hvor der er specielle forhold i sagen, som kan begrunde en forelæggelse.
  • Hvis man opfylder de øvrige betingelser for at få dansk statsborgerskab og har været selvforsørgende i en periode, hvorefter man på grund af helt særlige omstændigheder, fx en arbejdsulykke, i en periode modtager ydelser efter lov om aktiv social politik eller efter integrationsloven for derefter på ny at være selvforsørgende.
  • Hvis man er visiteret til et fleksjob, men modtager ledighedsydelse efter lov om aktiv socialpolitik, fordi det ikke har været muligt for kommunen at finde et fleksjob.
  • Hvis man under graviditet/barsel har modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven og i øvrigt opfylder kravet om selvforsørgelse. 
  • Hvis man har modtaget supplerende kontanthjælp efter princippet om gensidig forsørgerpligt.
  • Hvis man er meddelt optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, men i en afsluttet periode på mindre end 2 måneder har modtaget ydelser efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke mulighed for at vurdere på forhånd, om du er omfattet af ovenstående betingelser, men du kan kontakte ministeriet, hvis du har generelle spørgsmål til betingelserne.