Børn, som ikke har mulighed for at blive danske statsborgere sammen med en forælder

Børn, som ikke har mulighed for at blive danske statsborgere sammen med en forælder, kan ansøge om dansk statsborgerskab som hovedperson.

Børn kan som udgangspunkt kun optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse som hovedperson, hvis de ikke har mulighed for at blive optaget på et lovforslag som biperson til én af forældrene.

Dette gælder, uanset at forælderen ikke opfylder betingelserne for at blive dansk statsborger (fx kravet om danskkundskaber eller selvforsørgelse) og uanset, at forælderen ikke ønsker at erhverve dansk statsborgerskab.

Det er muligt for et barn at blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse som biperson, når én af forældrene, der ikke er dansk statsborger, har del i forældremyndigheden over barnet og opholder sig i Danmark.

Det betyder, at hvis én eller begge forældre er udenlandsk statsborger, vil det derfor som udgangspunkt være til hinder for, at et barn ansøger om dansk indfødsret som selvstændig hovedperson. Det er i den forbindelse underordnet, om barnets forældre ikke opfylder betingelserne eller i øvrigt ikke ønsker at blive danske statsborgere.

Læs mere om børns erhvervelse af dansk statsborgerskab som hovedansøger

Betingelser

Et barn, som ikke har mulighed for at blive dansk statsborger med en forælder som biperson, skal som udgangspunkt opfylde alle de almindelige betingelser for at blive optaget på et lovforslag om indfødsrets meddelelse som hovedperson. Barnet skal opfylde følgende betingelser:

Mindreårig: Det er en betingelse, at barnet er under 18 år frem til vedtagelsen af det lovforslag, som barnet måtte blive optaget på. Dette gælder, uanset at ansøgningen indgives, inden barnet er fyldt 18 år.

Bopæl i Danmark: Barnet skal som udgangspunkt bo i Danmark.

Læs mere om kravet til bopæl i Danmark

Ophold: Barnet skal som udgangspunkt have opholdt sig i Danmark uafbrudt i 9 år.

Læs mere om kravet til ophold

Kriminalitet: For et barn på 15 år og derover er det en betingelse, at barnet ikke har begået visse typer af kriminalitet. Hvis barnet i øvrigt er straffet eller har modtaget en strafferetlig sanktion, kan barnet først blive dansk statsborger efter udløbet af en vis karenstid.

Læs mere om betingelserne vedrørende kriminalitet

Gæld til det offentlige: Barnet må som udgangspunkt ikke have forfalden gæld til det offentlige.

Læs mere om betingelserne vedrørende gæld til det offentlige

Selvforsørgelse: Barnet skal som udgangspunkt opfylde det almindelige selvforsørgelseskrav. Det betyder, at barnet ikke må have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven inden for de seneste 2 år, og at barnet i de seneste 5 år ikke må have modtaget hjælp efter lov om aktiv socialpolitik eller integrationsloven i en periode på sammenlagt mere end 4 måneder.

Læs mere om kravet til selvforsørgelse

Danskkundskaber og Indfødsretsprøven af 2015: For børn under 12 år stilles ikke krav vedrørende dokumentation for barnets danskkundskaber eller dokumentation for barnets kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

For børn over 12 år, der endnu ikke har aflagt Folkeskolens afgangsprøve (9. eller 10. klasse) og som ikke forventes at aflægge denne inden tidspunktet for vedtagelsen af det lovforslag, barnet optages på, anses en udtalelse fra ansøgerens skole om, at ansøgerens danskkundskaber og kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie er på et niveau svarende til det, der kan forventes af et barn på den pågældendes alderstrin, som tilstrækkelig dokumentation for barnets danskkundskaber og kendskab til danske samfundsforhold, dansk kultur og historie.

Børn over 12 år, der har aflagt Folkeskolens afgangsprøve (9. eller 10. klasse), eller som forventes at aflægge denne inden tidspunktet for vedtagelsen af det lovforslag, barnet optages på, skal bestå de afsluttende prøver i danskdisciplinerne bortset fra orden med et karaktergennemsnit på mindst 6 (efter 13-skalaen) eller 2 (efter 7-trins-skalaen). Barnet skal desuden dokumentere at have bestået Indfødsretsprøven af 2015.

Læs mere om kravet til danskkundskaber

Læs mere om Indfødsretsprøven af 2021