Betingelser

For at få dansk statsborgerskab skal du opfylde en række betingelser, fx vedrørende selvforsørgelse, beskæftigelse, ophold i Danmark, danskkundskaber og viden om Danmark.

Det er vigtigt, at du sørger for, at betingelserne er opfyldt, når du indsender din ansøgning. Ministeriet sætter ikke ansøgninger i bero med henblik på, at en ansøger efter indsendelse af en ansøgning opfylder betingelser i cirkulæreskrivelsen. Hvis der er krav, som du ikke mener, at du skal opfylde, skal du huske at skrive det i ansøgningen. Du skal også vedlægge eventuel relevant dokumentation.

Læs mere om de enkelte betingelser:

Afgivelse af erklæring om troskab og loyalitet

Tidsubegrænset opholdstilladelse og bopæl i Danmark (opdateret 10. maj 2021)

Ophold

Strafbare forhold (opdateret 10. maj 2021)

Gæld til det offentlige (opdateret den 10. maj 2021)

Selvforsørgelse

Beskæftigelse (ny)

Danskkundskaber

Indfødsretsprøven af 2021 (opdateret 10. maj 2021)

Deltagelse i kommunal grundlovsceremoni

Dispensation

I særlige tilfælde er det muligt at få dispensation fra en eller flere af betingelserne. Ansøgningen vil blive forelagt for Folketingets Indfødsretsudvalg, som vurderer, om der skal gives dispensation.

Muligheden for dispensation fremgår under beskrivelsen af de enkelte betingelser.

Derudover er der nogle helt særlige situationer, hvor Udlændinge- og Integrationsministeriet efter fast praksis forelægger ansøgningen for Indfødsretsudvalget til vurdering af, om der skal gives dispensation fra en eller flere betingelser. Ministeriet forelægger bl.a. følgende sager:

Ansøgere, som fejlagtigt har fået udstedt dansk pas og derved berettiget kan have troet, at han/hun var dansk statsborger. For ansøgninger modtaget i Udlændinge- og Integrationsministeriet efter den 22. oktober 2020 er det dog en betingelse, at ansøgeren opfylder cirkulæreskrivelsens betingelser om, at man ikke har begået visse typer af kriminalitet.

Ansøgere, der er ægtefælle til udsendte i offentlig tjeneste.

Statsløse ansøgere, hvis forældre på tidspunktet for ansøgerens fødsel havde fast bopæl i Danmark, men som ved en tilfældighed er født uden for Danmarks grænser, og hvor følgende gør sig gældende:

  • ansøgeren er under 18 år og født statsløs
  • ansøgeren er ved en tilfældighed eller under særlige omstændigheder blevet født uden for Danmarks grænser, fordi ansøgerens moder i forbindelse med fødslen har opholdt sig kortvarigt uden for Danmarks grænser, selvom ansøgerens moder/forældre på fødselstidspunkt havde fast bopæl i Danmark
  • ansøgeren har haft størstedelen af sin opvækst i Danmark og har fortsat bopæl i landet

Bemærk, at Danmark ikke er forpligtet til at tildele dansk statsborgerskab i henhold til FN’s konvention af 1989 om barnets rettigheder (FN’s Børnekonvention), hvis ansøgeren ikke er født i Danmark

Statsløse ansøgere, som under ophold på et anbringelsessted i Danmark har været udsat for seksuelle overgreb, vold eller lignende misrøgt, og hvor følgende gør sig gældende:

  • ansøgeren er født statsløs
  • ansøgeren har haft størstedelen af sin opvækst og har forsat bopæl i Danmark
  • ansøgeren har under sin opvækst i Danmark i en længere periode været anbragt uden for hjemmet af en dansk kommune og har under ophold på et anbringelsessted – udvalgt af en dansk kommune – været udsat for seksuelle overgreb, vold og/eller lignende misrøgt