Flere kriminelle udlændinge skal udvises – regeringen varsler nye stramninger

17-10-2017

Med afsæt i nye anbefalinger vil regeringen intensivere arbejdet med at få flere kriminelle udlændinge udvist. Begår man kriminalitet, hører man ikke til her i landet, fastslår udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og justitsminister Søren Pape Poulsen.

Forårets Bandepakke III indeholdt hele 35 initiativer, som styrkede indsatsen mod rockere og bander. Et af disse var etablering af en tværministeriel arbejdsgruppe, som har arbejdet fokuseret med at afdække, hvordan man kan få flere kriminelle udlændinge udvist. Med om bordet har siddet eksperter fra Udlændinge- og Integrationsministeriet, Justitsministeriet, Udlændingestyrelsen, Rigspolitiet og Rigsadvokaten, og de er nu klar med fem konkrete anbefalinger:

Anbefaling 1: Administrativ udvisning og afvisning af hensyn til den offentlige orden

Rigspolitiet og Udlændingestyrelsen vil med afsæt i konkrete sager afsøge mulighederne for inden for gældende ret i videre omfang end i dag at afvise og udvise rockere og bandemedlemmer (alene) af hensyn til den offentlige orden.

Anbefaling 2: Præcisering af reglerne om udvisning af kriminelle udlændinge ved dom

Ændring af udlændingeloven, så det med udgangspunkt i praksis fra Den Europæiske Menneskeretsdomstol fastlægges i lovbemærkningerne, under hvilke omstændigheder udlændinge i almindelighed kan udvises. Også selv om det indebærer en risiko for, at Menneskerettighedsdomstolen i en konkret sag vil kunne nå frem til, at det ikke var muligt at udvise den pågældende.

Anbefaling 3: Betinget udvisning

Præcisering af reglerne om betinget udvisning, så det med udgangspunkt i praksis fra Den Europæiske Menneskeretsdomstol tydeliggøres, at der ved en senere udvisningssag i højere grad skal lægges vægt på, om udlændingen i forvejen er idømt en betinget udvisning.

Anbefaling 4: Indrejseforbuddets længde

Ændring af udlændingeloven, så der indføres hjemmel til at kunne give et indrejseforbud for kortere perioder, end hvad man kan i dag. Formålet er dermed at kunne udvise flere.

Anbefaling 5: Best practice

Udbredelse af best practice mellem de involverede myndigheder, så alle har adgang til alle relevante oplysninger ifm. domstolenes vurdering af udvisningsspørgsmålet. Fx den dømtes tilknytning til Danmark og til hjemlandet.

Mens anbefaling 1 og 5 kan gennemføres administrativt, vil anbefaling 2-4 kræve ny lovgivning. Regeringen vil nu arbejde på at få alle fem anbefalinger ført ud i livet hurtigst muligt, fastslår udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg og justitsminister Søren Pape Poulsen.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

Vi har desværre set en del eksempler på dybt kriminelle udlændinge, som på anklagebænken har påberåbt sig retten til familieliv og fået lov til at blive i Danmark – mens resten af indvandrerbanden har stået foran retten og råbt hurra. Det virker meget krænkende for retsbevidstheden, ikke mindst fordi nogle af dem jo er vaneforbrydere. Derfor skriver vi nu ind i loven, hvem vi gerne ser udvist, og jeg har noteret mig, at også Institut for Menneskerettigheder har peget på, at der er et rum for udvisning, som ikke i dag udnyttes. Det rum skal vi selvfølgelig udnytte, og regeringen har et ønske om at gå så langt som overhovedet muligt. Kriminelle udlændinge hører ikke til i Danmark – de skal ud.

Justitsminister Søren Pape Poulsen siger:

Regeringen nedsatte denne arbejdsgruppe med det klare mål, at vi vil udvise så mange kriminelle udlændinge som overhovedet muligt. Vi vil ikke finde os i, at kriminelle udlændinge misbruger vores gæstfrihed. Nu sætter vi gang i en række lovændringer, så flere kriminelle udlændinge kan smides ud af Danmark. Og vi er villige til at gå lige til grænsen for at stramme reglerne yderligere.

Fakta

Bandepakke III – ”Bander bag tremmer” blev d. 24. marts 2017 aftalt mellem Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti. Blandt de 35 initiativer mod rocker- og bandekriminalitet var nedsættelse af arbejdsgruppen.

Hent anbefalinger fra den tværministerielle arbejdsgruppe (pdf) (nyt vindue)

Hent bilag 1: Baggrund og kommissorium (pdf) (nyt vindue)

Hent bilag 2: Notat om ud- og afvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer (pdf) (nyt vindue)