Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet

Formålet med integrationsindsatsen er at sikre, at nyankomne udlændinge hurtigst muligt bliver selvforsørgende, så de aktivt kan deltage i og bidrage til det danske samfund på lige fod med øvrige borgere.

Lovgivning om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet

Rammerne for integration af nyankomne udlændinge er fastsat i integrationsloven, samt i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge mfl.

Ifølge integrationsloven skal kommunen tilbyde nyankomne flygtninge og familiesammenførte et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller et introduktionsprogram, som består af:   

  • Danskuddannelse
  • Beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik og ansættelse med løntilskud

Du kan læse mere om danskuddannelse i forbindelse med integrationsindsatsen på UIM.dk og på SIRI.dk. Du kan endvidere finde gældende lovgivning og regler under 'love og regler' (nye vindue åbner).

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammets indhold

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet samt introduktionsprogrammet skal tilrettelægges med henblik på, at en udlænding kan opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år. Udlændingen skal, så vidt muligt, tilbydes et første virksomhedsrettede tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud inden for de 2 første uger i kommunen og senest efter 1 måned. Herefter skal den pågældende tilbydes en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats.

Opnår en udlænding ikke beskæftigelse inden for 1 år, skal programmet forlænges. Programmet skal forlænges, så længe udlændingen ikke har opnået selvforsørgelse via ordinært arbejde eller ordinær uddannelse og ikke har bestået en danskprøve. Det samlede program kan dog højst have en varighed på 5 år.

Der skal indgås en kontrakt mellem kommunen og den nytilkomne udlænding, hvori der bl.a. fastsættes mål for- og indhold af en nyankommet udlændings selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram. Den nyankomne udlænding skal samtidig underskrive en opholds- og selvforsørgelseserklæring. Du kan læse nærmere om kontrakten samt om opholds- og selvforsørgelseserklæringen her: UIM.dk (nyt vindue åbner).

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet tilrettelægges som en kontinuerlig virksomhedsrettet indsats. For udlændinge, der er visiteret som jobparate af kommunen, må der maksimalt være 6 uger mellem hvert virksomhedsrettet tilbud i form af virksomhedspraktik eller ansættelse med løntilskud. Et virksomhedsrettet tilbud skal have et omfang på mindst 15 timer om ugen i gennemsnit.

Den kontinuerlige virksomhedsrettede indsats skal suppleres med tilbud om danskuddannelse og efter behov eventuelt tilbud om vejledning og opkvalificering.

Personer, der er kommet i ordinær beskæftigelse, kan fortsætte danskuddannelsen. Uddannelsen skal tilrettelægges, så den kan afsluttes inden for 3 år, men kan have en varighed på op til 5 år. Sprogskolerne er forpligtede til at tilbyde undervisning, der kan kombineres med arbejde.

En udlænding, som modtager selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, har både pligt til at deltage i programmet og til at stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Hvis en udlænding ikke lever op til disse forpligtelser, kan der trækkes i den selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller introduktionsydelse, som vedkommende modtager.