Kontrakt og opholds- og selvforsørgelseserklæring

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal indgå en kontrakt om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets og introduktionsprogrammets mål og indhold med den kommune, de flytter til. De skal desuden underskrive en opholds- og selvforsørgelseserklæring.

Kontrakten

I kontrakten fastlægges selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets og introduktionsprogrammets (tidl. integrationsprogrammets) mål og indhold. Kontrakten skal understøtte en sammenhængende indsats i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet skal tilrettelægges, så udlændingen kan opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år. Kontrakten skal indeholde en beskrivelse af udlændingens beskæftigelses- og uddannelsesmål og indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at målene nås. Kontrakten skal derfor angive konkrete mål og konkrete indsatser, der kan bringe udlændingen i beskæftigelse inden for 1 år.

Samtidig med, at udlændingen underskriver kontrakten, skal vedkommende også underskrive en opholds- og selvforsørgelseserklæring.

Opholds- og selvforsørgelseserklæring

Opholds- og selvforsørgelseserklæringen skal underskrives af nyankomne udlændinge, som tilbydes et program efter integrationsloven. Det er endvidere som udgangspunkt en betingelse for at få tidsubegrænset (permanent) opholdstilladelse i Danmark, at en udlænding har underskrevet erklæringen. Det er også som udgangspunkt en betingelse, at en udlænding har underskrevet erklæringen, hvis udlændingen har tidsubegrænset opholdstilladelse og ønsker at blive familiesammenført med sin ægtefælle eller samlever.

Opholds- og selvforsørgelseserklæringen er opdelt i to dele. Første del vedrører alle de udlændinge, som i forskellige situationer skal underskrive erklæringen. Dvs. både nyankomne udlændinge og udlændinge, der skal underskrive erklæringen som betingelse for at opnå tidsubegrænset opholdstilladelse og ægtefællesammenføring. Anden del vedrører de særlige forhold, som særligt gør sig gældende for nyankomne udlændinge.

Hent opholds- og selvforsørgelseserklæringen

Erklæringen er tilgængelig som pdf på en række forskellige sprog:

1. Dansk
2. Engelsk
3. Arabisk
4. Bosnisk
5. Burmesisk
6. Dari
7. Fransk
8. Indonesisk
9. Mandarin (Kinesisk)
10. Nepalesisk
11. Pastho
12. Persisk (Farsi)
13. Russisk
14. Somali
15. Sorani
16. Spansk
17. Swahili
18. Tagalog (Filippinsk)
19. Tamil
20. Thai
21. Tigrinya
22. Tyrkisk
23. Urdu
24. Kinyarwanda
25. Ukrainsk