Love og regler

Her kan du finde links til relevante love og regler om integrationsindsatsen.

Lovgivning

Link til seneste lovbekendtgørelse på Retsinformation. Vær opmærksom på, at der kan være foretaget senere ændringer af loven, som ikke fremgår direkte af den lovbekendtgørelse, der henvises til.

Lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven)

Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Lov om etnisk ligebehandling

Lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

Øvrig relevant lovgivning

Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (Beskæftigelsesministeriet)

Lov om en aktiv socialpolitik - særligt § 22 (Beskæftigelsesministeriet)

Lovforslag i høring

Udkast til lovforslag, høringsbrev og liste over høringsparter er tilgængelige på Høringsportalen.dk.

Alle høringer fra Udlændinge- og Integrationsministeriet

Bekendtgørelser

Link til seneste udgave af pågældende bekendtgørelser. Vær opmærksom på, at der kan være foretaget senere ændringer af bekendtgørelserne, som ikke fremgår direkte af den bekendtgørelse, der henvises til.

Bekendtgørelser i henhold til integrationsloven

Bekendtgørelse nr. 1504 af 8. december 2022 om forholdsmæssige kommunetal for 2023 til fordeling af personer omfattet af lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine

Bekendtgørelse nr. 550 af 3. maj 2022 om boligplacering af flygtninge

Bekendtgørelse nr. 2680 af 28. december 2021 om forretningsorden for Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd 

Bekendtgørelse nr. 2679 af 28. december 2021 om forretningsorden for Det Nationale Integrationsråd

Bekendtgørelse nr. 2678 af 28. december 2021 om valg og udpegning af medlemmer til Repræsentantskabet for Det Nationale Integrationsråd og Repræsentantskabets valg af medlemmer til Det Nationale Integrationsråd

Bekendtgørelsen nr. 1453 af 25. november 2022 om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidige indkvarteringer og opholdssteder i 2023

Bekendtgørelse nr. 1307 af 7. september 2020 om udarbejdelse af kontrakt og om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet efter integrationsloven

Bekendtgørelse nr. 979 af 28. juni 2016 om helbredsmæssig vurdering af nyankomne flygtninge og familiesammenførte til flygtninge

Bekendtgørelse nr. 1209 af 27. september 2016 om inddragelse af andre aktører efter integrationsloven

Bekendtgørelse nr. 1448 af 16. december 2013 om opgaver efter integrationsloven i jobcentrene

Bekendtgørelser i henhold til danskuddannelsesloven

Bekendtgørelse nr. 1045 af 24. juni 2022 om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.  

Bekendtgørelse nr. 88 af 24. januar 2021 om prøver inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Bekendtgørelse nr. 2069 af 9. november 2021 om indfødsretsprøven

Bekendtgørelse nr. 1412 af 28. september 2020 om modultestning på danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.  

Bekendtgørelse nr. 978 af 28. juni 2016 om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer som underviser i dansk som andetsprog for voksne udlændinge

Bekendtgørelse nr. 756 af 26. juni 2007 om karakterskala inden for danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.    

Øvrige relevante bekendtgørelser

Bekendtgørelse nr. 2675 af 28. december 2021 om afholdelse af udgifter ved hjemtransport ved ufrivilligt ophold i udlandet på grund af æresrelaterede konflikter

Bekendtgørelse af 16. juni 2022 om forlængelse af suspensionen af dele af integrationsindsatsen

Bekendtgørelse nr. 1128 af 1. juni 2021 om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu)

Vejledninger og cirkulærer

Vejledning til sagsbehandlere om udelukkelse af bisiddere fra samtaler på jobcentre i tilfælde af udøvelse af negativ social kontrol

Orienteringsskrivelser

Informationsbrev af 20. april 2022 om boligplacering af flygtninge, herunder personer med opholdstilladelse efter særloven om fordrevne fra Ukraine

Orientering af 18. august 2020 om rammerne for midlertidig indkvartering til flygtninge efter integrationsloven

Orientering af marts 2019 om ændringer af integrationsloven, repatrieringsloven og lov om aktiv socialpolitik som følge af vedtagelse af lovforslag nr. L 140 den 21. februar 2019

Orientering af oktober 2019 om præcisering af personkreds, der kan modtage danskbonus efter integrationslovens § 22, stk. 1

Øvrigt materiale

Her kan du læse Udlændingestyrelsens orientering om landstallet for 2023: Link

Her kan du læse Udlændingestyrelsens orientering om kommunekvoterne for 2023: Link