Hvis man opfylder bopælsbetingelserne

Hvis man som tidligere dansk statsborger opfylder visse betingelser om bopæl, kan man få dansk statsborgerskab ved erklæring.

Erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark

Man kan få dansk statsborgerskab igen ved erklæring, hvis man:

 • fik dansk statsborgerskab ved fødslen,
 • har boet i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland) indtil man fyldte 18 år, og
 • har haft fast bopæl i riget de sidste to år.

Hvis man har haft bopæl i et andet nordisk land indtil man fyldte 12 år, ligestilles dette med bopæl i riget.

Kravet om ophold i riget betyder, at der skal være tale om uafbrudt ophold de sidste to år. Kortere afbrydelser (fx ferier) udelukker dog ikke, at man kan få dansk indfødsret igen ved erklæring.

Man kan også få dansk indfødsret igen ved erklæring, hvis man:

 • efter at have mistet det danske statsborgerskab fortsat har været statsborger i et andet nordisk land (Finland, Norge, Sverige, Island), og
 • har bopæl i riget (Danmark, Færøerne eller Grønland).

Det er en forudsætning for et barns samtidig erhvervelse af dansk indfødsret, at forælderen har del i forældremyndigheden over barnet, at barnet er ugift, under 18 år og bosat her i riget. Det er også et krav, at barnet opfylder det samme vandelskrav, som der stilles til forælderen.

Erklæringen kan afgives i umiddelbar forlængelse af, at man har fået bopæl i riget. Man anses for at have bopæl i riget, når det er registreret i Det Centrale Personregister (CPR).

Afgiv erklæring

Hent skema til erklæring om generhvervelse af dansk indfødsret for tidligere danske statsborgere bosat i Danmark (pdf)

Til orientering skal dokumenterne være stemplet og underskrevet af den udstedende myndighed. Alle såvel fysiske som indscannede underskrifter og stempler accepteres dog, så længe de er "ført med hånden" af den udstedende myndighed.

En erklæring om erhvervelse af dansk indfødsret indgives til Udlændinge- og Integrationsministeriet med e-Boks, pr. e-mail til  eller med brev til:

Udlændinge- og Integrationsministeriet
Indfødsret
Slotsholmsgade 10
1216 København K

Det bemærkes, at e-mails, der sendes til Indfødsret fra en almindelig e-mailadresse, ikke krypteres. Det indebærer en risiko for, at andre kan få adgang til indholdet. Afsendelse fra en almindelig e-mailadresse sker derfor på eget ansvar.

Følgende dokumenter skal vedlægges i kopi:

 • Dansk statsborgerretsbevis
 • Dit nuværende statsborgerretsbevis med datoen for din erhvervelse af fremmed statsborgerskab
 • Din fødselsattest
 • Dine forældre fødselsattester og eventuelle dødsattester
 • Dine forældres vielsesattest og eventuelle dokumentation for skilsmisse
 • Dokumentation for eventuel navneændring
 • Dokumentation for adoption samt dokumentation for adoptionens gyldighed efter dansk ret
 • Kopi af alle sider af dit pas (dog ikke blanke sider)
 • Dokumentation vedrørende opholdsgrundlag fra Udlændingestyrelsen eller Statsforvaltningen (gælder ikke nordiske statsborgere)
 • Opholdstilladelse eller EU-opholdsbevis (gælder ikke nordiske statsborgere)
 • Dokumentation for bopæl i Danmark indtil de fyldte 18 år (udskrift fra CPR)
 • Dokumentation for bopæl i et andet nordisk land inden det fyldte 12 år
 • Dine mindreårige børns fødselsattester
 • Dokumentation for forældremyndighed over dine mindreårige børn

Udlændinge- og Integrationsministeriet forelægger efter omstændighederne konkrete sager for Familieretshuset for at få styrelsens vurdering af, om faderskab, moderskab, ægteskab eller forældremyndighedsforhold kan anerkendes efter dansk ret.

Læs mere om forelæggelse af sager for Familieretshuset

 

Betaling af gebyr

Ved erklæring om dansk statsborgerskab betales et gebyr på 1.100 kr.

Gebyret betales til Udlændinge- og Integrationsministeriet ved indgivelse af erklæringsskemaet på følgende konto:

Registreringsnummer 0216

Kontonummer 4069231004

Ved betalinger fra udenlandsk bank skal følgende oplysninger bruges:

BIC/SWIFT: DABADKKK

IBAN: DK60 0216 4069 2310 04

Ved betalingen påføres "ERK" efterfulgt af ansøgerens CPR-nr. eller navn samt 1) betalerens fulde navn, 2) betalerens bopælsland, 3) betalerens fødselsdato, 4) betalerens fødselssted, 5) betalerens statsborgerskab og 6) formålet med overførslen. 

Gebyret skal også betales, hvis man indgiver erklæringen til en dansk repræsentation i udlandet.

Gebyret betales ikke tilbage, hvis erklæringen afvises.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingstiden i sager om erklæring om dansk statsborgerskab er på nuværende tidspunkt 18-20 måneder regnet fra det tidspunkt, hvor erklæringen er modtaget hos Statsforvaltningen (inden den 1. april 2019) eller i Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Hvis betingelserne er opfyldt, bliver man dansk statsborger med tilbagevirkende kraft fra den dato, hvor Udlændinge- og Integrationsministeriet modtog erklæringen.