Deltagelse i kommunal grundlovsceremoni

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du medvirker i en ceremoni i din bopælskommune.

Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på at ville overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Bemærk: Du kan ikke deltage i en grundlovsceremoni før den lov, du er optaget på, er blevet vedtaget, og loven er trådt i kraft.

Du kan søge efter dit nr. på de vedtagne love. Klik på linket til den lov du er optaget på - Tast Ctrl + F - I søgefeltet, som kommer frem, skriver du dit navn.

Link til lov nr. 1553 af 27. december 2019 

Link til lov nr. 966 af 26. juni 2020 

Link til lov nr. 2188 af 29. december 2020

Link til lov nr. 1158 a 8. juni 2021

Link til lov nr. 2585 af 28. december 2021

Informationsbrev vedrørende grundlovsceremoni

Når den lov om indfødsrets meddelelse, du er optaget på, er vedtaget, vil du modtage et brev med information om grundlovsceremonien, hvis du er omfattet af krav om deltagelse i en ceremoni. Brevet vil blive sendt til din e-boks kort tid efter lovens vedtagelse.

Tro- og love erklæring

Brevet vil være vedlagt en erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle strafbare forhold begået her i landet og i udlandet. Det er en betingelse for din deltagelse i en grundlovsceremoni, at du udfylder og underskriver erklæringen og sender den til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet skal have modtaget din udfyldte og underskrevne erklæring senest 10 hverdage før, du skal deltage i en grundlovsceremoni. Erklæringen kan sendes til ministeriet på  eller via e-Boks. Du kan også sende den underskrevne erklæring til:

Udlændinge- og Integrationsministeriet

Slotsholmsgade 10

1216 København K.

Hvis Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke har modtaget din udfyldte og underskrevne erklæring senest 10 hverdage før, du skal deltage i en grundlovsceremoni, vil du ikke kunne deltage i grundlovsceremonien, men i stedet blive henvist til at deltage i en senere ceremoni.

Du kan se erklæringen her:

Erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle strafbare forhold - PDF

 

Hvor og hvornår finder ceremonien sted?

Din bopælskommune skal i forlængelse af vedtagelsen af en lov om indfødsrets meddelelse afholde grundlovsceremoni mindst én gang. Ceremonien skal finde sted tidligst en måned efter og senest fire måneder efter ikrafttrædelsen af en lov om indfødsrets meddelelse. Kommunen skal senest én måned før afholdelsen af en grundlovsceremoni offentliggøre på sin hjemmeside, hvor og hvornår ceremonien afholdes, og hvordan du tilmelder dig. Du kan som udgangspunkt kun deltage i en ceremoni, der afholdes i din bopælskommune.  

Hvis du har spørgsmål til selve grundlovsceremonien, herunder om tid, sted og tilmelding, skal du derfor kontakte din bopælskommune.

Du skal deltage i en grundlovsceremoni senest to år efter, at loven om indfødsrets meddelelse er trådt i kraft. Hvis du ikke overholder denne frist, men fortsat ønsker at få dansk statsborgerskab, skal du indgive en ny ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation.

En eventuel ny ansøgning behandles efter de regler, der gælder på det tidspunkt, hvor ansøgningen indgives.

Mit barn fylder 18 år inden ceremoni

Hvis dit barn fylder 18 år inden du kan deltage i en ceremoni, skal du henvende dig til din kommune. Kommunen kan herefter anmode ministeriet om, at fristerne i bekendtgørelsen for afholdelse af ceremoni fraviges.

Kan jeg gå til ceremoni i en anden kommune end den jeg bor i?

Udgangspunktet er, at du skal gå til en grundlovsceremoni i din bopælskommune. 

Din bopælskommune kan i særlige situationer efter aftale med en nabokommune henvise dig til at deltage i en grundlovsceremoni i den pågældende kommune.

Det er dog kun din bopælskommune, som er forpligtet til at afholde en grundlovsceremoni for dig.

Du skal medbringe gyldig legitimation med foto ved ceremonien

Ved ceremonien skal du legitimere dig ved forevisning af gyldig legitimation med foto.

Som gyldig legitimation kan du bruge:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du søge om tilladelse til at benytte en anden form for legitimation. Du skal sende en mail til ministeriet på  og bede om tilladelse. Tilladelsen skal medbringes til ceremonien.

Det kan fx være relevant, hvis du som britisk statsborger ikke har anden legitimation end dit britiske EU-pas. Da dette efter Brexit ikke længere er gyldigt som legitimation ved ceremonien.

Hvornår modtager jeg mit statsborgerretsbevis?

Når du har deltaget i grundlovsceremonien, underskrevet ceremonierklæringen og udvekslet håndtryk med borgmesteren, vil du få udleveret dit statsborgerretsbevis som dokumentation for, at du er blevet dansk.

Der kan godt kan gå lidt tid, inden du bliver omregistreret i CPR-registret. Det er Udlændinge- og Integrationsministeriet, der omregistrerer dig, og ministeriet skal først have besked fra kommunen om, at du har opfyldt betingelserne for at få dansk statsborgerskab.

Skal bipersoner med til ceremonien?

Nej, der er ikke krav om at bipersoner deltager i ceremonien. Har du børn under 18 år som er omfattet af din ansøgning, vil de få dansk indfødsret sammen med dig. Bemærk at bipersoner skal opfylde betingelserne for børns erhvervelse af statsborgerskab som biperson, på det tidspunkt du deltager i ceremonien.

Læs mere om betingelserne for børns erhvervelse af dansk statsborgerskab som biperson

Undtaget for krav om ceremoni

Visse persongrupper er undtaget fra kravet om at skulle medvirke i en ceremoni, herunder ansøgere:

  • med bopæl i Grønland og på Færøerne,
  • børn under 18 år,
  • som efter reglerne er undtaget kravet om bopæl i Danmark,
  • statsløse født i Danmark omfattet af børne- eller statsløsekonventionen.

Det fremgår af det lovforslag, du er optaget på, om du er omfattet af et krav om deltagelse i en ceremoni.

Mulighed for dispensation

Hvis du på grund af sygdom eller lignende ikke mener at kunne deltage i en ceremoni, kan du søge om dispensation fra kravet. Du skal søge om dispensation i forbindelse med din ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation. Ansøgning om dispensation skal indgives til ministeriet.

Folketingets Indfødsretsudvalg vil herefter tage stilling til, om der er grundlag for at meddele hel eller delvis dispensation fra betingelsen.

Grundlovsceremonier og COVID-19

Udlændinge- og Integrationsministeriet følger løbende situationen med COVID-19 og sundhedsmyndighedernes anbefalinger. På nuværende tidspunkt er der ikke noget i vejen for, at kommunerne afholder grundlovsceremonier med udveksling af håndtryk med borgmesteren. Hvis der kommer ændrede anbefalinger, som fraråder brugen af håndtryk, vil ministeriet orientere kommunerne herom og anbefale, at kommunalbestyrelserne ikke afholder de planlagt ceremonier, indtil anbefalingerne ændrer sig. Ministeriet vil i den forbindelse kunne dispensere fra fristerne, således at en ceremoni vil kunne afholdes senere end 4 måneder efter ikrafttrædelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse.