Deltagelse i kommunal grundlovsceremoni

Det er en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at du medvirker i en ceremoni i din bopælskommune.

Ved ceremonien skal du udvise respekt for danske værdier og optræde respektfuldt over for repræsentanter fra myndighederne. Du skal desuden skrive under på at ville overholde Danmarks Riges Grundlov samt respektere grundlæggende danske værdier og retsprincipper, herunder det danske demokrati.

Bemærk: Du kan ikke deltage i en grundlovsceremoni før den lov, du er optaget på, er blevet vedtaget, og loven er trådt i kraft.

Du kan søge efter dit nr. på de vedtagne love. Klik på linket til den lov du er optaget på - Tast Ctrl + F - I søgefeltet, som kommer frem, skriver du dit navn.

Link til lov nr. 1553 af 27. december 2019 

Link til lov nr. 966 af 26. juni 2020 

Link til lov nr. 2188 af 29. december 2020

Link til lov nr. 1158 a 8. juni 2021

Informationsbrev vedrørende ceremoni og de vedlagte erklæringer

Du vil modtage et brev med information om ceremonien, hvis du er omfattet af krav om deltagelse i ceremoni. Brevet vil blive sendt til din e-boks når den lov om indfødsrets meddelelse, du er optaget på, er blevet vedtaget. Brevet vil være vedlagt to erklæringer:

  1. Erklæring til grundlovsceremonien. Denne erklæring skal du printe og medbringe ved ceremonien, hvor den udfyldes, og underskrives.
  2. Erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle strafbare forhold begået her i landet eller i udlandet. Denne erklæring skal du udfylde og indsende til Udlændinge- og Integrationsministeriet, så vi har modtaget den før du deltager i en ceremoni.

Indsend erklæring om eventuelle strafbare forhold inden ceremonien

Før du deltager i en ceremoni skal du udfylde og indsende denne erklæring til ministeriet:

"Erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle strafbare forhold begået her i landet eller i udlandet"

Den underskrevne erklæring sendes til ministeriet på  eller via e-Boks. Du kan også sende den underskrevne erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet, Slotsholmsgade 10, 1216 København K.

Ministeriet skal have modtaget den underskrevne erklæring før du deltager i en ceremoni.

Har ministeriet ikke modtaget den underskrevne erklæring inden du deltager i ceremoni, vil du ikke blive dansk statsborger ved ceremonien. Du vil i stedet blive henvist til at deltage i en ny ceremoni.

Erklæring til brug for afgivelse af oplysninger på tro og love om eventuelle strafbare forhold - PDF

Hvor og hvornår finder ceremonien sted?

Hvis du har spørgsmål til selve ceremonien, herunder om tid, sted og tilmelding, skal du kontakte din kommune.

Kommunerne har ansvaret for at afholde ceremoni mindst to gange om året. Ceremonierne skal finde sted tidligst en måned efter og senest fire måneder efter ikrafttrædelsen af en lov om indfødsrets meddelelse. Senest en måned inden ceremoni skal kommunen ved offentligt opslag (fx på kommunens hjemmeside), oplyse hvornår de afholder ceremoni og hvordan du tilmelder dig. To uger før ceremonien afholdes sender kommunen en liste over de tilmeldte ansøgere til ministeriet.

Dit danske statsborgerskab er først gældende, når du har underskrevet ceremonierklæringen og ministeriet har godkendt din deltagelse i ceremonien.

Du skal deltage i en ceremoni senest 2 år efter loven er vedtaget. Hvis du ikke overholder denne frist, men fortsat ønsker at få dansk statsborgerskab, skal du indgive en ny ansøgning om dansk statsborgerskab. Ved ny ansøgning skal du opfylde de regler, der gælder på det tidspunkt hvor din nye ansøgning er indgivet.

Mit barn fylder 18 år inden ceremoni

Hvis dit barn fylder 18 år inden du kan deltage i en ceremoni, skal du henvende dig til din kommune. Kommunen kan herefter anmode ministeriet om, at fristerne i bekendtgørelsen for afholdelse af ceremoni fraviges.

Kan jeg gå til ceremoni i en anden kommune end den jeg bor i?

Udgangspunktet er, at du skal gå til ceremoni i din bopælskommune. Kan du ikke deltage i ceremoni de datoer som kommunen har planlagt, kan du kontakte kommunen og høre om de har mulighed for at hjælpe dig.

Hvis din egen kommune ikke kan hjælpe, kan du måske deltage i en ceremoni ved en anden kommune. Du skal selv kontakte den kommune hvor du ønsker at gå til ceremoni, og spørge om de vil lade dig deltage.

Det er kun din egen kommune som er forpligtet til at holde ceremoni for dig. En anden kommune kan derfor godt nægte at lade dig deltage i deres ceremoni.

Du skal medbringe gyldig legitimation med foto ved ceremonien

Ved ceremonien skal du legitimere dig ved forevisning af gyldig legitimation med foto.

Som gyldig legitimation kan du bruge:

  1. opholdskort, fremmedpas, konventionspas eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i Danmark,
  2. pas, identitetskort eller kørekort udstedt af en offentlig myndighed i et andet EU-/EØS-medlemsland eller i Schweiz, eller
  3. pas, som er udstedt af en offentlig myndighed i et andet land end de i nr. 1 og 2 nævnte lande, og hvori der er isat en opholdssticker.

Hvis du ikke har den nævnte legitimation, kan du søge om tilladelse til at benytte en anden form for legitimation. Du skal sende en mail til ministeriet på  og bede om tilladelse. Tilladelsen skal medbringes til ceremonien.

Det kan fx være relevant, hvis du som britisk statsborger ikke har anden legitimation end dit britiske EU-pas. Da dette efter Brexit ikke længere er gyldigt som legitimation ved ceremonien.

Hvornår modtager jeg mit statsborgerretsbevis?

Efter du har deltaget i en ceremoni sender kommunen den underskrevne ceremonierklæring til ministeriet. Ministeriet registrerer, at du har deltaget i en ceremoni, har skrevet under på erklæringerne og tjekker om du opfylder vandelskravet.

Ministeriet vil efterfølgende udstede et statsborgerretsbevis, som sendes til dig. Du kan forvente at modtage beviset med posten en måned efter du har deltaget i ceremonien.

På grund af den ekstraordinære situation, som følge af de seneste Corona-tiltag, vil der kunne gå længere tid, før du får udstedt dit bevis.

Du har mulighed for at kontakte os på , hvis du pga. ekstraordinære omstændigheder ikke kan vente på beviset.

Skal bipersoner med til ceremonien?

Nej, der er ikke krav om at bipersoner deltager i ceremonien. Har du børn under 18 år som er omfattet af din ansøgning, vil de få dansk indfødsret sammen med dig. Bemærk at bipersoner skal opfylde betingelserne for børns erhvervelse af statsborgerskab som biperson, på det tidspunkt du deltager i ceremonien.

Læs mere om betingelserne for børns erhvervelse af dansk statsborgerskab som biperson

Undtaget for krav om ceremoni

Visse persongrupper er undtaget fra kravet om at skulle medvirke i en ceremoni, herunder ansøgere:

  • med bopæl i Grønland og på Færøerne,
  • børn under 18 år,
  • som efter reglerne er undtaget kravet om bopæl i Danmark,
  • statsløse født i Danmark omfattet af børne- eller statsløsekonventionen.

Det fremgår af det lovforslag, du er optaget på, om du er omfattet af et krav om deltagelse i en ceremoni.

Mulighed for dispensation

Hvis du på grund af sygdom eller lignende ikke mener at kunne deltage i en ceremoni, kan du søge om dispensation fra kravet. Du skal søge om dispensation i forbindelse med din ansøgning om dansk indfødsret ved naturalisation. Ansøgning om dispensation skal indgives til ministeriet.

Folketingets Indfødsretsudvalg vil herefter tage stilling til, om der er grundlag for at meddele hel eller delvis dispensation fra betingelsen.

Grundlovsceremonier og coronasmitte

På baggrund af anbefalinger den 6. marts 2020 fra Sundhedsstyrelsen om håndtering af coronasmitte, anbefaler Udlændinge- og Integrationsministeriet, at kommunalbestyrelserne ikke afholder grundlovsceremonier med håndtryk, indtil anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne ændrer sig.

Ministeriet vil på grund af de særlige omstændigheder dispensere fra de frister, som fremgår af § 1 i bekendtgørelse nr. 1767 af 27. december 2018.

En grundlovsceremoni kan derfor holdes senere end 4 måneder efter ikrafttrædelse af den lov om indfødsrets meddelelse, som trådte i kraft den 3. januar 2020.

Det er kommunalbestyrelsen, der træffer beslutning om en eventuel udskydelse af grundlovsceremonien.

Ministeriet opretholder anbefalingen, indtil anbefalingerne fra sundhedsmyndighederne ændrer sig.

Hvis nogen af de bipersoner, som får statsborgerskab sammen med hovedpersonen – typisk ansøgernes børn – fylder 18 år, inden forælderen kan komme til en grundlovsceremoni, kan de kontakte ministeriet om problemstillingen, og så vil ministeriet vende tilbage med yderligere vejledning herom.

Særligt vedrørende suspendering af håndtryk

Reglen om, at kommende statsborgere skal give hånd i forbindelse med, at de bliver danske statsborgere, suspenderes midlertidigt. Det betyder, at der i de love om tildeling af statsborgerskab, som trådte i kraft den 3. juli 2020 og den 5. januar 2021, ikke bliver stillet krav om, at ansøgerne skal udveksle håndtryk i forbindelse med deltagelse i grundlovsceremonier for at blive danske statsborgere.

Suspensionen gælder også for de ansøgere, der var omfattet af den lov om tildeling af statsborgerskab, som blev vedtaget i december 2019, men som endnu ikke har deltaget i en grundlovsceremoni.

Regeringens midlertidige suspendering af håndtrykket skal ses i lyset af COVID-19 og de nuværende anbefalinger fra sundhedsmyndighederne om ikke at udsætte sig selv og andre for smitte ved at give hånd.

Det er regeringens opfattelse, at kravet om håndtryk igen skal stilles, når sundhedsmyndighederne ændrer deres anbefalinger.