Visitering og boligplacering

Nytilkomne flygtninge boligplaceres i en kommune, når de får opholdstilladelse.

Nye flygtninge fordeles til landets kommuner efter et kvotesystem. Kvoterne fastsættes ud fra Udlændingestyrelsens skøn over, hvor mange flygtninge, der forventes at få ophold det kommende år (det såkaldte landstal). Udgangspunktet er, at kommuner indbyrdes i en region skal forsøge at aftale fordelingen i regionen. Hvis der ikke indgås en aftale, fastsættes fordelingen af Udlændingestyrelsen.

Formålet med kvotesystemet er at sikre en jævn geografisk fordeling af udlændinge for at opnå bedre forudsætninger for en vellykket integration samt at sikre, at flere kommuner deltager i integrationsopgaven.

Hvis en udlænding gives asyl, træffer Udlændingestyrelsen afgørelse om, i hvilken kommune udlændingen skal bo.

Visiteringsafgørelsen træffes på grundlag af kommunekvoterne, den pågældende flygtnings personlige forhold og forholdene i kommunen. Udlændingestyrelsen skal tage flere forhold i betragtning, når der tages stilling til, hvilken kommune en flygtning skal bo i. Som et helt centralt hensyn skal der lægges vægt på den pågældende flygtnings mulighed for at komme i beskæftigelse. Det skal dog fraviges, såfremt der foreligger ganske særlige personlige forhold, der taler for at visitere flygtningen til en anden kommune.

Udlændingestyrelsens afgørelse om visitering er bindende. Det er således ikke muligt for den enkelte flygtning at klage til andre administrative myndigheder over Udlændingestyrelsens afgørelse om i hvilken kommune, han/hun skal bo.

Kommunernes boliganvisningsforpligtelse omfatter ikke familiesammenførte, som forventes at bo sammen med den person, der er givet familiesammenføring med.

Visiteringskvoter fordelt på kommuner og regioner

Udlændingestyrelsen udsender hvert år landstallet, der er det antal flygtninge, som Udlændingestyrelsen regner med får opholdstilladelse og skal fordeles til landets kommuner i det kommende år. Landstallet fastsættes på baggrund af et skøn over antallet af asylansøgere og udviklingen i sagsbehandlingen. Landstallet kan ændres af Udlændingestyrelsen, hvis forholdene gør det nødvendigt. Landstallet skal ændres af Udlændingestyrelsen ved en forventet ændring på mere end 25 pct. ved landstal på over 8.000 og på mere end 40 pct. ved lavere landstal.

Hvis landstallet eksempelvis er fastsat til 10.000, betyder dette, at landstallet skal ændres, hvis det skønnes, at der inden for samme kalenderår vil komme 2.500 flygtninge flere eller færre end oprindeligt antaget (25 pct.). Hvis landstallet derimod eksempelvis er fastsat til 3.000, betyder det, at landstallet skal ændres ved et skønnet udsving på 1.200 flygtninge (40 pct.).

Skønnet over antallet af visiteringer er erfaringsmæssigt særdeles vanskeligt at foretage, idet indrejsetallets størrelse og sammensætningen af ansøgerne kan variere betydeligt fra måned til måned afhængigt af flygtningestrømmenes bevægelser, både globalt og regionalt. Sammensætningen af ansøgerne har endvidere afgørende betydning for dels længden af sagsbehandlingstiden og dels anerkendelsesprocenten, dvs. hvor stor en andel af asylansøgerne, der får opholdstilladelse.

Tidspunkt for kommunernes overtagelse af integrationsansvaret

Kommunerne har ansvaret for integrationen af de flygtninge, som visiteres til kommunen. Det indebærer bl.a. ansvaret for boligplacering, tilbud om selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram samt udbetaling af ydelser.

Ansvaret for flygtninge påhviler som udgangspunkt kommunen fra udgangen af den første hele måned fra tidspunktet for afgørelsen om visitering til kommunen.

Hvis en flygtning eksempelvis den 8. marts har fået en afgørelse om, at den pågældende skal tage bopæl i en kommune, overtager kommunalbestyrelsen ansvaret for den pågældende flygtning senest den 1. maj. Kommunalbestyrelsen kan dog med flygtningens samtykke overtage ansvaret for den pågældende før udgangen af den første hele måned.

I forhold til kvoteflygtninge, som får opholdstilladelsen efter udlændingelovens § 8, før de indrejser her i landet, påhviler ansvaret kommunalbestyrelsen fra tidspunktet for den pågældendes registrering i Det Centrale Personregister (CPR) som tilflyttet kommunen.

Særligt for fordrevne fra Ukraine

Personer, der meddeles opholdstilladelse efter lov om midlertidig opholdstilladelse til fordrevne fra Ukraine, fordeles efter en særskilt ordning og tidspunktet for kommunernes overtagelse af integrationsansvaret er anderledes.

Der kan læses mere om disse regler her

Hvor kan jeg læse mere

Læs mere om boligplacering af flygtninge, herunder personer med opholdstilladelse efter særloven om fordrevne fra Ukraine her:

Informationsbrev om boligplacering (pdf) 

Orienteringsskrivelse om rammerne for midlertidig indkvartering til flygtninge efter integrationsloven (pdf)

Tal og statistik

Læs mere om visitering og tal på området, som løbende offentliggøres af Udlændingestyrelsen:

Ny i Danmark