Fordrevne fra Ukraine

Med lov om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine kan personer midlertidig opholdstilladelse i Danmark, hvis de lever op til betingelserne.

Udlændinge, som er omfattet af særloven, sidestilles med flygtninge i integrationslovens forstand. Det betyder, at integrationslovens bestemmelser for flygtninge som udgangspunkt finder anvendelse for personer, som meddeles ophold efter særloven.

Udlændinge, som meddeles opholdstilladelse efter særloven, er dog ikke omfattet af integrationslovens regler om, hvornår ansvaret for den pågældende påhviler den integrationsansvarlige kommune. Visitering til den enkelte kommune sker desuden efter en særskilt fordelingsnøgle.

Visitering og boligplacering

Udlændingestyrelsen fastsætter for hver kommune en forholdsmæssig andel af det samlede antal personer, som meddeles opholdstilladelse efter særloven, og som skal boligplaceres i den pågældende kommune i det pågældende år. Det er både ”hovedpersoner” og familiesammenførte, der meddeles opholdstilladelse efter særlovens §§ 1 og 2, stk. 1, som vil blive fordelt til kommunerne. Kommunernes forholdsmæssige andele fastsættes efter reglerne i en fordelingsbekendtgørelse, som kan findes her (nyt vindue åbner)Udlændinge omfattet af særloven indgår derfor hverken i opgørelsen af landstallet, eller i fordelingen af flygtninge via regions- og kommunalkvoter efter integrationslovens regler.

Udlændinge, der får opholdstilladelse efter særloven, indgår ikke i opgørelsen af landstallet, eller i fordelingen af flygtninge via regions- og kommunalkvoter efter integrationslovens regler.

Udlændingestyrelsen fastsætter for denne persongruppe i stedet for hver kommune en forholdsmæssig andel af det samlede antal personer, som meddeles opholdstilladelse efter særloven, og som skal boligplaceres i den pågældende kommune i det pågældende år. Det er både ”hovedpersoner” og familiesammenførte, der meddeles opholdstilladelse efter særlovens §§ 1 og 2, stk. 1, som vil blive fordelt til kommunerne. Kommunernes forholdsmæssige andele fastsættes efter reglerne i en fordelingsbekendtgørelse, som findes under fanen love og regler.

Ved meddelelse af opholdstilladelse efter særloven visiterer Udlændingestyrelsen udlændingen til en kommune, som herefter bliver ansvarlig for integrationen af den pågældende. Ved visiteringsafgørelsen lægges vægt på kommunens forholdsmæssige andel, den pågældendes personlige forhold og forholdene i kommunen. Udlændingestyrelsens afgørelse om visitering er bindende. Det er således ikke muligt for den enkelte udlænding at klage til andre administrative myndigheder over Udlændingestyrelsens afgørelse om i hvilken kommune, han/hun skal bo.

De nærmere regler om visitation kan læses her: Information til kommunerne og andre samarbejdspartnere om personer fra Ukraine (us.dk)

Tidspunkt for kommunernes overtagelse af integrationsansvaret

Integrationsansvaret for en udlænding, som meddeles opholdstilladelse efter særloven, overgår til kommunalbestyrelsen senest 4 hverdage efter Udlændingestyrelsens afgørelse om visitering.

Anvisning af et midlertidigt opholdssted eller en (permanent) bolig

Kommunen skal anvise et midlertidigt opholdssted til en udlænding med opholdstilladelse efter særloven, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen, jf. integrationslovens § 12, stk. 1. Kommunen kan også vælge at anvise en bolig, men har dog ikke pligt til dette. Forpligtelsen til at anvise et midlertidigt opholdssted eller en bolig gælder ikke for familiesammenførte, der meddeles opholdstilladelse efter særlovens § 2, stk. 1, jf. integrationslovens § 57, stk. 5. Baggrunden herfor er, at de pågældende personer – ligesom for familiesammenførte til flygtninge – forventes at tage ophold hos den, som de er familiesammenført med.

Der kan som altovervejende hovedregel ikke anvises et midlertidigt opholdssted eller en bolig i et udsat boligområde, jf. integrationslovens § 12, stk. 2. Dog kan kommunalbestyrelsen undtagelsesvist anvise udlændinge, der meddeles opholdstilladelse efter særloven et midlertidigt opholdssted eller en bolig, som er beliggende i et udsat boligområde efter § 61 a, stk. 1, i lov om almene boliger m.v., jf. særlovens § 30 a, hvis kommunalbestyrelsen vurderer, at der ikke i øvrigt er mulighed for at anvise midlertidige opholdssteder eller boliger, der ikke er beliggende i et udsat boligområde, jf. § 61 a, stk. 1, i lov om almene boliger.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogram

De fordrevne fra Ukraine med opholdstilladelse efter særloven omfattes af integrationslovens regler om selvforsørgelses- og hjemrejseprogram, der omfatter virksomhedsrettede indsatser og danskuddannelse, ligesom de får ret til ydelser, hvis de opfylder betingelserne.

I forbindelse med vedtagelsen af særloven er der indsat en suspension i integrationsloven af kommunens tidsfrister for at igangsætte tilbud efter loven, således at kommunerne kan vente en periode med at sætte program inklusiv danskuddannelse i gang. Muligheden gælder i 6 måneder fra det tidspunkt, hvor ansvaret for udlændingen er overgivet til kommunen. Suspensionsadgangen gælder både de fordrevne fra Ukraine og andre nytilkomne udlændinge omfattet af integrationsloven.

Mindreårige børn, som er indrejst uden forældremyndighedsindehavere

Fsva. angår fordrevne mindreårige børn fra Ukraine, som er indrejst uden forældremyndighedsindehavere og ikke har forældre her i landet, foretager Udlændingestyrelsen ikke en såkaldt ledsagervurdering af, om barnet skal betragtes som uledsaget eller ledsaget i sager efter særloven, men de pågældende registreres som uledsagede.

Hvor kan jeg læse mere

Der kan læses mere om håndtering af fordrevne fra Ukraine, som kommer til Danmark, og kommunernes opgave i forhold til borgere, som har fået opholdstilladelse efter særloven hos:

Styrelsen for International Rekruttering og Integration (SIRI) på: Ukraine (siri.dk), herunder bl.a. FAQ om kommunernes opgave (siri.dk)

Udlændingestyrelsen (US) på: Information til kommunerne og andre samarbejdsparter om personer fra Ukraine (us.dk)

US og SIRI's særlige informationsside rettet mod personer fra Ukraine, der kan læses her: Ny i Danmark

Tal og statistik vedrørende personer, der er fordrevet fra Ukraine

Udlændingestyrelsen offentliggør tal vedrørende særloven, som kan læses her: Tal vedr. særloven (us.dk)