Den beskæftigelsesrettede integrationsindsats

Formålet med den beskæftigelsesrettede integrationsindsats er at sikre, at nytilkomne udlændinge har mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive selverhvervende og aktivt deltage i og bidrage til det danske samfund på lige fod med øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund.

Flygtninge og familiesammenførte udlændinge, som på tidspunktet for kommunalbestyrelsens overtagelse af ansvaret er fyldt 18 år, skal have tilbudt et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller introduktionsprogram, som tilrettelægges af den ansvarlige kommunalbestyrelse.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets og introduktionsprogrammets hovedmål er, at udlændingen hurtigst muligt bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse.

For flygtninge og familiesammenførte udlændinge, der er berettiget til at modtage selvforsørgelses- og hjemrejseydelse eller overgangsydelse, består programmet af:

  • Danskuddannelse
  • Beskæftigelsesrettede tilbud i form af vejledning og opkvalificering, virksomhedspraktik, ansættelse med løntilskud efter integrationsloven.

For andre flygtninge og familiesammenførte udlændinge omfatter programmet også dansk­uddan­nelse, men kun beskæftigelsesrettede tilbud, hvis de pågældende er berettiget til og ønsker at modtage sådanne.

 

Læs mere om danskuddannelse, herunder love og regler på området.

Hvem gør hvad

Kommunalbestyrelserne varetager ansvaret for den beskæftigelsesrettede integrationsindsats, mens lovgivningen herom bliver administreret af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Læs mere på siri.dk