Lovforslag om indfødsrets meddelelse

Lovforslag nr. L 122 om indfødsrets meddelelse, som blev fremsat for Folketinget den 27. april 2023, blev vedtaget den 2. juni 2023. Lovforslaget trådte i kraft den 1. juli 2023.

De personer, som er optaget på lovforslaget med krav om deltagelse i en grundlovsceremoni, vil modtage et brev med nærmere oplysninger herom. Udlændinge- og Integrationsministeriet har i begyndelsen af juli 2023 fremsendt statsborgerretsbeviser til de personer, som er optaget på lovforslaget uden krav om deltagelse i en ceremoni, og som har erhvervet dansk statsborgerskab ved lovforslagets ikrafttræden den 1. juli 2023

Man kan se mere og læse om lovforslaget på Folketingets hjemmeside.

 

Lov nr. 323 af 28. marts 2023 om indfødsrets meddelelse, som blev fremsat for Folketinget den 2. februar 2023, blev vedtaget den 23. marts 2023. Loven trådte i kraft den 1. april 2023.

De personer, som er optaget på loven med krav om deltagelse i en grundlovsceremoni, har modtaget et brev med nærmere oplysninger herom. Udlændinge- og Integrationsministeriet har i begyndelsen af april 2023 fremsendt statsborgerretsbeviser til de personer, som er optaget på loven uden krav om deltagelse i en ceremoni, og som har erhvervet dansk statsborgerskab ved lovens ikrafttræden den 1. april 2023.

 

Information til borgere der skal deltage i en grundlovsceremoni

Læs mere om grundlovsceremonien

Information til kommunerne - FAQ

Er der sket ændringer i den måde, grundlovsceremonierne afvikles på?

Med virkning fra den 1. januar 2022 trådte bekendtgørelse nr. 2546 af 16. december 2021 om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier i kraft. Det følger af bekendtgørelsen, at ansøgere om dansk statsborgerskab som udgangspunkt skal deltage i en ceremoni i deres bopælskommune. Ansøgerne skal desuden udveksle et håndtryk uden handske, håndflade mod håndflade, med borgmesteren eller rådmanden i den pågældende kommune.

Processuelt ændres grundlovsceremonierne, så en repræsentant fra kommunalbestyrelserne i forbindelse med en ceremoni udleverer ansøgernes statsborgerretsbeviser – efter udveksling af håndtrykket – som det synlige bevis på, at den enkelte ansøger ved sin deltagelse i grundlovsceremonien har erhvervet dansk statsborgerskab. Kommunerne vil derfor modtage deltagernes statsborgerretsbeviser samt et tilsvarende antal erklæringer til brug for ceremonien. 

For at dette kan lade sig gøre, skal kommunerne senest 10 hverdage før en planlagt grundlovsceremoni sende en liste over de tilmeldte deltagere til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Tilsvarende skal den enkelte ansøger sørge for, at ministeriet senest 10 hverdage før den ceremoni, som vedkommende er tilmeldt, har modtaget en erklæring på tro love om strafbare forhold begået her i landet og udlandet. 

Hvis en kommune ikke overholder denne frist, vil kommunen blive henvist til at afholde en grundlovsceremoni på et senere tidspunkt.

Endelig skal kommunerne alene sende en elektronisk kopi til Udlændinge- og Integrationsministeriet af de underskrevne og påtegnede erklæringer, som ansøgerne har udfyldt ved grundlovsceremonien.   

Hvornår træder en lov om indfødsrets meddelelse i kraft?

Der bliver fremsat lovforslag om indfødsrets meddelelse to gange årligt – i april og oktober. Lovforslag fremsat i april træder som udgangspunkt i kraft den 1. juli, og lovforslag fremsat i oktober træder som udgangspunkt i kraft den 1. januar. 

Til hvilken adresse skal kommunen indsende listen over deltagere til grundlovsceremonien?

Kommunerne skal senest 10 hverdage forud for grundlovsceremonien sende en liste over de tilmeldte ansøgere til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det fremgår af § 3 i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier. Listen kan indsendes på mail til  eller til ministeriets e-boks på CVR-nummer 36 97 71 91.  

Hvis fristen ikke overholdes, vil kommunen blive henvist til at afholde en grundlovsceremoni på et senere tidspunkt.

Er der formkrav til, hvilke informationer der skal fremgå af deltagerlisten?

Udlændinge- og Integrationsministeriet skal bede om at deltagerlisten er i Excel format. Ministeriet kan ikke behandle listen, medmindre ansøgernes navne og CPR-numre er angivet. 

Hvad skal kommunen indsende efter grundlovsceremonien?

Kommunerne skal uden ophold efter en grundlovsceremoni sende en elektronisk kopi (PDF-fil) af de underskrevne og påtegnede erklæringer til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Dette kan ske på mail til  eller til ministeriets e-boks på CVR-nummer 36 97 71 91.  

Hvad undersøger Udlændinge- og Integrationsministeriet forud for godkendelse af en grundlovsceremoni?

Når Udlændinge- og Integrationsministeriet modtager en deltagerliste fra kommunen, påser ministeriet, om ansøgeren senest 10 hverdage før den planlagte grundlovsceremoni har indsendt en tro- og loveerklæring om eventuelle strafbare forhold til ministeriet. Herefter kontrollerer ministeriet i Kriminalregisteret, at ansøgeren ikke har begået strafbare forhold, som er til hinder for deltagelse i en ceremoni.

Det kan med fordel fremgå af kommunens hjemmeside, at det er vigtigt, at Udlændinge- og Integrationsministeriet senest 10 hverdage før grundlovsceremonien har modtaget ansøgerens erklæring på tro og love om eventuelle strafbare forhold. Ansøgeren kan ikke deltage i ceremonien, hvis ministeriet ikke har modtaget erklæringen rettidigt.

Læs mere om grundlovsceremonien

Skal ansøgerens børn deltage i grundlovsceremonien?

Har ansøgeren børn, som er omfattet af ansøgerens sag om dansk indfødsret (bipersoner), skal de ikke deltage i grundlovsceremonien. Børnene vil, hvis en række betingelser fastsat i indfødsretsloven er opfyldt, automatisk blive danske statsborgere sammen med ansøgeren efter deltagelse i ceremonien. Børnene er – med kommunens tilladelse – velkomne til at deltage som gæster.

Må der være gæster og/eller presse til stede under grundlovsceremonien?

Det er kommunerne selv, der beslutter, om gæster og/eller presse må være til stede under selve grundlovsceremonien. Opmærksomheden henledes i den forbindelse på de gældende regler om persondatabeskyttelse og god forvaltningsskik.

Må en person, som ikke er bosat i kommunen, deltage i kommunens grundlovsceremoni?

En ansøger skal som udgangspunkt deltage i en grundlovsceremoni i sin bopælskommune. Kommunerne er kun forpligtet til at afholde grundlovsceremonier for deres egne borgere.

En nabokommune kan dog – efter aftale med kommunen – henvise en ansøger til at deltage i en grundlovsceremoni i kommunen. Det er i den forbindelse et krav, at henvisningen ikke sker, fordi ansøgeren ønsker at deltage i en ceremoni med en borgmester eller rådmand af et bestemt køn.

Må kommunen godt afholde flere ceremonier?

Kommunen må afholde alle de grundlovsceremonier, der er behov for, så længe fristerne i §§ 1 og 3 i bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier overholdes. Ceremonierne skal dog være slået offentligt op, og der skal være mulighed for tilmelding mindst en måned før afholdelse af ceremonien, jf. § 2 i bekendtgørelsen.  

Hvordan skal kommunen forholde sig til de ansøgere, som ikke må deltage i en grundlovsceremoni?

Hvis en ansøger ikke opfylder kravene for deltagelse i en grundlovsceremoni, vil Udlændinge- og Integrationsministeriet sende meddelelse herom til den pågældendes e-boks. Ministeriet vil samtidig orientere kommunen om, at den pågældende ikke kan deltage i ceremonien.  

Kommunen vil dog ikke modtage en nærmere begrundelse for, hvorfor ansøgeren ikke kan deltage. Skulle ansøgeren alligevel dukke op til grundlovsceremonien, kan kommunen vejlede den pågældende om, at kommunen af Udlændinge- og Integrationsministeriet har fået besked om, at ansøgeren ikke kan deltage, og henvise ansøgeren til at tage kontakt til ministeriet.