Ophold

Det er normalt en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man har haft 9 års uafbrudt ophold i Danmark. Dette fremgår af § 7, stk. 1 i cirkulæreskrivelse nr. 9461 af 17. juni 2021 om naturalisation.

Der gælder dog særlige betingelser for opholdsperiodens længde for visse grupper af ansøgere.

Flygtninge mv.:
Personer, der er anerkendt som flygtninge, personer, der må sidestilles med flygtninge, og statsløse personer kan få dansk statsborgerskab efter 8 års uafbrudt ophold (§ 7, stk. 2).

Nordiske statsborgere:
Nordiske statsborgere kan få dansk statsborgerskab efter 2 års uafbrudt ophold (§ 7, stk. 3).

Ægtefæller til danske statsborgere:
Personer, som er gift med en dansk statsborger, kan få dansk statsborgerskab efter 6-8 års uafbrudt ophold afhængig af ægteskabets varighed (§ 8, stk. 1).

  • Hvis ægteskabet har varet i mindst 3 år, og den danske ægtefælle har været dansk statsborger i mindst 3 år, kan man få dansk statsborgerskab efter 6 års uafbrudt ophold.
  • Hvis ægteskabet har varet i mindst 2 år, og den danske ægtefælle har været dansk statsborger i mindst 3 år, kan man få dansk statsborgerskab efter 7 års uafbrudt ophold.
  • Hvis ægteskabet har varet i mindst 1 år, og den danske ægtefælle har været dansk statsborger i mindst 3 år, kan man få dansk statsborgerskab efter 8 års uafbrudt ophold.

Indrejst inden man fyldte 15 år:
Personer, der er indrejst i Danmark, inden de fyldte 15 år, kan få dansk statsborgerskab, når de er fyldt 18. Det er en betingelse, at eventuel uddannelse under opholdet i Danmark har været af dansk karakter (f.eks. dansk folkeskole, gymnasial uddannelse og lignende) (§ 10). Det er desuden en betingelse, at ansøgeren ikke har haft længerevarende opholdsafbrydelser efter det fyldte 15. år.

Uddannet i Danmark:
Personer, der har taget en væsentlig del af deres uddannelse i Danmark, kan få dansk statsborgerskab efter 5 års uafbrudt ophold i Danmark, hvis uddannelsen er af dansk karakter og har varet i mindst 3 år eller forinden er afsluttet med eksamen eller lignende prøve (§ 11). Det er desuden en betingelse, at ansøgeren ikke har haft længerevarende opholdsafbrydelser efter sin indrejse i Danmark.

Tidligere danske statsborgere, danskfødte, dansk herkomst eller dansksindede sydslesvigere:
Der gælder særlige betingelser for personer, der tidligere har været danske statsborgere, er danskfødte eller er af dansk herkomst, samt for dansksindede sydslesvigere (§ 13).

Født mellem 1. januar 1961 og 31. december 1978 af dansk mor (prinsessereglen):
Der gælder særlige betingelser for personer, der er født i perioden fra den 1. januar 1961 til den 31. december 1978 af en dansk mor, og som kunne have erhvervet dansk statsborgerskab, hvis moderen i perioden fra den 1. januar 1979 til den 31. december 1981 havde afgivet en erklæring om dansk statsborgerskab (§ 12).

Udlændinge- og Integrationsministeriet har ikke mulighed for at vurdere på forhånd, om du er omfattet af ovenstående betingelser, men du kan kontakte ministeriet, hvis du har generelle spørgsmål til betingelserne.

Opholdsafbrydelser

Hvis du under dit ophold i Danmark har haft længevarende opholdsafbrydelser eller regelmæssigt eller ofte rejser til udlandet, kan det have betydning for, om du opfylder opholdskravet.

Link til faktaark om opholdsafbrydelser (PDF)

Mulighed for dispensation og anden forelæggelse for Folketingets Indfødsretsudvalg

I visse tilfælde kan en ansøgning blive forelagt for Folketingets Indfødsretsudvalg, så Indfødsretsudvalget kan afgøre, om der skal gives dispensation fra kravet om ophold. Der er f.eks. fast praksis for at forelægge sager, hvor ansøger sammenlagt har haft mindre end 5 års opholdsafbrydelse og efter seneste indrejse ikke har været uafbrudt i Danmark i mindst 3 år (bilag 1, pkt. 1.3), hvis opholdet i udlandet skyldes, at ansøger har været udstationeret for danske interesser.

Derudover forelægges sager, hvor der er i tvivl om, hvorvidt ansøgeren opfylder betingelserne i cirkulæreskrivelsen. Det kan f.eks. være, at der er tvivl om, hvorvidt en dansk ægtefælles udstationering har været for danske interesser (§ 8, stk. 4 eller 5), eller hvorvidt en uddannelse, som ansøger har taget i Danmark, er væsentlig i forhold til den uddannelse, ansøger har taget i sit hjemland (§ 11).

Hvis en ansøger er tidligere dansk statsborger, og opholdskravet ikke er opfyldt, forelægges sagen imidlertid altid for udvalget med henblik på udvalgets stillingtagen til, om ansøgeren kan optages på et lovforslag uden at opfylde de almindelige opholdsbetingelser (bilag 1, pkt. 3).