Beskæftigelse

Når du søger om dansk statsborgerskab, skal du som udgangspunkt opfylde to krav om beskæftigelse.

Det er som udgangspunkt en betingelse for optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, at du opfylder beskæftigelseskravet, som består af to dele.

Du skal have været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse i mindst 3 år og 6 måneder eller have udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i et omfang, der svarer hertil inden for de sidste 4 år.

Derudover er det en betingelse, at du skal være i arbejde (tilknyttet arbejdsmarkedet) på det tidspunkt, hvor lovforslaget om indfødsrets meddelelse fremsættes.

Der bliver sædvanligvis fremsat lovforslag om indfødsrets meddelelse to gange om året – i april og i oktober.

Hvis dine forhold ændrer sig, efter at du har indgivet din ansøgning om dansk statsborgerskab, og du f.eks. får en ny arbejdsgiver eller starter/stopper uddannelse, skal du orientere os og samtidigt indsende opdateret dokumentation.

 

Du skal have været i arbejde i mindst 3 år og 6 måneder

Ved ordinær fuldtidsbeskæftigelse forstås arbejde i mindst 120 arbejdstimer om måneden. Arbejdstimerne opgøres ud fra det antal timer, du har arbejdet i de enkelte måneder. Du kan altså ikke optjene arbejdstimer i en måned for at spare dem op til en anden måned. Du må gerne være ansat flere steder og via flere ansættelsesforhold sammenlagt arbejde i alt 120 timer.

Barsel, ferie og andet fravær

Hvis du har været på barsel eller har haft andet fravær, f.eks. sygdom, kan du stadig godt opfylde kravet om beskæftigelse, hvis fraværet er sket inden for rammerne af et ansættelsesforhold. Du skal i så fald dokumentere dette, f.eks. ved at indsende din ansættelseskontrakt og/eller en udtalelse fra din arbejdsgiver.

Ferie kan også medregnes som fuldtidsbeskæftigelse, hvis du indsender dokumentation for din ferieafholdelse, f.eks. lønsedler, hvor ferieperioden fremgår, eller udskrift fra feriekonto (www.borger.dk).

Uddannelse

Uddannelse tæller ikke med som beskæftigelse, heller ikke perioder med praktik.

Hvis du har et studiejob eller et fuldtidsjob ved siden af studiet, vil dette tælle med som ordinær beskæftigelse ved beregningen af, om du opfylder beskæftigelseskravet. (Du kan læse mere om de øvrige muligheder for at søge om dansk statsborgerskab for unge her på siden)

Ansættelse som elev - Praktikperioder med uddannelsesaftaler med en virksomhed

Er du er i gang med eller har du gennemført en erhvervsuddannelse, kan perioder med uddannelsesaftaler tælle med som beskæftigelse.

Uddannelsen skal være omfattet af lov om erhvervsuddannelser, og du skal have indgået en uddannelsesaftale med en arbejdsgiver. Det kan f.eks. være, at du har indgået en uddannelsesaftale med en kommune, hvoraf det fremgår, at du er blevet tilbudt ansættelse som social- og sundhedshjælperelev. Du skal sammen med din ansøgning indsende kopi af uddannelsesaftalen til os.

(Du kan læse mere om de øvrige muligheder for at søge om dansk statsborgerskab for unge her på siden)

Hvis du er selvstændig

Beskæftigelseskravet kan opfyldes ved selvstændig erhvervsvirksomhed. Det er i den forbindelse en betingelse, at virksomheden har karakter af hovedbeskæftigelse med henblik på at opnå selvforsørgelse. Det er din deltagelse i virksomheden, der er afgørende for, om den selvstændige erhvervsvirksomhed kan medregnes til opfyldelse af beskæftigelseskravet. Du skal derfor dokumentere, at din deltagelse i virksomheden har et omfang, der kan sidestilles med fuldtidsbeskæftigelse (lønarbejde i mindst 30 timer om ugen eller 120 timer om måneden).

Hvis du driver selvstændig erhvervsvirksomhed, skal du sammen med din ansøgning:

 •         Beskrive din arbejdsindsats i virksomheden, virksomhedens omfang, omsætning, åbningstider, kundegrundlag, priser mv.
 •         Vedlægge dokumentation for ejerskab af virksomheden, registreringsbeviser fra skattemyndighederne vedr. CVR-nr., momspligt og indeholdelsespligt,
 •         specificerede momsangivelser for hele perioden, fx kvitteringer fra skattemyndighederne for momsindberetning.
 •         attesterede (underskrevne) årsregnskaber for hele perioden, hvoraf virksomhedens omsætning fremgår. Hvis dine årsregnskaber indeholder revisorerklæring, skal din revisor også skrive under.
 •         Foreløbigt regnskab eller anden opgørelse over virksomhedens omsætning for nuværende år, fx en saldobalance - dokumentationen skal være underskrevet.

Derudover skal du indsende dine personlige årsopgørelse fra SKAT fra de sidste 4 år.

Beskæftigelse i udlandet

Beskæftigelse i udlandet kan i visse tilfælde medregnes i opgørelsen af, om du opfylder beskæftigelseskravet. Hvis du har haft beskæftigelse i udlandet, som du ønsker skal indgå i beregningen, er det vigtigt, at du gør os opmærksom på det, og at du indsender dokumentation herfor. Det kan f.eks. være ansættelseskontrakter, lønsedler eller arbejdsgiverudtalelser.

Hvis du har haft beskæftigelse i udlandet i forbindelse med din ægtefælles udstationering eller udsendelse, skal du også indsende dokumentation for din ægtefælles udstationering eller udsendelse. Det vil højst være 2 års arbejde i udlandet på baggrund af udstationering eller udsendelse, der kan indgå i beregningen af, hvorvidt du opfylder betingelsen om mindst 3 år og 6 måneders arbejde inden for de sidste 4 år. Hvis der er tale om øvrigt arbejde i udlandet vil det højst være 1 år, der kan indgå i beregningen.

 

Du skal fortsat være i arbejde

Det er en betingelse, at du er tilknyttet arbejdsmarkedet (i beskæftigelse) på tidspunktet for fremsættelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse.

Det er ikke en betingelse, at dit aktuelle arbejde er et fuldtidsarbejde, hvis betingelsen om at have være i arbejde 3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år i øvrigt er opfyldt. Du skal dog arbejde mindst 15 timer om ugen.

Du kan opfylde kravet, hvis du er lønmodtager i en uopsagt tidsubegrænset stilling, eller hvis du på anden måde kan dokumentere, at du er i og fremover forventer at være i arbejde, f.eks. hvis du er lønmodtager i en tidsbegrænset stilling, hvor der fortsat er en vis del af ansættelsesperioden tilbage. Du kan også opfylde kravet, hvis du er selvstændig erhvervsdrivende.

Du opfylder ikke betingelsen om fortsat at være i arbejde, hvis du på det tidspunkt, hvor loven, som du er optaget på, bliver fremsat:

 • er ansat i et job med løntilskud,
 • er under uddannelse eller i praktik
 • er i ulønnet beskæftigelse,
 • arbejder som vikar i et vikarbureau
 • arbejder under 15 timer om ugen,
 • arbejder i en virksomhed, som er under likvidation, tvangsopløsning, har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs, eller
 • er selvstændig erhvervsdrivende under likvidation, tvangsopløsning, har anmeldt betalingsstandsning eller er under konkurs.

Kan man være undtaget fra kravene om beskæftigelse?

Pensionister

Hvis du har nået folkepensionsalderen eller er tilkendt førtidspension eller seniorpension, anses du for at opfylde kravet om beskæftigelse.  

Personer med handicap

Du kan søge om dispensation fra beskæftigelseskravet, hvis du på grund af handicap ikke opfylder beskæftigelseskravet. Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du vedlægge aktuel lægelig dokumentation for, at du på grund af handicap (langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse) har været forhindret i at være i ordinær beskæftigelse.

Unge

Hvis du er under 22 år og er indrejst i Danmark før det fyldte 8. år, og du i øvrigt opfylder de øvrige betingelser, kan du også søge om dispensation. Du kan med fordel vedhæfte en motiveret ansøgning, hvor du f.eks. beskriver baggrunden for dit ønske om dansk statsborgerskab og årsagen til din manglende opfyldelse af beskæftigelseskravet. Du må også vedlægge dokumentation, som du ønsker vedlagt sagen til Folketingets Indfødsretsudvalg. Dokumentation kan f.eks. være uddannelsespapirer, ansættelseskontrakter, dokumentation for frivilligt arbejde i form af udtalelser eller lignende.

Mindreårige, statsløse, tidligere danske statsborgere, mm.

Der er også en række personer, som er undtaget fra kravet om beskæftigelse. Det gælder bl.a. mindreårige, visse personer, der er født statsløse i Danmark, tidligere danske statsborgere, personer af dansk herkomst og personer, der er dansk gift, og som på tidspunktet for ministeriets behandling af ansøgningen er bosat i udlandet på grund af ægtefællens arbejde i udlandet for danske interesser. Du kan læse mere om, hvilke persongrupper, der er undtaget beskæftigelseskravet, i cirkulæreskrivelsens § 23 A, stk. 4.   

Denne side er senest opdateret den 22. september 2023