Dansksindede sydslesvigere

Aftalekredsen bag indfødsretsaftalen af 29. juni 2018 har den 24. januar 2020 indgået en tillægsaftale, som gør det nemmere for dansksindede sydslesvigere at blive danske statsborgere.

Ændringen betyder bl.a., at der ikke længere stilles krav om, at du som dansksindet sydslesviger er født i Sydslesvig (fødestedskriteriet), hvis du ønsker din sag behandlet efter de lempeligere regler. Du skal dog fortsat opfylde de øvrige betingelser i cirkulæreskrivelsen, herunder kravet om at være opvokset i Sydslesvig og have gået i dansk skole.

Link til tillægsaftalen og de gældende regler på retsinformation.dk

Dansksindede sydslesvigere er omfattet af særlige lempede krav, når de søger om at blive danske statsborgere.

Bopæl i Danmark

Dansksindede sydslesvigere med bopæl i Danmark kan optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse efter 2 års uafbrudt ophold i Danmark. Ved dansksindet sydslesviger forstås en person, som er født eller opvokset i Sydslesvig, som helt eller delvis har gået i dansk skole, og som under ophold i Sydslesvig som voksen har vist tilknytning til danske forhold.

Kravet om, at ansøger er født eller opvokset i Sydslesvig, kan dokumenteres ved kopi af pas, fødselsattest eller bopælsregistreringer. Ansættelseskontrakter og eksamensbeviser kan også indsendes til at understøtte opvækst i Sydslesvig.

Kravet om, at ansøger har gået helt eller delvist i dansk skole, kan dokumenteres ved fx afgangsbevis fra skolen, fx den danske folkeskole.

Kravet om, at have vist tilknytning til danske forhold kan dokumenteres ved dokumentation for medlemskab af én eller flere af det danske mindretals foreninger i form af udtalelser fra foreningerne, medlemskort eller lignende.

Bopæl i Sydslesvig

Dansksindede sydslesvigere, der har bopæl i Sydslesvig, kan optages på et lovforslag om indfødsrets meddelelse uafhængigt af ophold her i landet, såfremt ansøgeren opfylder 2 ud af nedenstående 4 kriterier, dog er kriterium nr. 1 obligatorisk:

  1. Ansøgeren er født eller opvokset i Sydslesvig og har helt eller delvist gået i dansk skole eller kan godtgøre danskkundskaber i skrift og tale på linje med de krav, der stilles til andre ansøgere om dansk indfødsret ved naturalisation.
  2. Ansøgeren er af dansk afstamning, dvs. mindst én person i ansøgerens slægt fire generationer tilbage har haft dansk indfødsret ved fødslen. Dette kan fx dokumenteres ved fødselsattest på det familiemedlem, som er født dansk, herunder dokumentation for direkte slægtskab (fødselsattester).
  3. Ansøgeren har på et tidligere tidspunkt haft bopæl i Danmark i mindst tre år i træk (undtagelsesvis vil dette kriterium kunne opfyldes ved tidligere at have haft bopæl i et andet nordisk land, såfremt ansøgeren i øvrigt har en særlig tilknytning til det danske mindretal).
  4. Ansøgeren har i en periode på mindst 10 år sammenlagt udført aktivt bestyrelsesarbejde, udført frivilligt arbejde eller på anden måde være aktivt medlem i én eller flere af det danske mindretals foreninger.

Dansksindede sydslesvigere, som opfylder ovennævnte betingelser, er undtaget fra kravet om dokumentation for at have bestået Indfødsretsprøven af 2021 og kravet om danskkundskaber.