Aktuelt fra Indfødsretskontoret

Her kan du læse nyt fra Indfødsretskontoret, herunder om status på lovforslag om indfødsrets meddelelse og ministeriets aktuelle projekt til nedbringelse af sagsbehandlingstiden.

Nyt fra Indfødsretskontoret (19-01-24)

Lovforslag nr. L 61 om indfødsrets meddelelse, som blev fremsat for Folketinget den 26. oktober 2023, blev vedtaget den 19. december 2023. Lovforslaget trådte i kraft den 1. januar 2024.
De personer, som er optaget på lovforslaget med krav om deltagelse i en grundlovsceremoni, har modtaget et brev med nærmere oplysninger herom. Udlændinge- og Integrationsministeriet har i januar 2024 fremsendt statsborgerretsbeviser til de personer, som er optaget på lovforslaget uden krav om deltagelse i en ceremoni, og som derfor har erhvervet dansk statsborgerskab ved lovforslagets ikrafttræden den 1. januar 2024.

Nyt fra Indfødsretskontoret (04-07-23)

Udtalelse fra FN’s Menneskerettighedskomité

FN’s Menneskerettighedskomité fandt ved ikke retligt bindende udtalelse af 30. november 2022 i sagen J.S.K.N. mod Danmark (Klagesag nr. 2754/2016), at Danmarks behandling af klagerens ansøgning om dansk statsborgerskab ved naturalisation udgjorde en krænkelse af forbuddet mod forskelsbehandling i artikel 26 i FN’s konvention om borgerlige og politiske rettigheder.

På baggrund af kritikken anføres det af Menneskerettighedskomitéen, at Danmark skal foretage en effektiv udbedring, herunder en passende godtgørelse og en fornyet behandling af den pågældendes ansøgning, og at Danmark skal undgå lignende krænkelser i fremtiden. Endelig skal kritikken offentliggøres på dansk.

Regeringen har den 30. maj 2023 afvist kritikken fra FN’s Menneskerettighedskomité under henvisning til bl.a., at J.S.K.N. ikke har udtømt sine nationale retsmidler. Regeringen har også afvist kritikken med henvisning til, at begrundelseskravet ikke er tilsidesat. Regeringen har endeligt afvist at foretage en passende udbedring og godtgørelse, da Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke har fundet anledning til at genoptage sagen på det foreliggende grundlag. Det bemærkes, at det er muligt for J.K.S.N. at anmode Udlændinge- og Integrationsministeriet om genoptagelse af sagen, hvis der foreligger nye væsentlige oplysninger af relevans for sagen. I lyset af udbredelsen af engelskkundskaber i Danmark finder regeringen det ikke nødvendigt at foranstalte udtalelsen oversat til dansk.

Læs orienteringen til Indfødsretsudvalget om kritik af Danmark fra FN’s Menneskerettighedskomité.

Læs udtalelsen fra FN's Menneskerettighedskomité.

Læs følgebrev fra FN's Menneskerettighedskomité.

Læs regeringens svar på FN's udtalelse.