Startevaluering af implementering af to- og trepartsaftalerne om integration

01-06-2017

Med denne startevaluering fremlægger Udlændinge- og Integrationsministeriet den første samlede status på implementeringen og effekterne af to- og trepartsaftalerne og de gennemførte lovændringer.

Hovedparten af lovændringerne trådte i kraft den 1. juli 2016. Reformen har således virket ét år, og formålet med denne startevaluering er derfor primært at tilvejebringe viden om, hvorvidt implementeringen af aftalerne foregår som planlagt, og om der på nogle områder er behov for en ekstra indsats. Det har ikke været formålet at foretage en generel evaluering af alle de gennemførte initiativer. Der vil senere blive gennemført en evaluering, der følger op på de mere lang-sigtede resultater, ligesom ministeriet løbende offentliggør nøgletal for udviklingen i indsatser og effekter.

Startevalueringen er baseret på registerdata og en spørgeskemaundersøgelse, som Oxford Research gennemførte i januar-februar 2017 blandt kommunerne og asylcentrene, dvs. kun et halvt år efter, at lovændringerne trådte i kraft. Implementeringen af to- og trepartsaftalerne om integration kan have ændret sig siden da, og spørgeskemaundersøgelsens resultater må fortolkes i dette lys.

Hent publikation