Kommunernes integrationsindsats på beskæftigelsesområdet

01-01-2016

Effektive indsatser, veje igennem systemet og benchmarking mellem kommunerne.

Denne rapport præsenterer resultaterne fra et projekt, der har til formål at undersøge kommunernes integrationsindsats i forhold til beskæftigelse for forskellige grupper af ikke-vestlige indvandrere. Projektet er gennemført af KORA på opdrag fra Udlændinge, Integrations- og Boligministeriet. Rapporten præsenterer dels et opdateret litteraturstudie over effektive beskæftigelsesrettede indsatser over for målgruppen, dels tre forskellige benchmarkinganalyser af kommunernes integrationssucces på to forskellige målgrupper af indvandrere, og endelig en række sekvensanalyser, der ser på, hvilke indsatser og ydelser de ledige indvandrere typisk gennemgår, og hvilke af disse der fører til job. Benchmarkinganalysernes definition på integrationssucces er, at indvandrerne kommer hurtigt i beskæftigelse, og som et delmål defineres deltagelse i privat virksomhedspraktik eller løntilskud også som en succes i en af analyserne. De præsenterede resultater giver viden om, hvilke kommuner der har ydet en effektiv integrationsindsats, når der korrigeres for forskelle i kommunernes rammevilkår. De beregnede benchmarkingindikatorer bruges som udgangspunkt for analyser af sammenhængen mellem 'integrationssucces' og forskellige sammensætninger af typiske forløb for målgruppernes borgere i kommunerne.

Hent publikation