Midtvejsevaluering af puljen "Forpligtende samarbejde om videreførelse af det frivillige integrationsarbejde"

01-02-2013

Midtvejsevalueringen bygger på kvantitative spørgeskemaundersøgelser. Der er ligeledes kvalitative data i form af åbne besvarelser i spørgeskemaerne og fokusgruppeinterview. Dermed får alle os, der interesserer os for dette felt, en mere dækkende viden om den oplevede effekt direkte set fra målgruppernes synsvinkel.

Hent publikation