Aftale mellem regeringen og KL om modtagelse af fordrevne fra Ukraine

11-03-2022

Regeringen og KL er blevet enige om, at der i denne ekstraordinære situation er brug for nye initiativer til at understøtte kommunerne i deres modtagelse af fordrevne fra Ukraine.

De to parter er blandt andet blevet enige om følgende:

  • Regeringen indkalder til drøftelser med Folketingets partier om at tilvejebringe det lovmæssige grundlag for, at kommunerne fleksibelt og hurtigt kan etablere midlertidige opholdssteder og boliger til de fordrevne ukrainere, som har brug for det.
  • Kommunerne vil i videst muligt omfang tilstræbe at overtage ansvaret for personer, der får ophold efter særloven, hurtigst muligt og senest fire hverdage efter, at de har fået en opholdsholdstilladelse og visiteres til kommunerne.
  • Kommunerne sikres fleksibilitet i forhold til integrationsindsatsen. Det vil af særloven fremgå, at kommunerne i en periode kan udsætte eller berostille krav, regler mv. i forhold til integrationslovens regler om program.
  • Personer med ophold efter særloven skal ikke indgå i landstallet for det forventede antal flygtninge, der kommer til Danmark. Regeringen vil i stedet etablere en særskilt fordeling, hvor der tilstræbes en jævn fordeling mellem kommunerne, så opgaven med at tage hånd om ukrainerne kan ske på bedste vis. Der skal dog i det omfang, det er muligt, være mulighed for at tage hensyn til særlige omstændigheder såsom aktuel indkvartering hos nærtstående familie, tilknytning til arbejdsmarkedet eller andre ganske særlige personlige forhold.

Regeringen og KL er endvidere enige om at følge udviklingen tæt og håndtere de økonomiske merudgifter, også i forhold til serviceområderne, for 2022 i forbindelse med forhandlingerne om kommunernes økonomi for 2023.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

“Sidste fredag aftalte vi med et bredt flertal, at ukrainerne skal have ret til arbejde og at børnene skal i skole. I dag har vi aftalt med kommunerne, at ukrainerne hurtigere end normalt skal have en bolig og adgang til lokalsamfundet. Samtidig får kommunerne mere fleksibilitet, så det også praktisk bliver muligt at få modtagelsen af tusindvis af ukrainere til at lykkedes. Jeg tror endnu ikke vi helt kan begribe hvor omfattende integrationsopgaven bliver. Men i dag er vi kommet et skridt nærmere. Jeg er meget glad for, at kommunerne går så konstruktivt til opgaven.”

KL’s formand Jacob Bundsgaard udtaler:

”Vi står i en helt ekstraordinær situation, hvor vi i kommunerne er klar til at hjælpe og finde løsninger. Vi skal sikre, at de ukrainere, der kommer til landet, får nogle trygge rammer for deres ophold – uanset hvor længe, de skal være i landet. For os har det været vigtigt, at aftalen rummer tre elementer: En rimelig fordeling, hvor alle kommuner er med til at løfte. Den fordeling har staten ansvaret for, og så står vi klar i kommunerne til at tage imod. Den gode modtagelse kræver en høj grad af fleksibilitet, så vi kan disponere fornuftigt over vores ressourcer fx i dagtilbud, når der skal oprettes modtageklasser og i beskæftigelsesindsatsen. Og endelig har det været vigtigt, at regeringen og vi har givet håndslag på at håndtere økonomien i økonomiforhandlingerne, så det ikke går ud over de øvrige velfærdsområder.”

Læs aftalen her (nyt vindue åbner)