Juridisk vurdering: 3-årsregel skal ændres efter europæisk dom

01-10-2021

Udlændinge- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet har nærlæst præmisserne i den såkaldte M.A.-dom og konkluderer, at den i en situation uden massetilstrømning har konsekvenser for 3-årsreglen.

Den Europæiske Menneskerettighedsdomstols Storkammer afsagde den 9. juli 2021 dom i sagen M.A. mod Danmark. Domstolen konkluderede, at det var i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonventions artikel 8 om retten til respekt for privat- og familieliv, at Udlændingestyrelsen og senere Udlændinge-nævnet i 2016 gav en syrisk flygtning med midlertidig beskyttelsesstatus i Danmark afslag på familiesammenføring med sin ægtefælle, fordi han ikke opfyldte en betingelse i udlændingeloven om at have haft opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år.

Det er vurderet, at der fortsat kan fastsættes regler om at udskyde adgangen til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus, men at udskydelsen ikke må være længere end 2 år, når der ikke er en aktuel massetil-strømning af asylansøgere til landet. Domstolen lagde i dommen vægt på bl.a., at antallet af asylansøgninger i Danmark faldt betydeligt i 2016 og 2017, men at 3-årsreglen ikke blev ændret, da loven blev revideret i 2018.

Udlændinge- og integrationsministeren udtaler:

”Som jeg tidligere har sagt, er jeg naturligvis ærgerlig over, at dommen gik imod Danmark.

Men jeg er samtidig også lettet over, at det ifølge dommen er muligt at have en 2-årsregel – også selvom antallet af asylansøgere er væsentligt lavere end dengang, vi indførte reglerne .

Vi arbejder hårdt på at fastholde de rekordlave asyltal, men hvis vi en dag kommer i en situation, der minder om 2015, vil vi igen kunne skrue grænsen op fra to til tre år. Det er et godt redskab at have i værktøjskassen.”

Fakta:
Efter udlændingeloven kan flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus som udgangspunkt først få familiesammenført en ægtefælle og børn, når flygtningen har haft sin opholdstilladelse i mere end de sidste 3 år.

Udlændingestyrelsen vil fremover give flygtninge med midlertidig opholdstilladelse familiesammenføring efter 2 år, når betingelserne i øvrigt er opfyldt. Det gælder også for ansøgninger, der allerede verserer hos udlændingemyndighederne.

Udlændinge- og integrationsministeren vil i løbet af 2022 fremsætte lovforslag om ændring af udlændingeloven. Det vil her blive foreslået at ændre 3-årsreglen til en 2-årsregel.

Det vil samtidig blive foreslået, at udlændinge- og integrationsministeren kan ændre perioden fra 2 år til 3 år, hvis der på ny opstår en massetilstrømning af asylansøgere til Danmark.