Kommentar fra Udlændingestyrelsen og Hjemrejsestyrelsen til afgørelse fra Datatilsynet

17-08-2021

Datatilsynets har i en afgørelse af 10. august 2021 udtalt alvorlig kritik af Udlændingestyrelsen samt politianmeldt styrelsen for overtrædelse af databeskyttelsesforordningen.

Datatilsynets afgørelse kan i sin helhed læses her.

Udlændingemyndighederne tager Datatilsynets afgørelse af 10. august 2021 meget alvorligt, og beklager, at de databeskyttelsesretlige regler ikke er blevet efterlevet i denne sag.

Hjemrejsestyrelsen vil efter en nøje gennemgang af Datatilsynets konklusioner vurdere, om disse giver anledning til yderligere tiltag i forhold til behandling af data i Adgangs- og Meldepligtssystemet (AMS) (tidl. Salto).

Om hændelsesforløbet

I løbet af sommeren 2020 blev Udlændingestyrelsen opmærksom på, at der i nogle tilfælde fejlagtigt var sket politianmeldelse af udlændinge for overtrædelse af deres opholds- og underretningspligt, jf. den dagældende udlændingelovs § 42 a.

Desuden blev Udlændingestyrelsen opmærksom på, at der som følge af flere faktorer havde været nogle nedbrud i Adgangs- og Meldepligtssystemet (AMS) (tidl. Salto-systemet), der anvendes til at registrere data til brug for behandling af sager om overtrædelse af opholds, melde - og underretningspligt.

Oplysninger om ind- og udgange på Udrejsecenter Kærshovedgård er således som følge af nedbruddet i et vist omfang gået tabt for perioderne 9.-10. juni, 2.-3. juli og 17. juli 2020. Det samme gælder Udrejsecenter Sjælsmark for så vidt angår perioderne 2.-3. juli og 17. juli 2020.

Siden fejlene blev opdaget i sommeren 2020, er der arbejdet dels med at undersøge fejlenes mulige betydning for enkeltpersoner dels at sikre, at fejlene og konsekvenserne heraf fremadrettet undgås.

Udlændingestyrelsen trak relevante anmeldelser tilbage, og det blev sikret, at ingen i øvrigt blev politianmeldt for overtrædelse af deres kontrolforpligtelser for de perioder, der var berørt at de tre konkrete nedbrud.

Hjemrejsestyrelsen overtog den 1. august 2020 ansvaret med at påse overholdelse af opholds- og underretningspligt fra Udlændingestyrelsen og meldepligt fra politiet, samt foretage anmeldelse af sådanne overtrædelser til politiet.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har orienteret Folketinget om de undersøgelser, der har været gennemført som følge af de konstaterede sikkerhedshændelser omtalt i Datatilsynets afgørelse af 10. august 2021 vedrørende AMS.

Orienteringen af Folketinget af 29. september 2020 med bilag kan læses her.

I december 2020 besluttede Rigsadvokaten midlertidigt at suspendere brugen af oplysninger fra AMS i straffesager, og Udlændinge- og Integrationsministeriet iværksatte sammen med Hjemrejsestyrelsen en uvildig undersøgelse af AMS for at undersøge eventuelle risici for datatab, dataforvanskning eller forkerte eller manglende registreringer af data. Brugen af systemet er suspenderet, indtil undersøgelsen er endeligt afsluttet.

Udlændinge- og Integrationsministeriets departement og Hjemrejsestyrelsen er i tæt dialog med Justitsministeriet, Rigsadvokaten og Rigspolitiet om den uvildige undersøgelse og opfølgningen herpå.

Direktør i Udlændingestyrelsen, Niels Henrik Larsen, og direktør i Hjemrejsestyrelsen, Claes Nilas, oplyser i en fælles udtalelse:

”Vi tager naturligvis Datatilsynets afgørelse meget alvorligt, og udlændingemyndighederne vil se nærmere på, om der skal tages flere tiltag i forhold til databehandlingen i Adgangs- og Meldepligtssystemet. Samtidig skal det understreges, at udlændingemyndighederne allerede sidste år satte gang i en grundig ekstern undersøgelse, og at anvendelse af data fra systemet samtidig blev suspenderet, indtil denne undersøgelse er endeligt afsluttet.

Derudover har udlændingemyndighederne sikret sig, at sagen blev inddæmmet i og med, at relevante anmeldelser blev trukket tilbage, og at ingen i øvrigt blev politianmeldt for overtrædelse af deres kontrolforpligtelser for de perioder, der var berørt af de tre konkrete nedbrud.”