Minister sætter ind over for snyd og fusk med udenlandsk arbejdskraft

09-11-2020

Det er helt uacceptabelt, at virksomheder og udlændinge omgår reglerne, mener regeringen. Udlændinge- og integrationsministeren præsenterer derfor nu en kontrolpakke mod social dumping.

Det skal være sværere for virksomheder, som ikke har rent mel i posen, at omgå reglerne for udenlandsk arbejdskraft. Derfor er regeringen klar med en række nye initiativer, der skal sætte ind over for dem, der snyder.

Udlændinge og integrationsminister, Mattias Tesfaye, udtaler:

“Jeg er træt af at læse artikler om snyd og bedrag med udenlandsk arbejdskraft.  Vi må erkende, at den nuværende tilgang er naiv. Derfor fremlægger regeringen nu en kontrolpakke imod social dumping. Det vil gavne de virksomheder og lønmodtagere, der overholder reglerne.”

Den samlede lov fremsættes for Folketinget i denne uge. Blandt initiativerne er:

Dansk bankkonto:

Fremover vil der være krav om, at alle udenlandske arbejdstagere, som kommer til Danmark for at arbejde i længere tid, skal have lønnen udbetalt på en dansk bankkonto – uanset hvilken erhvervsordning de søger arbejds- og opholdstilladelse under. Samtidig kan løngoder som fri bolig, kost og lignende ikke tælle med i lønnen, når det skal vurderes, om en person kan få en arbejdstilladelse.

Krav om særskilt arbejdstilladelse:

Der har været eksempler på onlineannoncer, som søger udenlandske par, der vil komme til Danmark og arbejde to for ens pris, forstået sådan at kun den ene part i et ægteskab reelt får løn, selvom begge faktisk arbejder for samme arbejdsgiver. 
Det vil regeringen forsøge at forhindre ved at stille krav om, at familiemedlemmer – typisk ægtefæller – der arbejder for samme arbejdsgiver som den primære arbejdstager eller i nært beslægtede virksomheder, i de fleste tilfælde skal have sin egen arbejdstilladelse.
Overtrædes denne regel mere end én gang, kan det medføre, at begge personer skal forlade landet.

Formodningsafslag:

Regeringen vil samtidig gøre det muligt at afvise en ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse, hvis der er en formodning om, at ansøgningen om opholdstilladelse ikke er reel, eller at formålet er at skaffe ansøgeren et ophold, som vedkommende ellers ikke ville kunne opnå.

Det kan eksempelvis være, hvis vedkommende tidligere har arbejdet i Danmark uden fornøden tilladelse, eller hvis vedkommendes ægtefælle flere gange er blevet afsløret i ikke at have søgt om en særskilt arbejdstilladelse.

Der kan også gives et afslag, hvis den løn, som den udenlandske arbejdstager er blevet tilbudt, lige netop ligger over beløbsgrænsen men samtidig er mere end 20 % højere end medianlønnen i den pågældende branche. I de tilfælde vil formodningen som udgangspunkt nemlig være, at ansættelsen ikke er reel – medmindre den udenlandske arbejdstagers kvalifikationer tydeligt kan begrunde den højere løn.

Styrkelse af kontrol:

Samtidig er der behov for at styrke kontrollen med de udenlandske arbejdstagere og de virksomheder, der har dem ansat.

Styrelsen for International Rekruttering (SIRI) får derfor mulighed for at lave selvstændige, udgående kontroller for ved selvsyn at konstatere, om der er overensstemmelse mellem de oplysninger, som styrelsen har fået fra den ansatte, og den faktiske virkelighed ude på arbejdsstedet. Og om nødvendigt inddrage opholds- og arbejdstilladelsen og melde forholdet til politiet. Det kan eksempelvis ske, hvis SIRI kan konstatere, at en arbejdstager i realiteten udfører andet arbejde, end det der er lagt til grund for tilladelsen.

Herudover vil SIRI få mulighed for at pålægge virksomheder at føre logbog over deres medarbejdere. Altså pålægge virksomheder at foretage digital registrering af oplysninger om deres ansatte.

Samtidig skal der være faste kontrolattachéer på danske repræsentationer i lande, hvor der er behov for en styrket kontrol allerede i ansøgningsperioden. Det vil betyde, at man i længere perioder kan have en person ansat på forskellige ambassader, der kan foretage interviews af folk, der søger arbejdstilladelse i Danmark, og som kan bistå med kontrol af de dokumenter, der indleveres.

Fakta:

Lovpakken er det seneste i rækken af initiativer, der skal forhindre social dumping. Sidste år vedtog partierne bag finansloven at fordoble bødestraffen for virksomheder, der ansætter udenlandsk arbejdskraft uden ret til at arbejde. Læs mere her.

Herudover blev der afsat 245 millioner kroner i perioden 2020-2023 til indsatsen mod social dumping. Læs mere her.