COVID-19: Konsekvensen for integrationsindsatsen og ydelser på Udlændinge- og Integrationsministeriets område

13-03-2020

Udlændinge- og Integrationsministeriet har kontaktet kommuner og jobcentre for at sikre, at ingen mister deres forsørgelsesgrundlag, hvis de fx ikke kan møde op på jobcenteret på grund af smitte eller karantæne.

Den 11. marts 2020 tilkendegav statsministeren nye og omfattende nationale foranstaltninger for at undgå yderligere spredning af corona-virus (COVID19). Herunder at alle offentligt ansatte, der ikke arbejder med kritiske funktioner, i videst muligt omfang skal arbejde hjemme. De nationale foranstaltninger vil have betydning for jobcentrenes virke.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har i forlængelse af statsministerens melding vurderet, hvilke dele af integrationsindsatsen der skal videreføres, og hvilke der suspenderes i en midlertidig periode.

Hovedlinjen er et de facto stop for integrationsindsatsen, det vil sige samtaler og deltagelse i tilbud under integrationsloven.

De funktioner, der sikrer, at personer, der er omfattet af et program under integrationsloven, kan få og fastholde deres forsørgelsesgrundlag, opretholdes under hele perioden. Med henblik på at sikre, at disse personer fortsat har mulighed for et forsørgelsesgrundlag, hvis de lever op til betingelserne herfor, er det kommunernes pligt at sikre sig, at disse personer kan søge om og få behandlet deres ansøgning om ydelse samt få denne ydelse udbetalt i overensstemmelse med gældende regler.

Hvis en person, der er omfattet af et program under integrationsloven, bliver ledig i perioden, hvor foranstaltningen gælder, skal det fortsat være muligt at melde sig som ledig, så personen kan modtage en ydelse. Det skal først og fremmest være muligt via jobnet.dk eller alternativt via rådgivning herom pr. telefon.

Selvom der i vid udstrækning bliver lukket for de dele af jobcentrenes aktiviteter, der vedrører integrationsindsatsen, er det vigtigt at understrege, at jobcentrene fortsat skal vurdere, om der kan være særlige hensyn, f.eks. til borgernes ve og vel, som gør, at visse tilbud må opretholdes.

Udlændinge- og Integrationsministeriet er samtidig opmærksom på, at det ikke er alle spørgsmål, der på nuværende tidspunkt kan besvares. Ministeriet vil i samarbejde med Beskæftigelsesministeriet løbende forsøge at svare på de henvendelser, der indkommer.