Ministerens kommentar til offentliggørelse af delberetning fra Instrukskommissionen

14-12-2020

Som reaktion på offentliggørelsen af Instrukskommissionens delberetning, vil udlændinge- og integrationsministeren fremsætte et lovforslag, der præciserer den lovmæssige hjemmel til at indkvartere mindreårige gifte eller samlevende asylansøgere separat.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye udtaler:

"Instrukskommissionens delberetning indeholder en redegørelse for hændelsesforløbet og kommissionens vurdering af det faktiske forløb. Uanset at kommissionen endnu ikke har foretaget ansvarsvurderinger, kan jeg konstatere, at der redegøres for forhold, som det er naturligt, at der skal tages ved lære af.

Jeg har herudover noteret mig, at Instrukskommissionen finder, at den nuværende ordning i asylindkvarteringssystemet for indkvartering af gifte eller samlevende asylansøgere, hvoraf den ene er mindreårig, ikke har den fornødne hjemmel. Det er Udlændinge- og Integrationsministeriet ikke enig i. Ministeriet vurderer således, at Udlændingestyrelsens indkvarteringspraksis ligger inden for rammerne af gældende ret, herunder udlændingeloven og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention. Det har jeg for nylig skrevet i et svar til Folketinget. I lyset af kommissionens konklusion vil jeg dog tage initiativ til at præcisere hjemmelsgrundlaget. Jeg kan i øvrigt oplyse, at der ikke aktuelt er asylpar i asylindkvarteringssystemet, der ufrivilligt er adskilt.

Det kan desuden oplyses, at det på baggrund af delberetningen er besluttet, at en afdelingschef i ministeriets departement fritages for tjeneste indtil videre. Jeg vil i øvrigt afvente Instrukskommissionens retlige vurdering af grundlaget for et muligt ansvar for involverede embedsmænd."