Udlændinge- og integrationsministerens del af lovprogrammet for 2017-18

03-10-2017

Regeringen præsenterer tirsdag den 3. oktober lovprogrammet for folketingsåret 2017-18. De lovforslag, som udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg planlægger at fremsætte for Folketinget, har hovedfokus på en stram, konsekvent og realistisk udlændingepolitik, samt en styrket kontrol af og klare krav til herboende udlændinge.

Blandt denne folketingssæsons lovforslag på udlændingeområdet er blandt andet:

 • Reform af reglerne for familiesammenføring
  Formålet med lovforslaget er at gennemføre en reform af ægtefællesammenføringsreglerne. Regeringen undersøger i den forbindelse mulighederne for at finde en løsning i forhold til de udlandsdanskere, der ikke kan vende tilbage til Danmark med deres udenlandske familie på grund af tilknytningskravet.
 • Ny ordning for kvoteflygtning
  Regeringen ønsker, at antallet af kvoteflygtninge i Danmark skal kunne fastsættes fleksibelt under hensyntagen til bl.a., hvor mange asylansøgere m.v. der kommer til Danmark, og hvordan det går med integrationen. Lovforslaget lægger op til, at størrelsen af kvoten fremover fastsættes af den til enhver tid siddende udlændinge- og integrationsminister, der dermed får mulighed for at sikre den rette balance mellem antallet af nytilkomne flygtninge og evnen til at integrere.
 • Revision af reglerne om midlertidig beskyttelsesstatus til visse udlændinge
  Flygtninge, hvis beskyttelsesbehov har baggrund i en særligt alvorlig situation i hjemlandet i forbindelse med en væbnet konflikt eller lignende, får i dag midlertidig beskyttelsesstatus. Beskyttelsen ophører dermed, når situationen i hjemlandet igen er stabil, og det igen er sikkert at rejse hjem.  Regeringen ønsker at beholde denne ordning, da det er et godt værktøj til at sikre, at de udlændinge, hvis beskyttelsesbehov er af midlertidig karakter, kan sendes tilbage, så snart forholdene i hjemlandet muliggør dette.
 • Indførelse af et beskæftigelseskrav for ret til uddannelses- eller kontanthjælp
  Regeringen ønsker at gøre det mere attraktivt at arbejde. Derfor foreslår regeringen, at der bliver indført et beskæftigelseskrav – foruden et opholdskrav - for at overgå fra integrationsydelse til uddannelses- eller kontanthjælp. Beskæftigelseskravet skal sikre, at ingen passivt kan vente sig til en mere attraktiv ydelse.
 • Bedre mulighed for udvisning af udenlandske rockere og bandemedlemmer
  Regeringen undersøger mulighederne for at skærpe reglerne for udvisning af udenlandske kriminelle rockere og bandemedlemmer med det sigte, at flere udenlandske rockere og bandemedlemmer, der begår kriminalitet og skaber utryghed, udvises.
 • Etablering af Nationalt ID-center
  Regeringen ønsker at styrke kontrollen på udlændingeområdet yderligere. Derfor etableres der den 1. januar 2018 et nyt Nationalt ID-center, som skal sikre et kvalitetsmæssigt og ressourcemæssigt løft af kontrolindsatsen på udlændingeområdet.
 • Styrket indsats mod udlændinges misbrug af pas mv.
  Regeringen ønsker at skærpe reglerne for udstedelse af fremmedpas og konventionspas til udlændinge, således at misbrug med dansk udstedt rejselegitimation effektivt imødegås. Mistanke om snyd med fremmedpas og konventionspas til udlændinge skal fremover give fem års karantæne, før man kan få udstedt et nyt dokument.
 • Opholdstilladelse ved pensionering til tidligere ansatte ved herværende internationale organisationer
  Lovforslaget har til formål at skabe hjemmel til, at udlændinge, der pensioneres efter et længerevarende forudgående ophold i Danmark som udsendte medarbejdere ved internationale organisationer omfattet af værtskabsaftaler i Danmark, kan fortsætte opholdet i Danmark efter endt ansættelse.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

”Det er et ganske ambitiøst lovprogram, vi lægger på bordet på udlændingeområdet. Vi har gennemført 64 stramninger af udlændingepolitikken siden folketingsvalget, og vi er lykkes med at få reduceret tilstrømningen markant og få flere flygtninge i arbejde. Men vi står stadig over for store udfordringer. Derfor fremlægger regeringen nu et lovprogram, der strammer udlændingepolitikken yderligere, styrker integrationsindsatsen og sætter fokus på at få endnu flere flygtninge og udlændinge i arbejde.”

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen, tlf. 61 98 33 92, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Mads Müller, tlf. 61 98 32 77,