Skærpet kontrol med EU’s ydre grænse

04-07-2017

Danmark tilslutter sig EU’s nye regler om skærpet grænsekontrol af alle personer, der ind- og udrejser af Schengen-området.

Fra den 15. september i år tilslutter Danmark sig EU’s nye regler om systematisk kontrol af alle personer – både EU-borgere og tredjelandsstatsborgere – der ind- og udrejser af Schengen.

Hidtil er alene tredjelandsstatsborgere blevet systematisk kontrolleret i forbindelse med indrejse i Schengen. Baggrunden for de nye, skærpede EU-regler er, at EU-borgere er rejst til Syrien og Irak for at kæmpe for terrororganisationer og herefter er rejst tilbage til EU uden, at de systematisk er blevet kontrolleret ved ind- og udrejse af Schengen-området. Personer, der har opholdt sig hos militante islamistiske grupper som IS, kan være radikaliserede og voldsparate og kan dermed udgøre en særlig trussel mod EU og Danmark.

Det er regeringens holdning, at der hurtigst muligt skal styr på de ydre grænser af hensyn til den interne sikkerhed. Den systematiske kontrol vil derfor også blive gennemført i Danmark så hurtigt som muligt.

Regeringen er opmærksom på, at den praktiske gennemførelse af den nye systematiske kontrol af alle rejsende kan blive en stor udfordring for navnlig Københavns Lufthavn.

For at sikre en smidig overgang til de nye regler har regeringen derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal forberede gennemførelsen af de nye regler, og som skal følge udviklingen efter reglernes ikrafttræden. Arbejdsgruppen består af repræsentanter for de relevante myndigheder og inddrager Københavns Lufthavn.

Det er helt afgørende, at der hurtigst muligt kommer styr på de ydre Schengen-grænser. Derfor har EU skærpet grænsekontrollen ved de ydre grænser. Den beslutning har regeringen og Folketinget støttet. De skærpede regler betyder, at der fra i år skal foretages systematisk kontrol af alle personer, herunder også EU-borgere, der ind- og udrejser af Schengen på luft- og søgrænser. Vi skal vide, hvem der rejser ind og ud af Schengen, og problemet med tilbagevendende fremmedkrigere understreger, at vi har behov for at styrke kontrollen ved de ydre grænser – også kontrollen af EU-borgere.

Samtidig er det vigtigt at sikre, at systematisk kontrol ikke skaber unødige gener for trafikstrømmen bl.a. i Københavns Lufthavn. Derfor nedsættes en arbejdsgruppe med deltagelse af relevante myndigheder og Københavns Lufthavn, som skal sikre den bedst mulige forberedelse og i øvrigt følge udviklingen efter, at de nye skærpede kontrolkrav er gennemført“, siger udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg.

Baggrund

Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 15. marts 2017 om ændring af Schengen-grænsekodeks (systematisk kontrol af alle personer ved ind- og udrejse af Schengen) medfører, at der skal foretages systematisk kontrol af alle personer, der ind- og udrejser over en ydre Schengen-grænse ved opslag i en række databaser.

Efter de hidtidige regler i Schengen-grænsekodeks er der alene krav om, at der foretages systematisk kontrol med opslag i databaserne af alle tredjelandsstatsborgere, der indrejser over en ydre Schengen-grænse, mens der alene foretages målrettet kontrol af EU-borgere mv. (dvs. personer med ret til fri bevægelighed), der ind- og udrejser, og tredjelandsstatsborgere, der udrejser over en ydre Schengen-grænse, efter en profilering af den rejsende.

Forordningen er omfattet af det danske retsforbehold. Forordningen udgør imidlertid en videreudvikling af Schengen-reglerne, og Danmark skal derfor senest den 15. september 2017 træffe afgørelse om, hvorvidt Danmark vil tilslutte sig forordningen. Forordningen trådte i kraft den 7. april 2017, men forordningen vil for Danmarks vedkommende først finde anvendelse fra tilslutningen. Politiet skal fra tilslutningstidspunktet gennemføre systematisk kontrol i alle havne og lufthavne, som er godkendt som grænseovergangssted.

For så vidt angår luftgrænser, tillader forordningen en begrænset overgangsperiode. I overgangsperioden, som kan have en varighed på 6 måneder (frem til den 7. oktober 2017), kan den systematiske kontrol af EU-borgere efter en risikovurdering erstattes af en målrettet kontrol, hvis systematisk kontrol af EU-borgere vil have uforholdsmæssigt stor indvirkning på trafikstrømmen.

EU-Kommissionen kan endvidere i ekstraordinære tilfælde give landene tilladelse til at undtage lufthavne for systematisk kontrol i en overgangsperiode i op til 18 måneder, såfremt der er særlige infrastrukturelle problemer.

For at undgå unødige gener for trafikstrømmen har regeringen besluttet, at Københavns Lufthavn bør undtages for systematisk kontrol af EU-borgere mv. i en overgangsperiode frem til den 7. oktober 2017. Regeringen har endvidere besluttet, at der ikke ansøges om yderligere forlængelse af denne overgangsperiode. 

Finansministeriet, Transport, Bygnings- og Boligministeriet, Udlændinge- og Integrationsministeriet og Justitsministeriet har den 3. juli meddelt Københavns Lufthavn regeringens beslutning.

Yderligere oplysninger

Spørgsmål om sikkerhedsrelaterede aspekter og politiets gennemførelse af paskontrol i Københavns Lufthavn kan rettes til Justitsministeriet:

Camilla Svane
Presse- og kommunikationsrådgiver
Tlf. direkte: 23 42 46 59
E-mail: 

Spørgsmål om forordningen og regelgrundlaget for udøvelse af grænsekontrol kan rettes til Udlændinge- og Integrationsministeriet:

Filip Ulrichsen
Presserådgiver
Mobil: 61 98 33 92
E-mail: 

Spørgsmål om vurderingen af den infrastrukturelle kapacitet i Københavns Lufthavn kan rettes til Transport-, Bygnings- og Boligministeriet:

Jan Thane
Pressechef
Mobil: 20 61 01 70
E-mail: