Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjbergs reaktion på Ombudsmandens udkast til redegørelse om indkvartering af mindreårige ægtefæller

06-02-2017

Den 10. februar 2016 udsendte Udlændinge- og Integrationsministeren en instruks til Udlændingestyrelsen om, at såkaldte barnebrude ikke længere skulle indkvarteres sammen med deres ældre ægtefæller i det danske asylsystem.

Den 10. februar 2016 udsendte Udlændinge- og Integrationsministeren en instruks til Udlændingestyrelsen om, at såkaldte barnebrude ikke længere skulle indkvarteres sammen med deres ældre ægtefæller i det danske asylsystem.

Folketingets Ombudsmand har den 1. februar 2017 sendt et udkast til redegørelse om sagen til Udlændinge- og Integrationsministeriet. Efter udkastet til redegørelse er det Folketingets Ombudsmands vurdering, at instruksen efter sit indhold var ulovlig, og at den samtidig medførte en betydelig risiko for, at der blev truffet forkerte afgørelser i konkrete sager om adskilt indkvartering.

Folketingets Ombudsmand lægger samtidig til grund, at det ikke var ministeriets samlede intention at pålægge Udlændingestyrelsen at iværksætte en ulovlig praksis.

Sammenfattede finder Folketingets Ombudsmand Udlændinge- og Integrationsministeriets fremgangsmåde i sagen særdeles kritisabel.

Udlændinge- og Integrationsministeriet har i et svar til Folketingets Ombudsmand taget ombudsmandens udkast til redegørelse til efterretning.

Udlændinge- og integrationsminister Inger Støjberg siger:

Jeg tager Ombudsmandens kritik til efterretning. Min holdning til denne sag er velkendt. Jeg mener, at det er fuldstændig uacceptabelt, at piger bliver indkvarteret med væsentligt ældre mænd, og det er ingen hemmelighed, at jeg har ønsket en så restriktiv linje som overhovedet muligt indenfor lovens rammer. Derfor greb vi også hurtigt ind, da det blev klart, at barnebrude rent faktisk havde været accepteret i det danske asylsystem. Det var og er helt afgørende for mig, at vi allerede i det øjeblik asylansøgere sætter deres ben på dansk grund markerer, hvordan det danske samfund fungerer - med demokratiske frihedsrettigheder, hvor man selv vælger sin ægtefælle.

Fakta

Gældende regler:

Den nuværende ordning indebærer, at mindreårige asylansøgere som udgangspunkt ikke kan indkvarteres sammen med en ægtefælle eller samlever på asylcentrene. Der er dog en undtagelsesmulighed i særlige tilfælde, fordi ordningen skal administreres i overensstemmelse med Danmarks internationale forpligtelser, herunder artikel 8 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention om retten til respekt for bl.a. familielivet og FN’s Børnekonvention.

Hvis en af parterne er under 15 år, gøres der aldrig undtagelse, hvilket der heller ikke blev gjort før indkvarteringsinstruksen. Ligeledes vil par med meget stor aldersforskel mellem en mindreårig og hendes partner eller ægtefælle også som udgangspunkt blive skilt af.

Ombudsmandens kritik:

Ombudsmanden vurderer, at ministerens instruks af 10. februar 2016 efter sit indhold var ulovlig, og at den samtidig medførte en betydelig risiko for, at der blev truffet forkerte afgørelser i konkrete sager om adskilt indkvartering.

Sammenfattende finder Ombudsmanden fremgangsmåden i sagen særdeles kritisabel. Ombudsmanden lægger til grund, at det ikke var ministeriets samlede intention at pålægge Udlændingestyrelsen at iværksætte en ulovlig praksis, hvor mindreårige asylansøgere uden undtagelse – og dermed uden konkret vurdering af omstændighederne i de enkelte tilfælde – skulle indkvarteres adskilt fra ægtefællen eller samleveren.

Endvidere er Ombudsmanden opmærksom på, at det efter ministeriets oplysninger samtidig blev antaget, at der ville være tilfælde, hvor der af hensyn til Danmarks internationale forpligtelser skulle gøres undtagelse til instruksen.

Det er ligeledes indgået i Ombudsmandens vurdering, at Udlændingestyrelsen i et antal sager efter en konkret vurdering af den enkelte sag ikke på noget tidspunkt har adskilt parret i henhold til den generelle instruks mod parrets eget ønske.