EU-borgere i Danmark er i den arbejdsdygtige alder, og de har deres familie med

16-09-2016

Der bor omkring 200.000 EU-borgere i Danmark. Halvdelen af EU-borgerne i Danmark er fra lande, der er kommet med i EU efter 2004. Den anden halvdel er fra de lande, der var medlem før 2004 (se faktaboksen nedenfor). To ud af tre EU-borgere er i alderen 25-64 år. Omkring hver tredje af EU-borgerne bor i en familie med hjemmeboende børn.

Nyhedsbrev: Integration i tal, nr. 3, 16. september 2016

Faktaboks: Udvidelsen af EU

Hvilke lande kommer EU-borgerne fra?

Der var 189.375 registrerede EU-borgere i Danmark pr. 1. januar 2016. Det svarer til omkring 3,3 pct. af befolkningen i Danmark. Af de 189.375 personer er 94.035 fra lande, der er blevet medlem af EU efter 2004. De resterende 95.340 personer kommer fra lande, der var medlem af EU før 2004. Figur 1 viser andelen af EU-borgere, der kommer fra de forskellige EU-lande og er registrerede i Danmark pr. 1. januar 2016. Landene er opstillet med det land, der har færrest borgere bosat i Danmark (Luxembourg), øverst, til det land, der har flest (Polen), nederst.

Figur 1: EU-borgere i Danmark fordelt på statsborgerskab, pr. 1. januar 2016, pct.

Hvis man ser på indbyggertallet i landet, og så det antal, der er bosiddende i Danmark, hvilket fremgår af figur 2, kan vi se en forskel i fordelingen mellem de to landegrupper. Af de 7 lande, hvor der i forhold til indbyggertallet i landet, er flest i Danmark, er det kun Sverige, der var medlem af EU før 2004. Set i forhold til landene indbyggertal, er der altså relativt flere EU-borgere i Danmark fra de lande, der blev medlem af EU i 2004 eller senere.

Figur 2: EU-borgere i Danmark fordelt på statsborgerskab i forhold til antal indbyggere i statsborgerskabslandet, pr. 1. januar 2016, promile

Størstedelen af EU-borgerne er i den arbejdsdygtige alder

Hvis man ser på aldersfordelingen for EU-borgerne, er det tydeligt, at størstedelen er i den arbejdsdygtige alder. 67 pct. af EU-borgerne fra medlemslandene efter 2004 er i alderen 25-64 år, mens det gælder 69 pct. blandt EU-borgerne fra medlemslandene før 2004. Det er 50 pct. blandt danske statsborgere.

Som det kan ses på figur 3, er der flest 25-29-årige EU-borgere i Danmark. Opdeles EU-borgerne på før og efter udvidelsen i 2004, så er andelen af 0-39-årige større for de nye EU-medlemslande end for de lande, der var medlemmer før 2004. I forhold til danske statsborgere er EU-borgerne i højere grad fordelt i de mellemste alderskategorier, hvilket også fremgår af figur 3.

Figur 3: Aldersfordelingen for EU-borgere i Danmark fordelt på tidspunkt for medlemskab og for danske statsborgere, pr. 1. januar 2016, pct.

Mange har deres familie med

Som det kan ses i figur 4, er der mange af de herboende EU-borgere, der bor i en familie med hjemmeboende børn. Ser man på EU-borgerne fra medlemslandene efter udvidelsen i 2004, er det samlet set 38 pct., der bor i en familie med hjemmeboende børn. Blandt EU-borgerne fra de EU-lande, der var medlemmer før udvidelsen, er det også 38 pct. Nederlandene er det land, hvor der er flest, som bor i en familie med hjemmeboende børn. 48 pct. af danske statsborgere bor i en familie med hjemmeboende børn, mens det er 53 pct. blandt EU-borgerne fra Nederlandene.

Figur 4: Andel EU-borgere og danske statsborgere, der bor i familier med hjemmeboende børn fordelt på statsborgerskab, pr. 1. januar 2016, pct,