Ekstraordinært mange blev udvist i 2015

12-10-2016

Det store pres på asylsystemet ses tydeligt i Udlændingestyrelsens udvisningsredegørelse for 2015, som nu offentliggøres.

Her opgøres dels, hvor mange personer der i forbindelse med en dom også dømmes til udvisning, og dels hvor mange personer der udvises af Udlændingestyrelsen, fordi de af forskellige årsager ikke har ret til at opholde sig i Danmark.

For den sidste af grupperne – de såkaldt administrativt udviste – ses en markant stigning i 2015. Dette skyldes det meget store antal sager, der opstod i kølvandet på den folkevandring af flygtninge, som i efteråret 2015 kom til Danmark – blandt andet til fods på motorvejen fra den dansk-tyske grænse. Flygtningene ønskede at benytte Danmark som transitland på vej mod Norge, Sverige og Finland, hvor de planlagde at søge om asyl. De nægtede således at søge asyl i Danmark, og i de sidste fire måneder af 2015 har Udlændingestyrelsen derfor truffet langt flere afgørelser om udvisning som følge af ulovligt ophold end i de tidligere år. I alt blev der afgjort sager vedrørende 2.778 personer i 2015.

De nye tal giver et tydeligt billede af de ekstraordinært store udfordringer i det forgangne år, mener udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg:

Bag disse tal ligger et kæmpe arbejde fra myndighedernes side, som jeg gerne vil kvittere for. Vi stod med en helt ekstraordinær situation. Nu har størstedelen af udlændingene uden lovligt ophold forladt landet igen. Der opstod en sagspukkel, som har krævet en meget stor indsats at komme igennem, men jeg synes, vi er nået langt. Der er ikke blevet gået på kompromis med kvaliteten af sagsbehandling, og skulle en lignende situation nogensinde opstå, så har jeg fuld tillid til, hvad Udlændingestyrelsen og politiet i fællesskab kan præstere.

I redegørelsen ses endvidere en mindre stigning i antal personer, som udvises ved dom. Fra 1.495 personer 2014 til 1.520 personer i 2015.

Fakta

Administrativ udvisning

Beskrivelse af 'administrativ udvisning', som kan foretages af Udlændingestyrelsen: Udlændinge kan administrativt udvises, når en række særlige betingelser er opfyldt. Det gælder blandt andet, hvis udlændingen: Må anses for en alvorlig trussel mod den offentlige orden, sikkerhed eller sundhed. Over for politiet har erkendt overtrædelse af visse strafbare forhold (f.eks. berigelses- eller voldskriminalitet) eller er pågrebet under eller i umiddelbar tilknytning til udøvelsen af det strafbare forhold eller opholder sig her i landet uden den fornødne tilladelse.

Aktuelle tal: Udlændingestyrelsen har i 2015 i alt truffet afgørelse om udvisning ved administrativ beslutning vedrørende 2.778 personer. Af de 2.778 personer er der i 2.663 tilfælde pr. 11. april 2016 ikke sket påklage til Udlændingenævnet. 1.739 af de i alt 2778 personer var pr. 11. april 2016 registreret udrejst af Danmark. Det bemærkes, at antallet af udrejste personer kan være højere, idet der kan være sket udrejse siden opgørelsestidspunktet.

Udviklingen i antallet af administrative udvisninger (hvor der ikke er sket påklage):

Administrativt udvist, hvor der ikke er sket påklage

2010

2011

2012

2013

2014

2015

770

940

1.260

1.040

1.010

2.663

For så vidt angår de personer, der ikke er registreret udrejst, kan følgende gøre sig gældende: Nogle har rent faktisk forladt landet, uden at myndighederne har fået besked om det. For andres vedkommende skyldes den manglende udrejse, at de har en ansøgning om asyl under behandling, eller at der er vanskeligheder med at udsende til hjemlandet. Endelig skyldes manglende udrejse i nogle tilfælde, at udlændingen efterfølgende har fået opholdstilladelse.

Udvisning ved dom

Beskrivelse af 'udvisning ved dom': Domstolene kan i en række tilfælde udvise en udlænding, der har gjort sig skyldig i strafbare forhold. Reglerne om udvisning er indrettet efter en trappestigemodel, så kravet til grovheden af det strafbare forhold stiger, jo længere udlændingen har opholdt sig her i landet. Der gælder dog undtagelser til reglerne, som betyder, at særlig alvorlig kriminalitet (eksempelvis narko- og voldskriminalitet) kan føre til udvisning ved mildere frihedsstraffe end de nævnte.

Aktuelle tal: 1.520 personer er i 2015 udvist med indrejseforbud i forbindelse med endelig dom for et strafbart forhold. Af de i alt 1.520 personer, der i 2015 er udvist med indrejseforbud ved dom, er 1024 personer registreret udrejst af Danmark pr. 3. april 2016. 9 personer er meddelt opholdstilladelse, efter at de pågældende er udvist med indrejseforbud ved dom. Det bemærkes, at antallet af udrejste personer kan være højere, idet der kan være sket udrejse siden opgørelsestidspunktet.

Udvikling i antallet af udvisninger ved dom:


Udvist ved dom

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1.050

1.019

1.379

1.809

1.495

1.520

Der er en række faktorer, som kan have betydning for, at et antal udlændinge, der er udvist ved dom, endnu ikke er udrejst. Langt den væsentligste årsag til manglende udrejse er, at udlændingen enten fortsat afsoner eller afventer at afsone den idømte straf.  Herudover kan manglende udrejse skyldes, at udlændingen sidder varetægtsfængslet eller er forsvundet efter afsigelsen af endelig dom om udvisning.  Endvidere kan manglende udrejse skyldes, at der er udsendelseshindringer i forhold til hjemlandet, at udlændingen har en asylsag under behandling hos udlændingemyndighederne, eller at udlændingen efterfølgende er meddelt opholdstilladelse.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83,