Ny fortolkning af reglerne om integrationsydelse til danske statsborgere

01-11-2016

Fortolkning af reglerne om integrationsydelse til danske statsborgere, der er vendt hjem fra et andet EU- eller EØS-land.

Der har været rejst tvivl om fortolkningen af retten til kontanthjælp eller integrationsydelse til danske statsborgere, der er vendt tilbage til Danmark efter at have haft ophold i et andet EU- eller EØS-land uden efter hjemkomsten at være økonomisk aktive som arbejdstagere eller selvstændigt erhvervsdrivende. Det drejer sig om sager, der er afgjort efter §§ 22-25 i lov om aktiv socialpolitik, og vedrører personer, der ikke opfylder det såkaldte opholdskrav, der betyder at man skal have opholdt sig mindst 7 ud af de seneste 8 år i Danmark for at modtage uddannelses- eller kontanthjælp.

I et svar, som udlændinge-, integrations- og boligministeren den 21. oktober har afgivet til Folketinget, er det præciseret, at det vil bero på en konkret vurdering af tilknytningen til Danmark, om en dansk statsborger i denne situation skal modtage integrationsydelse eller er berettiget til uddannelses- eller kontanthjælp.

Ankestyrelsen vil i anledning af denne præcisering genoptage nogle sager om integrationsydelse.

Se nyhed hos Ankestyrelsen (nyt vindue)

Med den præciserede fortolkning lægges der op til, at kommunerne konkret i de enkelte sager vil skulle tage stilling til den danske statsborgers tilknytning til Danmark for at afgøre, om personen har ret til uddannelseshjælp, kontanthjælp eller integrationsydelse.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet agter medio november 2016 at udsende en vejledende orientering til kommunerne m.fl. til brug for behandlingen af de sager, som er omfattet af den fortolkning, der er beskrevet ovenfor.