Statsborgerskab – lettere adgang til statsborgerskab for børn af personer, som kan erklære sig danske

01-03-2016

Visse udenlandske statsborgere, der har været omfattet af en lov om indfødsrets meddelelse, der er vedtaget i december 2012 eller senere, har siden den 1. september 2015 kunnet afgive en erklæring over for Statsforvaltningen, hvorefter de erhverver dansk statsborgerskab uden at skulle løses fra deres hidtidige statsborgerskab.

Dette følger af § 4 i lov om dobbelt statsborgerskab (lov nr. 1496 af 23. december 2014).

Afgivelsen af en sådan erklæring har dog ikke hidtil omfattet den erklærendes børn.

Med vedtagelsen af en ændring til lov om dobbelt statsborgerskab omfatter en erklæring fra de nævnte udenlandske statsborgere afgivet den 1. marts 2016 eller senere nu også de pågældendes eventuelle børn, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at et barn ikke skal være omfattet af erklæringen.

Ændringen fremgår af lov nr. 111 af 8. februar 2016 om ændring af lov om ændring af lov om dansk indfødsret (Omfattelse af børn som bipersoner ved afgivelse af erklæring i medfør af reglerne om dobbelt statsborgerskab).

Se lov nr. 111 af 8. februar 2016 på retsinformation.dk (nyt vindue)

Ændringsloven betyder også en særlig adgang til statsborgerskab for børn af forældre, der i perioden fra september 2015 til og med februar 2016 har afgivet erklæring til Statsforvaltningen efter § 4 i lov om dobbelt statsborgerskab. Disse børn kan således få deres ansøgning om dansk statsborgerskab forelagt for Folketingets Indfødsretsudvalg, for at udvalget kan tage stilling til, om der skal meddeles barnet dispensation fra de almindelige naturalisationsbetingelser, som den pågældende ikke måtte opfylde.

Ansøgninger fra denne gruppe af børn skal ifølge forarbejderne til ændringsloven indgives til Udlændinge-, Integrations-, og Boligministeriet senest i februar 2017.