Regeringen strammer familiesammenføringsreglerne

31-05-2016

Som konsekvens af Genc-dommen fra april sker der nu en stramning af reglerne for familiesammenføring. Nu skal alle børn over 6 år med en forælder i hjemlandet integrationsvurderes, før der eventuelt kan opnås familiesammenføring.

Tidligere blev der ikke foretaget en integrationsvurdering, hvis ansøgningen om familiesammenføring blev indgivet senest 2 år efter, at den herboende forælder kunne få familiesammenføring med barnet. Nu vil det i alle sager om familiesammenføring med børn over 6 år, hvor barnet og den anden forælder bor i hjemlandet, som udgangspunkt skulle vurderes, om barnet har eller vil kunne få en sådan tilknytning til Danmark, at der er grundlag for en vellykket integration her i landet. Dette indebærer en skærpelse i forhold til den nuværende ordning.

Stramningen er en konsekvens af, at EU-Domstolen den 12. april 2016 afsagde dom i den såkaldte Genc-sag. EU-Domstolen fastslår, at hensynet til at sikre en vellykket integration af udlændinge kan udgøre et såkaldt tvingende alment hensyn. Men fordi kravet kun gælder for ansøgninger, som indgives efter 2 års fristen, finder EU-Domstolen, at kravet om proportionalitet ikke er opfyldt. EU-Domstolen konkluderer derfor, at kravet ikke kan begrundes.

EU-Domstolens dom betyder, at udlændingelovens § 9, stk. 16, i sin helhed ikke kan anvendes. Der kan derfor ikke længere stilles et krav om, at familiesammenføring med et barn er betinget af vellykket integration. På den baggrund finder regeringen det nødvendigt straks at ændre reglerne.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udtaler:

Med dommen opstod der et hul i lovgivningen. Det får vi nu lukket, og vi benytter lejligheden til at gennemføre en yderligere opstramning. Jeg vil ikke acceptere, at vi ikke må gå ind og vurdere, om et barn har gode eller dårlige muligheder for at blive integreret i Danmark.  Så nu kommer den vurdering til at omfatte endnu flere børn, og det, synes jeg, er helt rimeligt. God integration er jo ikke en selvfølge, hvis større børn eksempelvis dårligt kender den forælder, som nu lever her. Vi har ret til at stille krav til alle, som ønsker at komme til Danmark, og derfor skærper vi nu reglerne.

Fakta

Lovforslaget fremsættes for Folketinget tirsdag den 31. maj 2016 med ønske om hastebehandling. Lovforslaget sendes i høring samtidig med fremsættelsen, og loven vil træde i kraft umiddelbart efter vedtagelsen af lovforslaget, hvilket forventeligt sker på fredag. Loven vil gælde for ansøgninger, der indgives fra tidspunktet for lovforslagets fremsættelse. På den måde sikres det, at integrationskravet vil gælde for flest mulige udlændinge.

Delelement i lovforslaget:

Lovforslaget indeholder desuden en ændring af loven om udvidelse af personkredsen for modtagere af integrationsydelse, hvor det præciseres, at uddannelseshjælps- eller kontanthjælpsmodtagere, der med virkning fra den 1. juli 2016 overgår til integrationsydelse, bevarer deres ret til at afholde ferien det første år, hvor de modtager integrationsydelse.

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83,