Halvt så mange nydanskere finder en ægtefælle uden for Danmark

23-05-2016

Siden år 2000 er der sket en halvering i andelen af nydanskere med ikke-vestlig oprindelse, som finder en ægtefælle bosat i udlandet. Andelen er således faldet fra 64 pct. i 2000 til 29 pct. i 2009, hvor den har ligget ret stabilt siden. Kvinder med ikke-vestlig oprindelse finder i højere grad end mænd en ægtefælle med dansk oprindelse, mens mænd i højere grad finder deres ægtefælle i udlandet. Kvinder og mænd med ikke-vestlig oprindelse gifter sig desuden senere end tidligere.

Nyhedsbrev: Integration i tal, nr. 2, 23. maj 2017

Ægteskabsmønstret for indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse er siden år 2000 ændret. Det er især andelen af de viede, der blev gift med en person bosat i udlandet, som er faldet drastisk. Fra 64 pct. i 2000 til 29 pct. i 2009. Tallet er 30 pct. i 2015. I samme periode steg andelen, der fandt en ægtefælle med dansk oprindelse eller giftede sig med en herboende indvandrer eller efterkommer.

Kvinder og mænd med ikke-vestlig oprindelse er desuden blevet ældre, før de gifter sig. I 2000 var 42 pct. af de viede kvinder med ikke-vestlig oprindelse under 24 år, mens det i 2010 og 2015 var henholdsvis 23 og 20 pct. Blandt mændene faldt den tilsvarende andel fra 19 pct. i 2000 til 11 pct. i 2010 og 9 pct. i 2015.

Udviklingen i ægteskabsmønstret kan formentlig bl.a. forklares af de ændrede familiesammenføringsregler, herunder 24-års-reglen og tilknytningskravet, som blev indført tilbage i 2002 af den daværende VK-regering. Samtidig er antallet af herboende indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse steget fra at udgøre 4,7 pct. af den samlede befolkning i år 2000 til at udgøre 7,5 pct. i 2015, hvilket kan have gjort det nemmere at finde sin ønskede ægtefælle i Danmark.

Faktaboks: 24-års-reglen og tilknytningskravet

Færre personer med ikke-vestlig oprindelse finder ægtefælle i udlandet

Figur 1: Indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der blev gift, fordelt på ægtefællens baggrund, 2000-2015 pct.

Figur 1 viser udviklingen i ægteskabsmønstret for indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der bor i Danmark og blev gift i de enkelte år. Det fremgår, at i år 2000 giftede 64 pct. sig med en person bosat i udlandet, mens andelen i 2009 var 29 pct. Udviklingen har siden ligget nogenlunde stabilt på det niveau med en andel på 30 pct. i 2015. Den faldende tendens til at finde sin ægtefælle i udlandet er afløst af en stigende tendens til at gifte sig med en person bosat i Danmark. Det er navnlig andelen, der gifter sig med en efterkommer med ikke-vestlig oprindelse, som har været støt stigende – fra 3 pct. i 2000 til 15 pct. i 2015. Andelen, der gifter sig med en person med dansk oprindelse eller en indvandrer med ikke-vestlig oprindelse, har også været stigende fra år 2000 frem mod henholdsvis 2007 og 2009, hvorefter udviklingen er stagneret.

Blandt de ikke-vestlige indvandrere og efterkommere, som blev gift med en person med ikke-vestlig baggrund, har langt størstedelen samme oprindelsesland som ægtefællen. Fra 2000 til 2015 har andelen ligget på omkring 82-87 pct.

Især kvinder med ikke-vestlig oprindelse finder en ægtefælle med dansk oprindelse

Opdeles de viede med ikke-vestlig oprindelse på køn, ses det, at en væsentlig større andel kvinder end mænd gifter sig med en person af dansk oprindelse, jf. figur 2.

Figur 2: Andel viede indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der blev gift med en person af dansk oprindelse, fordelt på køn, 2000-2015 pct.

Det er især i perioden fra 2000 til 2010, at der er sket en stigning i andelen af kvinder med ikke-vestlig oprindelse, som gifter sig med en person af dansk oprindelse. Fra 2000 til 2010 skete der således næsten en fordobling fra 18 pct. til 34 pct. Udviklingen er siden 2010 stagneret og har endda været faldende over de sidste par år.

Omkring 1 ud af 10 mænd med ikke-vestlig oprindelse gifter sig med en person af dansk oprindelse. Dette ægteskabsmønster har ikke ændret sig nævneværdigt siden år 2000.

Mænd finder i højere grad end kvinder en ægtefælle i udlandet

Opdeles de viede med ikke-vestlig oprindelse på køn, ses det, at mænd i højere grad end kvinder finder en ægtefælle, der er bosat uden for Danmarks grænser.

Figur 3: Andel viede indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, der blev gift med en person bosat i udlandet, fordelt på køn, 2000-2015 pct.

Selvom tendensen til at finde en ægtefælle i udlandet er faldet for begge køn siden år 2000, spiller køn øjensynligt fortsat en rolle i forhold til, om man finder sin ægtefælle i Danmark eller i udlandet. For hvert år i perioden 2000 til 2015 var der således i gennemsnit ca. 20 pct.point flere mænd end kvinder med ikke-vestlig oprindelse, der fandt deres ægtefælle uden for Danmarks grænser.

Halvt så mange gifter sig, før de er fyldt 24 år

Det gælder for både mænd og kvinder med ikke-vestlig oprindelse, at vielsesalderen er steget siden år 2000. Figur 4 og 5 viser, at det især er kvinderne, som gifter sig i en senere alder end tidligere. I 2000 var 42 pct. af de viede kvinder med ikke-vestlig oprindelse under 24 år, mens det i 2010 og 2015 var henholdsvis 23 pct. og 20 pct.

Også en større andel af mænd med ikke-vestlig oprindelse gifter sig senere. 19 pct. var i 2000 under 24 år, mens andelen i 2010 og 2015 var henholdsvis 11 og 9 pct.

Det skal bemærkes, at gruppen af indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse har ændret sammensætning siden år 2000.

Figur 4: Andel viede kvinder med ikke-vestlig oprindelse fordelt på alder og årstal, pct. Figur 5: Andel viede mænd med ikke-vestlig oprindelse fordelt på alder og årstal, pct.

Faktaboks: Om analysen