Efterkommere fra visse lande overhaler personer med dansk oprindelse på uddannelses- og jobfronten

23-05-2016

Efterkommere fra Bosnien, Sri Lanka og Vietnam er i lidt højere grad under uddannelse eller i beskæftigelse sammenlignet med personer med dansk oprindelse, ligesom de også klarer sig bedre sammenlignet med nydanskere fra andre oprindelseslande.

Nyhedsbrev: Integration i tal, nr. 2, 23. maj 2016

Der er stor forskel på uddannelses- og beskæftigelsesniveauet afhængigt af, hvilke lande nydanskere kommer fra. I aldersgruppen 16-24 år er omkring 90 pct. af alle efterkommere fra Bosnien, Sri Lanka og Vietnam under uddannelse eller i beskæftigelse. Blandt efterkommere fra Somalia og Libanon er andelen på henholdsvis 77 og 72 pct.

Faktaboks: Om analysen

Efterkommere er i høj grad under uddannelse eller i beskæftigelse

Der er flere efterkommere, som er på niveau med eller faktisk klarer sig lidt bedre end personer med dansk oprindelse, hvis man ser på andelen af 16-24 årige, som er under uddannelse eller i beskæftigelse, jf. figur 1. Ca. 90 pct. af efterkommere fra Sri Lanka, Vietnam og Bosnien er under uddannelse eller i beskæftigelse. Til sammenligning er det 86 pct. af personer med dansk oprindelse, som er under uddannelse eller i beskæftigelse.

Efterkommerne lægger generelt også i høj grad afstand til indvandrerne fra de udvalgte lande.

Indvandrere fra Somalia og Libanon har den laveste andel under uddannelse eller i beskæftigelse, hvor henholdsvis kun 55 pct. og 64 pct. er under uddannelse eller i beskæftigelse. Blandt alle ikke-vestlige indvandrere er 67 pct. under uddannelse eller i beskæftigelse.

Figur 1: Andelen under uddannelse eller i beskæftigelse fordelt på flygtningegrupper samt personer med dansk oprindelse og gennemsnit for alle indvandrere og efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, 16-24 år, 2014.

De kvindelige efterkommere giver baghjul – og nogle af de mandlige efterkommere følger med

For efterkommerne er andelen under uddannelse eller i beskæftigelse højere blandt kvinderne end blandt mændene, jf. figur 2. Den største kønsforskel findes hos personer fra Somalia og Afghanistan, hvor kvinderne ligger 11 pct.point bedre end mændene.

Blandt de kvindelige efterkommere er der også flere af grupperne, der klarer sig bedre end kvinder med dansk oprindelse. Dette gælder kvinder fra Vietnam, Sri Lanka, Bosnien, Iran og Afghanistan, hvor ca. 9 ud af 10 kvinder er under uddannelse eller i beskæftigelse, sammenlignet med 86 pct. for kvinder med dansk oprindelse.

Der er tilsvarende nogle mandlige efterkommere, der klarer sig bedre end mænd med dansk oprindelse. Blandt de mandlige efterkommere fra Sri Lanka, Vietnam og Bosnien er henholdsvis 91 pct., 89 pct. og 88 pct. i gang med uddannelse eller beskæftigelse. Blandt mænd med dansk oprindelse er andelen på 85 pct.

Figur 2: Andelen under uddannelse eller i beskæftigelse blandt efterkommere fordelt på køn, flygtningegrupper samt personer med dansk oprindelse og gennemsnit for alle efterkommere med ikke-vestlig oprindelse, 16-24 år, 2014, pct.

Kvinder fra Sri Lanka, Bosnien og Vietnam er mest uddannet sammenlignet med nydanskere fra andre oprindelseslande

Ser man tilsvarende på, hvorvidt nydanskere fra de ovenstående lande har fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse, dvs. en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse, tegner der sig samme mønster. Det er de nydanske kvinder fra Sri Lanka, Bosnien og Vietnam, som har den højeste andel med en fuldført erhvervskompetencegivende uddannelse i aldersgruppen 25-39 år, jf. figur 3 og 4.

Blandt kvindelige nydanskere fra Bosnien, Sri Lanka og Vietnam har henholdsvis 77 pct., 74 pct. og 66 pct. en erhvervsfaglig eller videregående uddannelse. Blandt kvindelige nydanskere fra Somalia og Libanon er andelen på henholdsvis 48 pct. og 45 pct.

Det samme mønster tegner sig for mændene – dog har en langt større andel af kvinderne i alle grupper fuldført en erhvervskompetencegivende uddannelse sammenlignet med mændene. Forskellene mellem mændenes og kvindernes andel er størst blandt somaliere, hvor forskellen er på 29 pct.point, og mindst blandt personer med dansk oprindelse og personer fra Libanon, hvor forskellen er på 7 pct.point.

Figur 3: Højeste fuldførte erhvervskompetencegivende uddannelse blandt 25-39-årige kvinder fordelt på oprindelsesland, 2015, pct. Figur 4: Højeste fuldførste erhvervskompetencegivende uddannelse blandt 25-39-årige mænd fordelt på oprindelsesland, 2015, pct.

En større andel af kvinder fra Sri Lanka, Iran, Vietnam og Bosnien har en lang videregående uddannelse sammenlignet med personer med dansk oprindelse

Sammenligner man nydanskere med personer med dansk oprindelse, viser figur 3 og 4, at andelen med en fuldført erhvervskompetencegivende uddannelse er højest blandt kvinder og mænd med dansk oprindelse, henholdsvis 79 pct. for kvinder og 72 pct. for mænd.

Ser man imidlertid på typen af uddannelse, er der forskelle at finde. En større andel af kvindelige indvandrere og efterkommere fra Sri Lanka, Iran, Vietnam og Bosnien har fuldført en lang videregående uddannelse sammenlignet med kvinder med dansk oprindelse. Eksempelvis har 30 pct. af kvinderne fra Sri Lanka fuldført en lang videregående uddannelse, sammenlignet med 21 pct. for de etnisk danske kvinder.

Tilsvarende har mandlige indvandrere og efterkommere fra Iran og Sri Lanka en større andel med en lang videregående uddannelse sammenlignet med mænd med dansk oprindelse. 20 pct. af de iranske mænd og 19 pct. af de srilankanske mænd har fuldført en lang videregående uddannelse, sammenlignet med 17 pct. for etnisk danske mænd.