Strengere kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste

15-06-2016

Regeringen har indgået en politisk aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti om strengere kontrol med og hårdere straffe til udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, som ikke overholder deres forpligtelser i Danmark.

Strengere kontrol med, at udlændige på tålt ophold og kriminelle udviste overholder deres opholdspligt og meldepligt, indførelse af en ny underretningspligt for de to grupper, hårdere straffe og afsoning i fodlænke på Udrejsecenter Kærshovedgård som en del af straffen.

Det er nogle af grundpillerne i en politisk aftale, som regeringen i dag har forhandlet på plads med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti.

Parterne er med aftalen enige om, at der skal holdes et mere vågent øje med, om udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste overholder deres forpligtelser. Og udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg er tilfreds med, at der nu kommer et øget fokus på de to grupper af udlændinge.

Udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste er uønskede i Danmark. Derfor er de pålagt en opholdspligt og meldepligt hos politiet, så myndigheder løbende har kendskab til deres opholdssted.

Med aftalen får politiet og udlændingemyndighederne redskaberne til at føre en bedre og strengere kontrol med, om udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste overholder deres forpligtelser, mener udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg.

Fremover får det hårdere konsekvenser, hvis udlændingene ikke opholder deres opholds- og meldepligt. Straffen for overtrædelse heraf hæves betydeligt.

Der bliver i den forbindelse indført en helt ny straf, hvor udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, der ikke overholder deres opholds- melde- eller underretningspligt, først skal i fængsel og dernæst skal afsone den resterende del af straffen i elektronisk fodlænke.

Herudover indføres der en helt særlig adgang til varetægtsfængsling ved de groveste overtrædelser, så den enkelte hurtigt mærker en konsekvens. 

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg siger:

”Med denne aftale kommer der skrappere sanktioner imod dem, der ikke overholder deres opholds-, melde- og underretningspligt. Vi gør det klart for den enkelte, at man skal overholde myndighedernes påbud. Og hvis man ikke gør, kommer man i fængsel. Det mener jeg kun er ret og rimeligt.”

Udlændinge-, integrations- og boligministeren vil fremlægge et lovforslag, som forventes fremsat i Folketinget til efteråret.

Aftalen har følgende hovedpunkter: 

 • Underretningspligt indføres, så udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste skal underrette myndighederne, hvis de ikke opholder sig på indkvarteringsstedet i tidsrummet mellem kl. 23.00 og 06.00.
   
 • Strafferammen hæves for overtrædelse af opholds- og meldepligten for udlændinge på tålt ophold (før 1 år) og kriminelle udviste (før 4 mdr.) til 1 år og 6 måneder for begge grupper. Den nye strafferamme kommer også til at gælde overtrædelse af den nye underretningspligt.
   
 • Straffen skærpes for overtrædelser af opholds- og meldepligten, så der fremover vil blive idømt længere fængselsstraffe. Den udmålte fængselsstraf skal som udgangspunkt fastsættes skematisk.
   
 • Elektronisk fodlænke indføres som en helt ny ordning for afsoning af straf for overtrædelse af opholds- og meldepligten og den aftalte underretningspligt. Som udgangspunkt straffes den pågældende først med fængsel, hvorefter den resterende afsoning sker i udrejsecentret med elektronisk fodlænke. Der kan varetægtsfængsles med fodlænke i udrejsecentret ved grovere overtrædelser.
   
 • Hurtigere strafforfølgning og afsoning for overtrædelse af opholds-, melde- og underretningspligt. Anklagemyndigheden skal have særlig fokus på disse sager, og fuldbyrdelsen af en idømt straf skal fremover iværksættes senest 30 dage efter datoen for fuldbyrdelsesordre.
   
 • Varetægtsfængsling af de udlændinge, der groft overtræder deres forpligtelser. Varetægtsfængsling kan ske i elektronisk fodlænke i et udrejsecenter.  
   
 • Stop for ydelser: Den gældende ordning om økonomiske konsekvenser ved overtrædelse af opholds- eller meldepligt skærpes, så Udlændingestyrelsen fremover skal træffe afgørelse om, at tillægsydelsen ikke udbetales.

Udlændinge på tålt ophold er udlændinge, der er udelukket fra at få asyl, fordi de har begået kriminalitet i Danmark eller andre alvorlige handlinger eller forbrydelser i udlandet. Når de pågældende opholder sig her i landet, skyldes det alene, at de ikke kan udsendes, da de ved en tilbagevenden risikerer at blive udsat for f.eks. dødsstraf, tortur eller anden umenneskelig eller nedværdigende behandling.

Kriminelle udviste risikerer i modsætning til udlændinge på tålt ophold ikke at blive udsat for f.eks. dødsstraf eller tortur, hvis de udsendes af landet. De opholder sig alene her i landet, fordi de selv eller deres hjemland nægter at samarbejde om udsendelsen.

Udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste har hidtil skullet tage ophold på Center Sandholm. Regeringen besluttede i forbindelse med asylpakken i november 2015, at de fremover skal pålægges opholdspligt på Udrejsecenter Kærshovedgård.

Læs aftaleteksten (pdf) (nyt vindue)

Se skema over strafskærpelse (pdf) (nyt vindue)

Yderligere oplysninger

Presse- og kommunikationschef Mia Tang, tlf. 61 98 35 10, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Filip Ulrichsen, tlf. 61 98 33 92, 

Presse- og kommunikationsrådgiver Pernille Rølle, tlf. 61 98 32 83,