Klage i sagen om enslydende lægeerklæringer i indfødsretssager

12-01-2016

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet er uenig i politiets afgørelse.

Justitsministeriet (nu Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet) indgav den 28. april 2015 anmeldelse til Nordsjællands Politi af en speciallæge og en række ansøgere, der havde indsendt enslydende erklæringer fra den pågældende læge til brug for deres ansøgninger om indfødsret.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har den 8. december 2015 modtaget Nordsjællands Politis afgørelse i sagen.

Det fremgår af afgørelsen, at Nordsjællands Politi har vurderet, at sigtelsen mod speciallægen har vist sig at være grundløs. Nordsjællands Politi har på den baggrund besluttet at opgive sigtelsen mod speciallægen for at have overtrådt straffelovens § 175, stk. 1, om afgivelse af urigtig erklæring i pligtforhold, ligesom det er besluttet at standse efterforskningen vedrørende de 64 navngivne personer for at have overtrådt straffelovens § 175, stk. 2, om brug af falsk erklæring udstedt ved pligtforhold.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har ved brev af 4. januar 2016 påklaget Nordsjællands Politis afgørelse til Statsadvokaten i København.

Ministeriets påklage vedrører alene den del af Nordsjællands Politis afgørelse, der omhandler speciallægen. Klagen omfatter ikke Nordsjællands Politis beslutning om at indstille efterforskningen mod ansøgerne.

Udlændinge-, integrations- og boligminister Inger Støjberg udtaler:

Det er af helt afgørende betydning, at ministeriet og Folketingets Indfødsretsudvalg kan stole på indholdet af de lægelige oplysninger, der indsendes til ministeriet i sager om dansk indfødsret ved naturalisation. Jeg er ikke enig i Nordsjællands Politis afgørelse. Derfor har jeg fundet det nødvendigt, at påklage afgørelsen til Statsadvokaten i København.