Lovforslag om unges adgang til statsborgerskab sendt i høring

19-10-2015

Regeringen vil ændre reglerne for dansk statsborgerskab til udlændinge, der er født og opvokset i Danmark.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet har den 14. oktober 2015 sendt et lovforslag i høring om ændring af lov om dansk indfødsret med høringsfrist den 27. oktober 2015.

Lovforslaget vil for det første ophæve erklæringsadgangen i indfødsretslovens § 3 A, som blev etableret ved lov nr. 730 af 25. juni 2014. Gennem erklæringsadgangen kan udlændinge, der er født og opvokset i Danmark, få dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring over for Statsforvaltningen. Dog skal visse betingelser være opfyldt, før man på denne måde kan erklære sig dansk statsborger. Man må eksempelvis ikke være dømt for alvorlig kriminalitet. Erklæringen skal afgives inden ansøgeren fylder 19 år.

I henhold til § 4 i lov om dobbelt statsborgerskab (lov nr. 1496 af 23. december 2014 om ændring af lov om dansk indfødsret) kan visse personer i en nærmere bestemt periode få dansk statsborgerskab ved at afgive en erklæring over for Statsforvaltningen. Erklæringsadgangen gælder for personer, der siden december 2012 er optaget på love om indfødsrets meddelelse med krav om løsning fra hidtidigt statsborgerskab, og som ikke er blevet løst. Bestemmelsen indeholder dog på nuværende tidspunkt ikke hjemmel til, at den pågældendes mindreårige børn samtidig bliver danske statsborgere.

Lovforslaget indebærer på den baggrund for det andet, at der i § 4 i lov om dobbelt statsborgerskab indsættes en bestemmelse, hvorefter børn fremover som udgangspunkt omfattes af deres forældres erklæring om dansk statsborgerskab.

Udkast til lovforslag, høringsbrev og liste over høringsparter er tilgængelige på Høringsportalen.

Se lovforslag, høringsbrev og liste over høringsparter på Høringsportalen (nyt vindue)

Lovforslaget forventes fremsat i november (I), 2015/2016.