Information om dansk indfødsret til ansøgere

30-10-2015

Information til ansøgere om dansk indfødsret, som har modtaget et optagelsesbrev med forbehold for nye retningslinjer.

Den 5. oktober 2015 blev der indgået en ny aftale om indfødsret, der trådte i kraft den 15. oktober 2015. Aftalen er bekendtgjort ved cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015 om naturalisation.

Den nye aftale indebærer bl.a., at visse ansøgere om dansk indfødsret, som har modtaget en tilkendegivelse om forventet optagelse på det lovforslag om indfødsrets meddelelse, der blev fremsat den 29. oktober 2015, skal have behandlet deres ansøgning på ny.

Det gælder for de ansøgere, hvis sag er færdigbehandlet med en tilkendegivelse om forventet optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse med et forbehold for nye retningslinjer.

Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet vil således fortsætte behandlingen af ansøgningerne fra disse ansøgere, og det er derfor ikke nødvendigt, at de pågældende ansøgere søger om dansk indfødsret på ny.

I overensstemmelse med den nye aftale vil de ansøgninger, der er modtaget i ministeriet før den 15. august 2014, blive behandlet efter den tidligere gældende cirkulæreskrivelse nr. 9253 af 6. juni 2013 om naturalisation, mens de ansøgninger, der er modtaget den 15. august 2014 eller senere, vil blive behandlet efter den nye cirkulæreskrivelse nr. 10873 af 13. oktober 2015.

Ansøgningerne vil blive behandlet med henblik på eventuel optagelse på et lovforslag om indfødsrets meddelelse, der ekstraordinært forventes fremsat i januar 2016. Ansøgerne vil derfor – i det omfang de opfylder betingelserne for dansk indfødsret – ikke skulle vente til det næste halvårlige lovforslag, der forventes fremsat i april 2016.

I tiden frem til fremsættelsen af lovforslaget i januar 2016 vil ansøgerne løbende blive orienteret, når der er nyt i forhold til behandlingen af deres ansøgninger.