Ny asylpakke

13-11-2015

Regeringen lægger op til at stramme på en række områder på udlændingeområdet.

Regeringen har i dag præsenteret sine forslag til en ny asylpakke:

Ændringer af vilkår på asylområdet

Der kommer mange flygtninge til Europa. Det presser alle lande – også Danmark. Og presset stiger dag for dag.

Vi påtager os et ansvar. Men vi skal ikke tage så mange flygtninge, at det truer sammenhængskraften i vores eget land. For antallet betyder noget for, om integrationen kan lykkes. Og det betyder noget for, om vi kan bevare et godt og trygt samfund.

Regeringen har længe ment, at vilkårene på asylområdet betyder noget for, hvor attraktivt det er at søge til Danmark. Derfor indførte regeringen – som noget af det allerførste – en ny og lavere integrationsydelse. Og derfor vil regeringen nu stramme yderligere for asylvilkårene og adgangen til Danmark.

1. Begrænsning af varigheden af opholdstilladelser til flygtninge

2. Udskydelse af retten til familiesammenføring for flygtninge med midlertidig beskyttelse

3. Skærpelse af adgangen til at opnå permanent opholdstilladelse

4. Stramning af reglerne om inddragelse af flygtninges opholdstilladelse mv.

5. Gebyrbetaling

6. Øget egenbetaling for asylansøgeres ophold i Danmark

7. Mulighed for at undersøge, om asylansøgere har medbragte midler

8. Færre på kostpenge ved øget brug af cafeterier på asylcentrene

9. Nedsættelse af økonomiske ydelser til asylansøgere

10. Tilbagerulning af ekstraordinær asylrådgivning

11. Tilbagerulning af asylaftalen

12. Integrationsydelsen udbredes til at omfatte flere

13. Reform af ægtefællesammenføringsreglerne mv.

14. Genindførelse af ”integrationspotentiale-kriteriet” ved udvælgelse af kvoteflygtninge

15. Afskaffelse af statens betaling for transport til familiesammenførte til herboende flygtninge

Yderligere information om ændringer af vilkår på asylområdet (nyt vindue)

Udsendelse af afviste asylansøgere mv.

Væksten i antallet af flygtninge til Europa skaber et pres på landenes asylsystemer, indkvarteringsfaciliteter mv. Presset kan dæmpes, hvis der er en effektiv udsendelse af afviste asylansøgere og illegale udlændinge til deres hjemland. Der er derfor behov for at styrke indsatsen både indenrigs- og udenrigspolitisk, så udsendelse af afviste asylansøgere mv. sker hurtigere og mere effektivt.

16. Styrket indsats for at udsende afviste asylansøgere og andre udlændinge uden lovligt ophold

17. Øget adgang til frihedsberøvelse af afviste asylansøgere mv.

18. Kortere udrejsefrist

19. Skærpet kontrol med udlændinge i udrejsecenter

20. Nyt udrejsecenter i afstand fra større byer

21. Mere konsekvent brug af meldepligt og opholdspligt

Yderligere information om udsendelse af afviste asylansøgere mv. (nyt vindue)

Nye muligheder for myndighedernes udvidelse af indkvarterings- og tilbageholdelseskapacitet mv.

Flere flygtninge og migranter vil lægge pres på den eksisterende kapacitet til indkvartering af asylansøgere og tilbageholdelse af udlændinge.

Regeringen vil derfor give myndighederne særlige muligheder for at håndtere disse udfordringer, hvis de opstår.

22. Øget kapacitet til indkvartering, herunder telte

23. Adgang til at fravige planloven i forhold til asylindkvartering

24. Adgang til uden ejerens samtykke i akutte tilfælde at gøre brug af offentlig ejendom til asylindkvartering eller tilbageholdelsesfaciliteter

25. Adgang til at pålægge kommunerne operatøransvar for asylcentre

26. Mulighed for bistand fra private aktører til at løse myndighedsopgaver på udlændingeområdet

Yderligere information om nye muligheder for myndighedernes udvidelse af indkvarterings- og tilbageholdelseskapacitet mv. (nyt vindue)

Nye muligheder for politiets kontrol med udlændinges indrejse og ophold i Danmark og opretholdelse af ro og orden

Hvis Danmark oplever en væsentlig forøgelse af indrejste flygtninge og migranter, kan det udfordre politiets kontrol med udlændinges indrejse og ophold i Danmark og opretholdelsen af ro og orden i samfundet. Det kan skærpe behovet for at sikre en effektiv registrering af asylansøgere mv., herunder på hvilket grundlag der søges om asyl. Samtidig er det vigtigt, at Danmark ikke oplever de kaotiske situationer, som vi har set andre steder.

Regeringen vil derfor give myndighederne særlige muligheder for at håndtere disse udfordringer, hvis de opstår.

27. Oprettelse af modtagecentre

28. Mulighed for at begrænse domstolsprøvelsen af frihedsberøvede udlændinge til kun efter anmodning

29. Mulighed for at tilbageholde asylansøgere med henblik på at fastlægge identitet mv.

30. Skærpelse af straffen for tiggeri

31. Mulighed for at standse bus-, tog- og færgedrift

Yderligere information om nye muligheder for politiets kontrol med udlændinges indrejse og ophold i Danmark og opretholdelse af ro og orden (nyt vindue)

Mere fleksibel boligplacering

Flere flygtninge gør det nødvendigt at hjælpe kommunerne, som står med lokale udfordringer. Kommunerne har en forpligtelse og voksende opgave med at finde passende boliger til de personer, der meddeles asyl. Der er regler for boligernes standard, hvilket kan gøre det udfordrende at finde tilstrækkeligt med passende boliger.

32. Lettelse af krav om rum mv. ved boligplacering af flygtninge

33. Lettelse af regler om støj og miljø ved boligplacering af flygtninge

34. Styrket integrationsprogram

Alle de initiativer, som regeringen foreslår, er forenelige med grundloven og Danmarks internationale forpligtelser.

Yderligere information om mere fleksibel boligplacering (nyt vindue)

Relevante fakta

Faktaark: Antallet af asylansøgere i Danmark (pdf) (nyt vindue)

Faktaark: Asylansøgere i udvalgte lande (pdf) (nyt vindue)

Faktaark: Asylsagsbehandlingsprocessen (pdf) (nyt vindue)

Faktaark: Modtagecentre (pdf) (nyt vindue)

Faktaark: Indkvartering af asylansøgere (pdf) (nyt vindue)

Faktaark: Opholdstilladelser til flygtninge (pdf) (nyt vindue)

Faktaark: Familiesammenføring (pdf) (nyt vindue)