Udsendelse af Danmark

Udlændige- og Integrationsministeriet behandler personoplysninger til brug for behandlingen af sager om udsendelse af Danmark.

For at vi kan behandle udsendelsessager vil personoplysninger således blive behandlet, herunder indhentet, opbevaret og i visse tilfælde videregivet. Behandlingen af oplysninger vil helt eller delvist ske ved hjælp af elektronisk databehandling.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at kunne behandle sagerne om udsendelse.

Retsgrundlaget for Udlændinge- og Integrationsministeriets behandling af personoplysninger er databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Kategorier af oplysninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet behandler almindelige såvel som følsomme personoplysninger, herunder oplysninger om blandt andet identitet, nationalitet og familieforhold.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Udlændinge- og Integrationsministeriet vil efter omstændighederne videregive oplysninger om sagerne. Det kan ske til følgende myndigheder og organisationer:

  • Udlændingemyndighederne
  • Politi- og anklagemyndighederne
  • Folketinget
  • Folketingets Ombudsmand
  • Øvrige ministerier og underordnede myndigheder
  • Myndigheder i andre EU og EØS lande
  • Internationale organisationer i EU og EØS
  • Rådgivningstjenesten (Dansk Flygtningehjælp)

Overførsel til modtagere i tredjelande og internationale organisationer uden for EU og EØS

Udlændinge og Integrationsministeriet vil efter omstændighederne kunne videregive personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS.

En sådan overførsel af personoplysninger vil ske i overensstemmelse med databeskyttelsesforordningens artikel 46, der vedrører overførsel til tredjeland eller en international organisation, hvor der er afgivet fornødne garantier, eller artikel 49, der vedrører overførsel til tredjelande, som er nødvendig af hensyn til vigtige samfundsinteresser, eller for at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Opbevaring af dine oplysninger

Udsendelsessager registreres med et journalnummer i vores elektroniske sags- og dokumenthåndteringssystem. Vi journaliserer dokumenter med personoplysninger efter offentlighedslovens regler og afleverer dem til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Vi vil efter en konkret vurdering foretage sletning af sager, der er afleveret til Rigsarkivet. Det vil indgå i denne vurdering, om ministeriet fortsat har et behov for at anvende oplysningerne i sagerne, hvilket afhænger af, om sagerne har betydning i forhold til f.eks. ombudsmandsprøvelse, udarbejdelse af redegørelser og statistik om sagsbehandlingstider mv.