Sager om statsborgerskab

Udlændinge- og Integrationsministeriet behandler personoplysninger i forbindelse med behandling af sager om statsborgerskab.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at kunne træffe afgørelse i sager om statsborgerskab.

Retsgrundlaget for behandlingen er indfødsretsloven og cirkulæreskrivelse om naturalisation.

Kategorier af oplysninger

Det er nødvendigt at behandle personoplysninger for at behandle en sag om statsborgerskab. Der kan være tale om såvel almindelige som følsomme personoplysninger. Det kan desuden efter omstændighederne være nødvendigt at behandle personoplysninger om andre end den person, som sagen om statsborgerskab vedrører.

Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi vil efter omstændighederne videregive personoplysninger i sagen. Det kan ske til følgende myndigheder:

  • Folketinget (dette vil almindeligvis ske i forbindelse med forelæggelse af ansøgninger om statsborgerskab for Folketinget Indfødsretsudvalg, i forbindelse med fremsættelse af forslag til lov om indfødsrets meddelelse eller i forbindelse med en besvarelse af et spørgsmål fra et udvalg i Folketinget)
  • Udlændingemyndighederne (fx i forbindelse med indhentelse af oplysninger om en ansøgers opholdsgrundlag, eller hvis oplysningerne har relevans for udlændingemyndighedernes opgavevaretagelse, herunder med henblik på sletning af eventuel biometri. Læs mere om udlændingestyrelsens behandling af personoplysninger her: Udlændinge der får dansk statsborgerskab (us.dk)
  • De øvrige ministerier og underliggende styrelser (fx i forbindelse med høring af øvrige myndigheder)
  • Politi- og anklagemyndigheden (fx i forbindelse med høring om en ansøgers eventuelle kriminelle forhold, eller hvis oplysningerne har relevans for politimyndighedernes opgavevaretagelse, herunder med henblik på sletning af eventuel biometri)
  • Kommuner (fx i forbindelse med høring om en ansøgers indkomstmæssige forhold)
  • Danske ambassader og repræsentationer i udlandet (fx i forbindelse med høring om statsborgerretlige forhold) samt udenlandske myndigheder

Opbevaring af dine oplysninger

Udlændinge- og Integrationsministeriet opbevarer dine personoplysninger så længe, det er nødvendigt for at kunne udføre vores opgaver i relation til at fastlægge et retskrav/gøre et retskrav gældende eller forsvare et retskrav på statsborgerskab.

I en sag om statsborgerskab kan oplysninger bevares til brug for senere sager hos Udlændinge- og Integrationsministeriet. Det vil sige, at oplysningerne kan indgå i fremtidige sager, fx sager om frakendelse af dansk statsborgerskab og dine børns eventuelle sager om statsborgerskab. I praksis betyder det, at Udlændinge- og Integrationsministeriet opbevarer dine oplysninger i et såkaldt livscyklusforløb – det vil sige hele livet.

Kan oplysningerne slettes tidligere, vil sletning blive vurderet. Ligeledes vil adgangen til oplysningerne kunne begrænses.

Endelig skal det nævnes, at oplysningerne senest vil skulle overleveres til Rigsarkivet inden 30 år (arkivlovens § 13).