Ansøgning om humanitært ophold

Udlændinge- og Integrationsministeriet behandler personoplysninger i forbindelse med behandling af ansøgninger om humanitær opholdstilladelse.

Formål og retsgrundlag

Formålet med behandlingen af personoplysninger er at kunne træffe afgørelse i konkrete sager vedrørende humanitær opholdstilladelse.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af udlændingeloven, databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven.

Modtagere eller kategorier af modtagere

I forbindelse med behandlingen af din sag vil vi efter omstændighederne kunne modtage og/eller videregive oplysninger om dig fra/til følgende myndigheder, institutioner eller andre organer:

  • Udlændingemyndighederne
  • Politi- og anklagemyndighederne
  • Kommunale myndigheder
  • Folketinget
  • Folketingets Ombudsmand
  • De øvrige ministerier og underliggende myndigheder
  • Myndigheder i andre EU og EØS lande
  • Internationale organisationer i EU og EØS
  • Kammeradvokaten

Opbevaring af dine oplysninger

Vi journaliserer og opbevarer dokumenter med personoplysninger om dig i henhold til de nævnte behandlingsformål og afleverer dem til arkivmyndighederne efter arkivlovgivningens regler (ca. hvert 5. år). Herefter vil vi foretage en konkret vurdering af, om vi har behov for at bevare en kopi af sagerne. Det vil indgå i denne vurdering, om sagen vil kunne indgå i fremtidige sager, f.eks. i forbindelse med genoptagelsesanmodninger mv. Hvis ministeriet ikke har et administrativt behov for at opbevare en kopi af sagerne, vil disse blive slettet.

Konkrete sager

Oplysningerne om dig vil blive opbevaret, så længe det er nødvendigt for at udføre ministeriets opgaver i relation til at fastlægge et retskrav/gøre et retskrav gældende eller forsvare et retskrav på f.eks. opholdstilladelse eller visum (persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra f). Oplysningerne bevares således til brug for ministeriets eventuelle senere sager om dig.