Beskæftigelse

Det er som udgangspunkt en betingelse for at få dansk statsborgerskab, at man har været i ordinær fuldtidsbeskæftigelse eller udøvet selvstændig erhvervsvirksomhed i mindst 3 år og 6 måneder inden for de sidste 4 år.

Det er endvidere en betingelse, at man er tilknyttet arbejdsmarkedet på tidspunktet for fremsættelse af et lovforslag om indfødsrets meddelelse.

Følgende indgår i beregningen af beskæftigelseskravet: 

 1. Ansættelsesforhold, hvor man her i landet har haft ordinær beskæftigelse med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på mindst 30 timer (fuldtidsbeskæftigelse), indgår med den fulde varighed.

 2. Ansættelsesforhold i udlandet, hvor man har haft beskæftigelse som udstationeret eller udsendt af en dansk offentlig myndighed, en privat virksomhed, en forening eller en organisation, indgår med den fulde varighed, dog højst med 2 år.

 3. Ansættelsesforhold i udlandet, hvor man har haft beskæftigelse, i forbindelse med at sin ægtefælle eller faste samlever har været udstationeret eller udsendt til udlandet som nævnt i nr. 2, indgår med den fulde varighed, dog højst med 2 år.

 4. Ansættelsesforhold i udlandet, som er væsentlige af hensyn til vedkommendes beskæftigelsesforhold her i landet, indgår med den fulde varighed, dog højst med 1 år.

 5. Ansættelsesforhold hvor en elev på en ungdomsuddannelse har en uddannelsesaftale med en virksomhed.

Visse persongrupper er undtaget fra kravene om beskæftigelse, det kan fx være:

 • Personer, der er omfattet af § 8, stk. 4, dvs. danskgifte ansøgere, der på grund af ægtefællens arbejde i udlandet for danske interesser, har bopæl i udlandet.

 • Personer født i perioden fra den 1. januar 1961 til den 31. december 1978 af en dansk mor, som kunne have erhvervet dansk indfødsret, såfremt moren i perioden fra den 1. januar 1979 til den 31. december 1981 havde afgivet erklæring herom.

 • Personer, som tidligere har været danske statsborgere, er af dansk herkomst eller er dansksindet sydslesviger.

 • Adoptivbørn omfattet af § 14, dvs. børn, der før det fyldte 12. år adopteres af danske statsborgere, herunder ved stedbarnsadoption.

 • Adoptivbørn omfattet af § 14, dvs. børn, der mellem det fyldte 12. og 18. år adopteres af danske statsborgere, herunder ved stedbarnsadoption, hvis barnet inden det fyldte 18. år har opholdt sig mindst 2 år her i landet.

 • Børn omfattet af § 16, dvs. børn født uden for ægteskab af en udenlandsk mor og dansk far i perioden efter den 11. oktober 1993 til og med den 30. juni 2014, og som ikke tidligere har erhvervet dansk indfødsret.

 • Statsløse under 18 år, som er født i Danmark, har bopæl i Danmark, og som har indgivet ansøgning om dansk indfødsret inden det fyldte 18. år.

 • Statsløse, som er født i Danmark og opfylder betingelserne i cirkulæreskrivelsens § 26.

 • Børn omfattet af § 18, som søger dansk indfødsret som hovedperson.

 • Personer, der har nået folkepensionsalderen eller har fået tildelt førtidspension eller seniorpension.

Dispensationsmuligheder

Du kan søge om dispensation fra beskæftigelseskravet, hvis du på grund af handicap ikke opfylder beskæftigelseskravet. Hvis du ønsker at søge om dispensation, skal du vedlægge aktuel lægelig dokumentation for, at du på grund af handicap (langvarig fysisk, psykisk, sensorisk eller intellektuel funktionsnedsættelse) har været forhindret i at være i ordinær fuldtidsarbejde.

Hvis du er under 22 år og er indrejst i Danmark før det fyldte 8. år, og du i øvrigt opfylder de øvrige grundlæggende betingelser, kan du også søge om  dispensation. Du kan da med fordel vedhæfte en motiveret ansøgning om dispensation og evt. dokumentation, som understøtter din ansøgning. Dokumentation kan f.eks. være uddannelsespapirer, ansættelseskontrakter fra fuldtids-, deltids- eller fritidsbeskæftigelse, dokumentation for frivilligt arbejde i form af udtalelser eller lignende.