Repatriering

Repatriering er frivillig tilbagevenden til sit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning, med henblik på at tage varig bopæl.

Repatrieringsindsatsen skal medvirke til, at herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, som er omfattet af repatrieringsordningen, og ønsker at vende tilbage til hjemlandet, det tidligere opholdsland eller land, hvortil den pågældende har nær familiemæssig tilknytning, får den bedst mulige rådgivning og støtte til at kunne træffe beslutning om at vende tilbage.

Repatrieringsindsatsen skal ses i sammenhæng med den kommunale integrationsindsats, fordi et vellykket integrationsforløb, hvor personen har bevaret sin handleevne, ansvarlighed og engagement i uddannelse, arbejde og fritid, er et godt udgangspunkt for en tilbagevenden til hjemlandet.

Repatriering kan også være et godt alternativ til herboende udlændinge og danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der er dårligt integreret i det danske samfund, og for hvem repatriering derfor kan udgøre en mulighed for at etablere en bedre tilværelse.

Desuden kan herboende ældre udlændinge eller ældre danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, der har opholdt sig i Danmark i en længere årrække, have et ønske om at tilbringe alderdommen i hjemlandet, det tidligere opholdsland eller land, hvortil de har nær familiemæssig tilknytning.

Ansøgningsproces

Det er kommunen, der træffer afgørelse i en ansøgning om repatrieringsstøtte. Ansøgningen om repatrieringsstøtte skal således indgives hos bopælskommunen.

Hvis du gerne vil have rådgivning om dine muligheder for at repatriere med støtte, kan du henvende dig til Dansk Flygtningehjælp, der varetager rådgivningsopgaven efter repatrieringsloven.

 

Du kan læse mere her

I Hjemrejsestyrelsen er der etableret et repatrieringsteam, som bl.a. har til opgave at følge og understøtte kommunernes arbejde med repatriering ved kontinuerlig kontakt til og rådgivning af kommunerne, udvikle og udbrede værktøjer og metoder, opsamle viden og udbrede best practice, understøtte kommunerne i deres pligt til at vejlede om mulighederne for repatrieringsstøtte og facilitere tværkommunale netværksmøder.

 

Du kan læse nærmere om ordningen og hvem der kan få repatrieringsstøtte her

Tilbagebetaling af repatrieringsstøtte

Når man har gjort brug af repatrieringsordningen og er rejst tilbage til sit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning, med henblik på at tage permanent ophold, men senere gør brug af fortrydelsesretten, gælder nogle regler for tilbagebetaling af den modtagne støtte.

Tilfælde, hvor man skal tilbagebetale

Når man har fået udbetalt repatrieringsstøtte, skal kommunalbestyrelsen kræve, at man tilbagebetaler den støtte, man har modtaget, bl.a.:

- Hvis man afstår fra at repatriere, eller sagsbehandlingsforløbet bliver afbrudt på anden måde inden udrejse.

- Hvis man fortryder repatrieringen til sit hjemland, tidligere opholdsland eller et land, hvortil man har nær familiemæssig tilknytning, og vil gøre brug af fortrydelsesretten og rejser tilbage til Danmark.

- Hvis man har modtaget støtte til repatriering, men på ny indgiver ansøgning om opholdstilladelse i Danmark inden for de første 2 år efter udrejsen og i forlængelse heraf meddeles opholdstilladelse. (Tilsvarende gælder for danske statsborgere med dobbelt statsborgerskab, inden den frist hvor man er ubetinget løst fra sit danske statsborgerskab).

Hvordan foregår tilbagebetalingsordningen?

Kommunalbestyrelsen fastsætter en afdragsordning beregnet ud fra betalingsevnen på baggrund af følgende tabel:

Ikke forsørgerpligt

Nettoindkomstinterval i kr. pr. år 24 pl

Forsørgerpligt

Procent

Procent

0

49.630

56.100

0

2

56.100

62.570

1

2

62.570

69.050

1

2

69.050

75.520

1

3

75.520

81.990

2

4

81.990

88.470

2

5

88.470

94.940

3

5

94.950

101.420

3

5

101.420

107.890

3

5

107.890

114.360

4

6

114.360

120.830

4

7

120.830

127.300

4

8

127.310

133.780

4

9

133.780

140.250

4

10

140.250

146.730

5

11

146.730

153.200

6

12

153.200

159.670

7

13

159.680

166.150

8

14

166.150

172.620

9

15

172.620

179.090

10

16

179.090

185.560

11

17

185.560

192.030

12

18

192.040

198.510

13

19

198.510

204.990

14

20

204.990

211.460

15

21

211.460

217.930

16

22

217.930

224.400

17

23

224.410

230.880

18

24

230.880

237.350

19

25

237.350

243.820

20

26

243.820

250.290

21

27

250.290

256.760

22

28

256.770

263.240

23

29

263.240

269.720

24

30

269.720

276.190

25

31

276.190

282.660

26

32

282.660

289.130

28

33

289.140

295.610

29

34

295.610

302.080

30

35

302.080

308.550

31

36

308.550

315.020

32

37

315.020

321.490

33

38

321.500

327.980

34

39

327.980

334.450

35

40

334.450

340.920

36

40

340.920

347.390

37

40

347.390

353.860

38

40

353.870

360.340

39

40

360.340

+ ∞

40

  

Love og regler

Her kan du finde love og regler om repatriering og reintegrationsbistand.

Bekendtgørelse af repatrieringsloven: LBK nr. 1270 af 11. september 2022

Bekendtgørelse om reintegrationsbistandens størrelse: BEK nr. 829 af 19. juni 2017

Bekendtgørelse om betingelserne for og fremgangsmåden ved udbetaling af reintegrationsbistand: BEK nr. 416 af 28. april 2014

Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes opkrævning af tilbagebetalingskrav efter repatrieringsloven: BEK nr. 1675 af 13. august 2021

Vejledning om repatrieringsloven: VEJ nr. 10044 af 2. december 2021