Integration af nye borgere

Rammerne for modtagelse og integration af nyankomne udlændinge er fastsat i integrationsloven.

Formål med området

Lovens formål er at sikre, at nyankomne udlændinge har mulighed for at udnytte deres evner og ressourcer med henblik på at blive selverhvervende og aktivt deltage i og bidrage til det danske samfund på lige fod med øvrige borgere i overensstemmelse med grundlæggende værdier og normer i det danske samfund.

Alle nyankomne indvandrere og flygtninge tilbydes undervisning i dansk og danske samfundsforhold. Personer fra tredjelande tilbydes også aktiviteter, der skal hjælpe dem i gang på arbejdsmarkedet eller i en uddannelse. Målet er, at nye borgere hurtigt lærer dansk, får en forståelse for de danske værdier mv.

Hvem gør hvad

Den enkelte kommune skal sikre, at nyankomne udlændinge får tilbudt et selvforsørgelses- og hjemrejseprogram eller et introduktionsprogram. Hos kommunen kan du få nærmere oplysninger om programmet.

På siri.dk kan du desuden læse nærmere om boligplacering af nyankomne flygtninge, visiteringskvoter, selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet og introduktionsprogrammet, kontrakt og opholds- og selvforsørgelseserklæring, helbredsmæssige vurderinger, uledsagede og ledsagede flygtningebørn og Det Kommunale Ledernetværk om Integration.

Læs mere på siri.dk