Kontrakt og opholds- og selvforsørgelseserklæring

Nyankomne flygtninge og familiesammenførte skal indgå en kontrakt om selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets og introduktionsprogrammets mål og indhold med den kommune, de flytter til. De skal desuden underskrive en opholds- og selvforsørgelseserklæring.

Kontrakten

I kontrakten fastlægges selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammets og introduktionsprogrammets (tidl. integrationsprogrammets) mål og indhold. Kontrakten skal understøtte en integreret og sammenhængende indsats i selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet.

Selvforsørgelses- og hjemrejseprogrammet eller introduktionsprogrammet skal tilrettelægges, så udlændingen kan opnå ordinær beskæftigelse inden for 1 år. Kontrakten skal indeholde en beskrivelse af udlændingens beskæftigelses- og uddannelsesmål og indholdet af de aktiviteter, der skal sikre, at målene nås. Kontrakten skal derfor angive konkrete mål og konkret indsats, der kan bringe udlændingen i beskæftigelse inden for 1 år.

Samtidig med, at udlændingen underskriver kontrakten, skal han/hun også underskrive en opholds- og selvforsørgelseserklæring.

Opholds- og selvforsørgelseserklæring

Der er udarbejdet en ny og justeret udgave af erklæringen om integration og aktivt medborgerskab i det danske samfund, som pr. 1. marts 2019 ændrede navn til opholds- og selvforsørgelseserklæringen. Opholds- og selvforsørgelseserklæringen er samtidig rent indholdsmæssigt blevet opdateret og tilpasset.

Erklæringen underskrives både af nyankomne udlændinge, som tilbydes et program efter integrationsloven, og af forskellige persongrupper under udlændingeloven som betingelse for henholdsvis at opnå permanent opholdstilladelse og for at få ægtefællesammenføring.

Det er en betingelse for at få permanent (tidsubegrænset) opholdstilladelse i Danmark, at man har underskrevet erklæringen.

Den nye erklæring er opdelt i to dele. Første del vedrører alle de udlændinge, som i forskellige situationer skal underskrive erklæringen. Dvs. både nyankomne udlændinge og udlændinge, der skal underskrive erklæringen som betingelse for at opnå permanent opholdstilladelse og ægtefællesammenføring. Anden del vedrører de særlige forhold, som derudover gør sig gældende for nyankomne udlændinge.

Hent opholds- og selvforsørgelseserklæringen

Erklæringen er tilgængelig som pdf på en lang række forskellige sprog.

1. Dansk
2. Engelsk
3. Arabisk
4. Bosnisk
5. Burmesisk
6. Dari
7. Fransk
8. Indonesisk
9. Mandarin (Kinesisk)
10. Nepalesisk
11. Pastho
12. Persisk (Farsi)
13. Russisk
14. Somali
15. Sorani
16. Spansk
17. Swahili
18. Tagalog (Filippinsk)
19. Tamil
20. Thai
21. Tigrinya
22. Tyrkisk
23. Urdu
24. Kinyarwanda
25. Ukrainsk